Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Cecylia
Nazwisko: Bulicz
Miejsce urodzenia: Tyszowce
Data urodzenia: 22-11-1942
Imię ojca: Michał
Imię matki: Marcela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
„Informacje sytuacyjne” KW MO Lublin od nr 276 z dnia 01.10.1982 do nr 365 z dnia 31.12.1982, przesyłane do Dyżurnego Operacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych. W „Informacji sytuacyjnej nr 349/82” z dnia 15.12.1982 podano m.in., że pracownicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, należący (przed wprowadzeniem stanu wojennego) do NSZZ „Solidarność”, „zamierzają umieścić na tablicy wykorzystywanej w przeszłości przez >S[olidarność]< symbole żałobne w postaci czarnej wstęgi i inne, nawiązujące do tradycji związku”. Według wiedzy SB, akcję tę, przewidzianą na 16.12.1982, planowała zorganizować Barbara Bulicz „przy współudziale innych pracowników biblioteki” (wskazano tu imiennie trzy pracownice). W informacji stwierdzono również, że wymienione osoby (w tym B. Bulicz) „reprezentują negatywne postawy polityczne”, a ponadto w jednym z pomieszczeń biurowych Biblioteki „odbywają zakonspirowane spotkania”, w których uczestniczy „b. przewodniczący KZ NSZZ >S[olidarność]<” na UMCS. Akta o sygn. IPN Lu 0135/32 (111/37).
„Informacje sytuacyjne” KW MO Lublin od nr 1 z dnia 01.01.1983 do nr 90 z dnia 31.03.1983, adresowane do Dyżurnego Operacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych. W „Informacji sytuacyjnej nr 47/83” z dnia 16.02.1983 odnotowano, że w ramach sprawy prowadzonej „na Międzyuczelniany Komitet Oporu NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów] w Lublinie otrzymano informację, że działacze tej grupy podjęli przygotowania do produkcji i kolportażu materiałów nielegalnych”. W związku z tym 16.02.1983 dokonano przeszukań u grupy osób wymienionych w informacji. Jak wynika z dokumentu, przeszukanie przeprowadzono m.in. u Barbary Bulicz, jednakże „nic nie znaleziono”. Natomiast w „Informacji sytuacyjnej nr 63/83” z dnia 04.03.1983 znajduje się wzmianka na temat „spotkań b. działaczy >S[olidarności]<” oraz członków NZS, których celem miało być przywrócenie na stanowisko dziekana Wydziału Ekonomii UMCS doc. dra hab. Sławomira Kozłowskiego (pełniącego tę funkcję do 13.12.1981, internowanego w stanie wojennym). Barbara Bulicz, zatrudniona wtedy w bibliotece wydziałowej, została wymieniona wśród pracowników Wydziału Ekonomii uczestniczących w tych spotkaniach. Akta o sygn. IPN Lu 0135/33 (111/38).
„Informacje” Inspektoratu Kierownictwa KW MO Lublin, dotyczące „sytuacji społeczno-politycznej w woj. lubelskim”, za okres 04.01.1983 - 30.06.1983. W „Informacji dot. sytuacji społeczno-politycznej” z dnia 06.03.1983 (zarejestrowanej w Wydziale „C” pod nr 29351) znajduje m.in. akapit odnoszący się do spotkań „b. działaczy >S[olidarności]<” i NZS, których organizatorem miał być „internowany w przeszłości były dziekan Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie doc. dr hab. Sławomir Kozłowski”. Według ustaleń SB, Barbara Bulicz, zatrudniona wówczas w bibliotece wydziałowej, należała do uczestników tychże spotkań. Akta o sygn. IPN Lu 0135/27 (111/32).
„Informacje sytuacyjne” KW MO/WUSW Lublin od nr 184 z dnia 01.07.1983 do nr 277 z dnia 30.09.1983, przesyłane do Dyżurnego Operacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych. W „Informacji sytuacyjnej nr 190/83” z dnia 06.07.1983 powiadamiano m.in., iż w związku ze śmiercią i planowanym pogrzebem dawnej bibliotekarki, a zarazem „aktywnej działaczki podziemia >S[olidarności]<”, miało miejsce zebranie, w którym uczestniczyli „b. działacze >S[olidarności]< z Biblioteki Głównej UMCS (…), znani z negatywnej postawy politycznej”. W tej grupie wymieniono także Barbarę Bulicz. Akta o sygn. IPN Lu 0135/35 (111/40).
