Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Florian
Nazwisko: Bartmiński
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 29-04-1947
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje problemowe Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO Lublin za okres styczeń-maj 1982. W "Informacji dot. sytuacji społeczno-politycznej" z dnia 02.02.1982, podpisanej przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO Lublin ds. SB i zarejestrowanej 16.06.1982 w Wydziale "C" KW MO Lublin pod nr 27975, odnotowano, że m.in. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS „niekorzystnie kształtuje się (…) sytuacja polityczna wśród kadry”. Stwierdzono, że „dotychczasowi działacze >S[olidarności]<”, wśród których wymieniono dr. Floriana Bartmińskiego, „(…) przy każdej okazji demonstrują swoją niechęć do decyzji i przedsięwzięć WRON [Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego]”. Akta o sygn. IPN Lu 0367/4 (111/29).
Dokumentacja (akta i mikrofilm) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Skorpion" (nr rej. 28164), prowadzonej przez Wydział III KW MO/WUSW Lublin w latach 1982-1989, w odniesieniu do grupy "aktywnych działaczy nielegalnych struktur NSZZ >Solidarność< na UMCS w Lublinie". Imię i nazwisko oraz dane adresowe Floriana Bartmińskiego umieszczono w niedatowanym „wykazie nazwisk i adresów”, sporządzonym przez funkcjonariusza Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin w oparciu o informacje pozyskane z kalendarza-terminarza jednej z osób zaangażowanych w działalność nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” (brak informacji, jak kalendarz trafił w ręce SB). W materiałach znajduje się również kopia pisma pracowników UMCS z dnia 11.12.1983, skierowanego przez nich do Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie jako wyraz poparcia dla wniosku o przyjęcie poręczenia i uchylenie tymczasowego aresztu wobec pracownika tej uczelni ("figuranta" SOR "Skorpion"). Florian Bartmiński był jednym z sygnatariuszy tego wystąpienia. Akta o sygn. IPN Lu 020/83, t. 1 (11651/II), IPN Lu 0229/1233 (11651/2) mikrofilm.
Materiały (akta i mikrofilm) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Langusta” (nr rej. 37861), prowadzonej w latach 1988-1989 przez Wydział III WUSW Lublin. Rozpracowanie wszczęto w związku z powołaniem 26.09.1988 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji NSZZ >S[olidarność]<” na tej uczelni. Jako podstawowe cele i „kierunki pracy operacyjnej” w ramach SOR „Langusta” wskazano „wszechstronne rozpoznanie Grupy”, jej „form działalności”, składu osobowego oraz „zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania Grupy na środowisko akademickie”. Miało to służyć podjęciu „przedsięwzięć profilaktyczno-neutralizujących przy udziale władz uczelni i administracyjnych m. Lublina”. Pismem z dnia 18.11.1988, WUSW Lublin powiadomił Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie o powstaniu Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji NSZZ „Solidarność na UMCS, jej składzie i podejmowanych przez nią przedsięwzięciach. W piśmie odnotowano również, że w dniu 30.09.1988 o fakcie powołania Grupy poinformowało Radio Wolna Europa. Florian Bartmiński, wówczas adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, został zarejestrowany do sprawy dnia 13.01.1989, pod nr rej. 37917, jako członek wspomnianej Grupy Roboczej. W dokumentacji znajduje się m.in. „Meldunek o założeniu sprawy Nr 430” z dnia 15.12.1988, podpisany przez Naczelnika Wydziału III WUSW Lublin, powiadamiający o komunikatach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS (w składzie sprzed 13.12.1981), rozkolportowanych na terenie Uniwersytetu 27.09.1988 oraz 11.10.1988, w których informowano o powołaniu Grupy Roboczej oraz wymieniono jej członków (w tym F. Bartmińskiego). Na potrzeby sprawy opracowano również „Charakterystykę operacyjną” Floriana Bartmińskiego, datowaną na 29.11.1988, którą opatrzono jego fotografią. Służba Bezpieczeństwa pozyskała ponadto egzemplarze komunikatów Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ „Solidarność”, z odręcznymi podpisami jej członków. Z dniem 18.08.1989, „w związku z zalegalizowaniem NSZZ >Solidarność< i zaniechaniem prowadzenia wrogiej działalności, sprawę zakończono (…)”. