Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Palikot
Miejsce urodzenia: Księżostany Tomyśl
Data urodzenia: 10-11-1933
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), do których włączono dokumenty innych spraw, m.in. z SOS krypt. „Szatnia” (nr rej. 7556), SOR krypt. „Nietoperz” (nr rej. 9453), SOR krypt. „Parapet „ (nr rej. 11259), prowadzonych przez Wydział IV i Wydział VI WUSW Zamość, piony: IV, V i VI RUSW Tomaszów Lubelski. Wszystkie sprawy dotyczyły „działalności noszącej znamiona działalności antypaństwowej na bazie struktur b. >S[olidarności]< RI”. Stanisław Palikot został zarejestrowany jako „osoba” do SOS/SOR „Pogorzelcy” przez pion IV RUSW Tomaszów Lubelski w dniu 25.01.1985, pod nr rej. 10231 (w sierpniu 1985 sprawę przejął pion VI). Objęto go kontrolą w związku z podejrzeniami działalności „w nieformalnej grupie opozycyjnej w rej. gm. Komarów” („Kwestionariusz osoby rozpracowywanej”). W materiałach znajduje się m.in. notatka służbowa z dnia 03.05.1985, sporządzona przez funkcjonariusza pionu III RUSW Tomaszów Lubelski z „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”, przeprowadzonej w siedzibie tegoż RUSW ze Stanisławem Palikotem. W toku „rozmowy” zaprzeczył on podejmowaniu jakiejkolwiek działalności o „charakterze politycznym” lub „negatywnym”. W analizie materiałów SOR „Pogorzelcy” z dnia 07.07.1986 oraz w analizie z dnia 20.09.1989 podsumowano efekty „pracy operacyjnej”, w wyniku której potwierdzono, że na terenie gmin Komarów i Tyszowce istnieje grupa posiadająca „znamiona nieformalnej struktury opozycji politycznej”, zaś w toku rozpracowania „ustalono skład personalny grupy oraz określono zakres działania i stopień zaangażowania poszczególnych jej członków”. Stanisława Palikota wymieniono wśród osób stanowiących „trzon grupy”. Prowadzenie SOR „Pogorzelcy” zakończono w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność” RI. W dniu 30.09.1989 materiały sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Zamość pod sygn. 2387/II. Dokumentację częściowo zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 7/89 z dnia 30.10.1989. Akta o sygn. IPN Lu 077/829 (2387/II), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta sprawy kontrolnej krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 95078), prowadzonej przez Departament VI MSW w odniesieniu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), którą wszczął RUSW Tomaszów Lubelski „w celu potwierdzenia uzyskanych informacji agenturalnych, mówiących o istnieniu na terenie gminy Komarów i Tyszowce nieformalnej grupy opozycyjnej, zorganizowanej na bazie b. działaczy NSZZ RI >S[olidarność]<”. Znajdują się tu egzemplarze dokumentów wytworzonych przez RUSW Tomaszów Lubelski i WUSW Zamość w toku realizacji SOS/SOR „Pogorzelcy”, w których wymieniano m.in. Stanisława Palikota. W meldunku operacyjnym Naczelnika Wydziału VI WUSW Zamość z 04.11.1985, podano, iż z uwagi na to, że „działalność grupy stanowiła duże zagrożenie na terenie gm. Komarów i Tyszowce w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu PRL, w dniu [0]8.10.1985 r. przystąpiono do planowanych działań represyjno-neutralizujących”. Ich elementem były przeszukania u „figurantów” sprawy oraz „u osób utrzymujących z nimi podejrzane kontakty”. Stanisław Palikot został wymieniony wśród „figurantów” SOR „Pogorzelcy”, u których dokonano przeszukania. Odnotowano przy tym, że w jego przypadku czynności te dały „wynik negatywny”. Dodatkowo przeprowadzono z nim „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. Natomiast w meldunku operacyjnym z 30.04.1986 powiadomiono, iż „zmarł figurant Palikot Stanisław”. Relacjonowano też, że „w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli wszyscy figuranci sprawy >Pogorzelcy< oraz b. działacz WKZ NSZZ RI >S[olidarność]< w Zamościu - figurant sprawy operacyjnego sprawdzenia >Kret< (…)”. Ponadto dwaj „figuranci” złożyli na grobie S. Palikota „wieniec z biało-czerwonych goździków w kształcie litery >S<, z napisem na szarfie >Koledzy z Solidarności<”. Materiały zawierają również egzemplarz analizy SOR „Pogorzelcy” z dnia 07.07.1986, w której zaliczono Stanisława Palikota do osób stanowiących „trzon” nieformalnej grupy o charakterze „opozycji politycznej”, działającej na terenie gmin Komarów i Tyszowce. Akta o sygn. IPN BU 0364/343 (5724/K).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 18/85, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Zamość w okresie 09.10.1985 - 07.04.1986, w sprawie „podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego” na terenie województwa zamojskiego. Postępowanie wszczęto w związku z powiadomieniem WUSW Zamość przez WUSW Lublin, że „w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu PRL na terenie Zamościa i okolicznych miejscowości, a także na terenie Gminy Komarów, przygotowywany jest kolportaż nielegalnych wydawnictw, mogących wywołać niepokój publiczny oraz nawołujących do bojkotu (…) wyborów”. Jak wynika z notatki urzędowej z dnia 07.10.1985, sporządzonej przez funkcjonariusza Wydziału Śledczego WUSW Zamość, „w przekazanej informacji określono także krąg kolporterów oraz odbiorców” tych wydawnictw, m.in. z „rejonu Komarowa”. W tej grupie wymieniono również Stanisława Palikota. Akta o sygn. IPN Lu 027/111 t. 1 (193/III).
.