Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Budziński
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 22-11-1950
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały (akta i mikrofilm) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Langusta” (nr rej. 37861), prowadzonej w latach 1988-1989 przez Wydział III WUSW Lublin. Rozpracowanie wszczęto w związku z powołaniem 26.09.1988 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji NSZZ >S[olidarność]<” na tej uczelni. Jako podstawowe cele i „kierunki pracy operacyjnej” w ramach SOR „Langusta” wskazano „wszechstronne rozpoznanie Grupy”, jej „form działalności”, składu osobowego oraz „zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania Grupy na środowisko akademickie”. Miało to służyć podjęciu „przedsięwzięć profilaktyczno-neutralizujących przy udziale władz uczelni i administracyjnych m. Lublina”. Marek Budziński, pracownik UMCS oraz członek tej Grupy, został zarejestrowany do sprawy dnia 13.01.1989, pod nr rej. 37912. W dokumentacji znajduje się m.in. „Meldunek o założeniu sprawy Nr 430” z dnia 15.12.1988, podpisany przez Naczelnika Wydziału III WUSW Lublin, powiadamiający o komunikatach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS (w składzie sprzed 13.12.1981), rozkolportowanych na terenie Uniwersytetu 27.09.1988 oraz 11.10.1988, w których informowano o powołaniu wspomnianej Grupy Roboczej oraz wymieniono jej członków. Służba Bezpieczeństwa odnotowała zarówno skład KZ NSZZ „Solidarność” UMCS, podany w komunikatach, jak i skład Grupy Roboczej ds. relegalizacji Związku. Marka Budzińskiego wymieniono jako członka obu tych struktur. Materiały zawierają również „Charakterystykę operacyjną” (z fotografią) Marka Budzińskiego, sporządzoną 16.11.1988. Do akt sprawy włączono także „Informację z nasłuchu (…)” audycji „Panorama Dnia”, wyemitowanej 30.09.1988 w Radio Wolna Europa, podczas której podano informację o powołaniu na UMCS Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji NSZZ „Solidarność” oraz wymieniono członków Komisji Zakładowej sprzed 13.12.1981, którzy podjęli te działania, a wśród nich Marka Budzińskiego. Służba Bezpieczeństwa pozyskała ponadto egzemplarze komunikatów Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ „Solidarność”, opatrzonych odręcznymi podpisami jej członków. Z dniem 18.08.1989, „w związku z zalegalizowaniem NSZZ >Solidarność< i zaniechaniem prowadzenia wrogiej działalności, sprawę zakończono (…)”. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin” pod sygn. 11642/II. Następnie zostały one zmikrofilmowane - sygn. mikrofilmu: 11642/2 (akta zamierzano zniszczyć po wykonaniu mikrofilmu, jednak zachowały się – prawdopodobnie nie zdążono dokonać ich zniszczenia). Akta o sygn. IPN Lu 0264/12 (11642/II), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/1224 (11642/2) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Dokumentacja (akta i mikrofilm) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Skorpion" (nr rej. 28164), prowadzonej przez Wydział III KW MO/WUSW Lublin w latach 1982-1989, w odniesieniu do grupy "aktywnych działaczy nielegalnych struktur NSZZ >Solidarność< na UMCS w Lublinie". W materiałach znajduje się kopia pisma pracowników UMCS z dnia 11.12.1983, skierowanego przez nich do Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie jako wyraz poparcia dla wniosku o przyjęcie poręczenia i uchylenie tymczasowego aresztu wobec pracownika tej uczelni ("figuranta" SOR "Skorpion"). Marek Budziński był jednym z sygnatariuszy tego wystąpienia. Akta o sygn. IPN Lu 020/835, t. 1 (11651/II), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/1233 (11651/2).
Pisma przewodnie do kart wysyłanych przez Wydział "C" WUSW Lublin do Wydziału III Biura "C" MSW w latach 1986-1989. W piśmie z dnia 14.01.1989 znajduje się wykaz osób, których dotyczyły karty przesłane wówczas do Biura "C" MSW. W tej grupie wymieniono Marka Budzińskiego, zarejestrowanego pod nr 37912. Dokumentacja zawiera też wydruki danych z systemu komputerowego w układzie alfabetycznym (według nazwisk osób), odnoszące się do "rejestracji czynnych". W wykazie z 06.03.1989 znajdują się również dane Marka Budzińskiego - z informacją o numerze rej. 37912, pod którym zarejestrowano go w WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/113 (265/113).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1982-1989, zawierające m.in. „informacje dotyczące zagrożeń politycznych występujących w woj. lubelskim w aspekcie oddziaływania KUL i Kurii Biskupiej”, dokumentację odnoszącą się do uczelni lubelskich, działających i powstających „nielegalnych organizacji”. Znajduje się tu m.in. egzemplarz "Uzupełnienia meldunku Nr 249" Wydziału III WUSW Lublin z dnia 03.05.1989, gdzie wymieniono "działaczy grupy roboczej na rzecz relegalizacji >S[olidarności]< UMCS", którzy mieli zostać "objęci kontrolą operacyjną" w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania. Jedną ze wskazanych osób był Marek Budziński, zarejestrowany pod nr rej. 37912. Akta o sygn. IPN BU 01232/41 (200/92).
Informacje dotyczące Marka Budzińskiego umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że Wydział III WUSW Lublin zarejestrował go pod nr rej. 37912 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (krypt. "Langusta"), jako członka „Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ >Solidarność< na UMCS". Sprawę "zdjęto z ewidencji operacyjnej" w sierpniu 1989 roku, z uwagi na "zaprzestanie wrogiej działalności". Według zapisu w ZSKO, dokumentację aktową zniszczono w WUSW Lublin, zachowując mikrofilm o sygn. 11642/2. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.