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin” pod sygn. 11642/II. Następnie zostały one zmikrofilmowane - sygn. mikrofilmu: 11642/2 (akta zamierzano zniszczyć po wykonaniu mikrofilmu, jednak zachowały się – prawdopodobnie nie zdążono dokonać ich zniszczenia). Akta o sygn. IPN Lu 0264/12 (11642/II), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/1224 (11642/2) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1982-1989, zawierające m.in. „informacje dotyczące zagrożeń politycznych występujących w woj. lubelskim w aspekcie oddziaływania KUL i Kurii Biskupiej”, dokumentację odnoszącą się do uczelni lubelskich, działających i powstających „nielegalnych organizacji”. Znajduje się tu m.in. egzemplarz "Uzupełnienia meldunku Nr 249" Wydziału III WUSW Lublin z dnia 03.05.1989, gdzie wymieniono "działaczy grupy roboczej na rzecz relegalizacji >S[olidarności]< UMCS", którzy mieli zostać "objęci kontrolą operacyjną" w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Langusta" (nr rej. 37861). Jedną ze wskazanych osób był Florian Bartmiński - adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, zarejestrowany do tej sprawy pod nr rej. 37917. Akta o sygn. IPN BU 01232/41.
Dokumentacja Departamentu III MSW, obejmująca w szczególności meldunki przesyłane przez Wydział III WUSW Lublin w latach 1985-1989, dotyczące "środowiska akademickiego i uczniowskiego" z terenu Lublina. Znajduje się tu egzemplarz "Meldunku o założeniu sprawy Nr 430" z dnia 15.12.1988, dotyczący wszczęcia Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Langusta" (nr rej. 37861). W meldunku tym wymieniono m.in. członków Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie, a wśród nich Floriana Bartmińskiego. Do Departamentu III przesłano również "Meldunek o zakończeniu sprawy Nr 447" z dnia 19.08.1989, informujący o zamknięciu SOR "Langusta". Podano tu ponownie skład Grupy Roboczej - z informacją o numerach, pod którymi zarejestrowano jej członków w ewidencji operacyjnej Wydziału "C" WUSW Lublin. Odnotowano, iż Florian Bartmiński został zarejestrowany jako "figurant" tej sprawy pod nr rej. 37917. Akta o sygn. IPN BU 01232/42.
Pisma przewodnie do kart wysyłanych przez Wydział "C" WUSW Lublin do Wydziału III Biura „C” MSW w latach 1986-1989. W piśmie z dnia 14.01.1989 znajduje się m.in. wykaz osób, których dotyczyły karty przesłane wówczas do Biura "C" MSW. W tej grupie wymieniono Floriana Bartmińskiego, zarejestrowanego pod nr 37917. Dokumentacja zawiera też wydruki danych z systemu komputerowego, w układzie alfabetycznym (według nazwisk osób), odnoszące się do "rejestracji czynnych". W wydruku datowanym na 06.03.1989 znajdują się również dane Floriana Bartmińskiego - z informacją o numerze rej. 37917, pod którym zarejestrowano go w WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/113.
Informacje dotyczące Floriana Bartmińskiego umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że Wydział III WUSW Lublin zarejestrował go pod nr rej. 37917 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (krypt. "Langusta"), jako członka „Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ >Solidarność< na UMCS". Sprawę "zdjęto z ewidencji operacyjnej" w sierpniu 1989 roku, z uwagi na "zaprzestanie wrogiej działalności". Według zapisu w ZSKO, dokumentację aktową zniszczono w WUSW Lublin, zachowując mikrofilm o sygn. 11642/2. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.