Dokumentacja aktowa i mikrofilm z akt kontrolnych postępowania przygotowawczego nr RSD 22/85, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 12.08.1985 - 30.09.1986, w sprawie „kolportowania drogą pocztową na terenie Lublina nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez tzw. Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego b. NSZZ >Solidarność<”, tj. o przestępstwo z art. 45 ustawy Prawo prasowe i art. 282a § 1 kk (nr rep. Prokuratury Rejonowej dla m. Lublina 1 Ds 1112/85). W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące przeszukania przeprowadzonego w ramach tego śledztwa u Barbary Bulicz. Przeszukanie odbyło się 23.04.1986, w godzinach 6.10-8.40. W jego wyniku znaleziono „kilkadziesiąt egzemplarzy nielegalnych wydawnictw różnego rodzaju sygnowanych przez b. >[Solidarność]<”. Według notatki urzędowej funkcjonariusza Wydziału Śledczego WUSW Lublin z dnia 04.06.1986 Barbara Bulicz została też przesłuchana w charakterze świadka we wspomnianym postępowaniu. Postanowieniem z dnia 29.09.1986, Prokuratura Rejonowa dla m. Lublina umorzyła postępowanie nr 1 Ds. 1112/85, „z powodu niewykrycia sprawcy”. W związku z tym, jak też „wobec postępującej stabilizacji życia społeczno-politycznego i znacznego zmniejszenia się faktów kolportażu nielegalnych wydawnictw”, Wydział Śledczy WUSW Lublin, w dniu 30.09.1986, zakończył śledztwo nr RSD 22/85. Akta o sygn. IPN Lu 0218/100 t. 1-3 (15021/III), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0220/389 (15021/3).
Wykazy dowodów rzeczowych zabezpieczonych przez Wydział Śledczy KW MO Lublin, stanowiące załączniki do Księgi dowodów rzeczowych z lat 1985-1987. Znajduje się tu m. in. „Wykaz dowodów rzeczowych nr 94”, w którym wymieniono przedmioty znalezione w wyniku przeszukania przeprowadzonego w mieszkaniu Barbary Bulicz dnia 23.04.1986, w ramach postępowania przygotowawczego RSD 22/85. Jak wynika z dokumentu, „zakwestionowano” wówczas szereg wydawnictw bezdebitowych, które przekazano do „Depozytu” WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 30 (194/31b).
Ewidencja zatrzymań Wydziału Śledczego WUSW Lublin za lata 1984-1989 (skorowidz w układzie alfabetycznym). Pod literą „B” wpisano tu m.in. Barbarę Bulicz – z datą zatrzymania 23.04.1986. Akta o sygn. IPN Lu 0192/32 (194/35).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Skorpion” (nr rej. 28164), prowadzonej przez Wydział III KW MO/WUSW Lublin w latach 1982-1989, w odniesieniu do grupy „aktywnych działaczy nielegalnych struktur NSZZ >Solidarność< na UMCS w Lublinie”. W aktach znajduje się „Notatka służbowa” funkcjonariusza Wydziału III WUSW Lublin z dnia 04.05.1988, dotycząca jednej z „figurantek” sprawy. Funkcjonariusz sporządzający dokument podał, że osoba ta utrzymuje kontakty z „Barbarą Bulicz (…) - działaczką b. >S[olidarności]<, zatrudnioną w bibliotece UMCS”. Akta o sygn. IPN Lu 020/835 t. 2 (11651/II).
Materiały (akta i mikrofilm) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Langusta” (nr rej. 37861), prowadzonej w okresie 16.12.1988 - 19.08.1989 przez Wydział III WUSW Lublin. Rozpracowanie wszczęto w związku z powołaniem 26.09.1988 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji NSZZ >S[olidarność]<”. Jako podstawowe cele i „kierunki pracy operacyjnej” w ramach SOR „Langusta” wskazano „wszechstronne rozpoznanie Grupy”, jej form działalności, składu osobowego oraz „zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania Grupy na środowisko akademickie”. Miało to służyć podjęciu „przedsięwzięć profilaktyczno-neutralizujących przy udziale władz uczelni i administracyjnych m. Lublina”. Pismem z dnia 18.11.1988, WUSW Lublin powiadomił Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie o powstaniu Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji NSZZ „Solidarność na UMCS, jej składzie (w którym wymieniono m.in. B. Bulicz) oraz podejmowanych przez nią przedsięwzięciach. W piśmie odnotowano również, że w dniu 30.09.1988 o fakcie powołania Grupy poinformowało Radio Wolna Europa. Barbara Bulicz, wówczas kustosz Biblioteki Wydziału Ekonomii UMCS, została zarejestrowana do sprawy 13.01.1989, pod nr rej. 37916, jako członek wspomnianej Grupy Roboczej. W dokumentacji znajduje się m.in. „Meldunek o założeniu sprawy nr 430” z dnia 15.12.1988, podpisany przez Naczelnika Wydziału III WUSW Lublin, powiadamiający o komunikatach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS (w składzie sprzed 13.12.1981), rozkolportowanych na terenie Uniwersytetu 27.09.1988 oraz 11.10.1988, w których informowano o powołaniu Grupy Roboczej oraz wymieniono jej członków (w tym B. Bulicz). Na potrzeby sprawy opracowano również „Charakterystykę operacyjną” Barbary Bulicz, datowaną na 29.11.1988. Odniesiono się w niej m.in. do przeszukania u B. Bulicz z 23.04.1986, podając, iż twierdziła ona, że „zakwestionowane (…) materiały zbierała w celu poznawczym – społecznie, ponieważ interesuje się życiem społecznym swojego regionu”. Odmówiła przy tym podania pochodzenia tych wydawnictw. Odnotowano także, że w latach 1980-1981 pełniła ona funkcję wiceprzewodniczącej NSZZ „Solidarność” w Bibliotece UMCS. Służba Bezpieczeństwa pozyskała ponadto egzemplarze komunikatów Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSSZ „Solidarność”, z odręcznymi podpisami jej członków. Z dniem 19.08.1989, „w związku z zalegalizowaniem NSZZ >Solidarność< i zaprzestaniem nielegalnej działalności”, materiały SOR "Langusta" złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin” pod sygn. 11642/II. Następnie zostały one zmikrofilmowane - sygn. mikrofilmu: 11642/2 (akta zamierzano zniszczyć po wykonaniu mikrofilmu, jednak zachowały się – prawdopodobnie nie zdążono dokonać ich zniszczenia). Akta o sygn. IPN Lu 0264/12 (11642/II), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/1224 (11642/2) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Pisma przewodnie do kart wysyłanych przez Wydział „C” WUSW Lublin do Wydziału III Biura „C” MSW w latach 1986-1989. W piśmie z dnia 14.01.1989 znajduje się m.in. wykaz osób, których dotyczyły karty przesłane wówczas do Biura „C” MSW. W tej grupie wymieniono Barbarę Bulicz, zarejestrowaną pod nr 37916. Dokumentacja zawiera też wydruki danych z systemu komputerowego, w układzie alfabetycznym (według nazwisk osób), odnoszące się do „rejestracji czynnych”. W wydruku datowanym na 06.03.1989 znajdują się również dane Barbary Bulicz - z informacją o numerze rej. 37916, pod którym zarejestrowano ją w WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/113 (265/113).
Dokumentacja Departamentu III MSW, obejmująca w szczególności meldunki przesyłane przez Wydział III WUSW Lublin w latach 1985-1989, dotyczące „środowiska akademickiego i uczniowskiego” z terenu Lublina. Znajduje się tu egzemplarz „Meldunku o założeniu sprawy Nr 430” z dnia 15.12.1988, dotyczący wszczęcia Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Langusta” (nr rej. 37861). W meldunku tym wymieniono m.in. członków Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ „Solidarność” na UMCS w Lublinie, a wśród nich Barbarę Bulicz. Do Departamentu III przesłano również „Meldunek o zakończeniu sprawy Nr 447” z dnia 19.08.1989, informujący o zamknięciu SOR „Langusta”. Podano tu ponownie skład Grupy Roboczej - z informacją o numerach, pod którymi zarejestrowano jej członków w ewidencji operacyjnej Wydziału "C" WUSW Lublin. Odnotowano, iż Barbara Bulicz została zarejestrowana jako „figurant” tej sprawy pod nr rej. 37916. Akta o sygn. IPN BU 01232/42.
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1982-1989, zawierające m.in. „informacje dotyczące zagrożeń politycznych występujących w woj. lubelskim w aspekcie oddziaływania KUL i Kurii Biskupiej”, dokumentację odnoszącą się do uczelni lubelskich, działających i powstających „nielegalnych organizacji”. Znajduje się tu m.in. egzemplarz „Uzupełnienia meldunku Nr 249” Wydziału III WUSW Lublin z dnia 03.05.1989, gdzie wymieniono „działaczy grupy roboczej na rzecz relegalizacji >S[olidarności]< UMCS”, którzy mieli zostać „objęci kontrolą operacyjną” w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Langusta” (nr rej. 37861). Jedną ze wskazanych osób była Barbara Bulicz, zarejestrowana do tej sprawy pod nr rej. 37916. Akta o sygn. IPN BU 01232/41.
Informacje dotyczące Barbary Bulicz umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Zapis zawiera dane o prowadzonej przez Wydział III WUSW Lublin Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (krypt. „Langusta”), którą objęto Barbarę Bulicz jako członka „Grupy Roboczej ds. relegalizacji NSZZ >Solidarność< na UMCS”. Według ZSKO akta sprawy zniszczono, zachowując mikrofilm o sygn. 11642/2. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.