Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Marian
Nazwisko: Piwowarczyk
Miejsce urodzenia: Jedlanka
Data urodzenia: 08-07-1935
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 5/84 (na części dokumentów wpisano nr RSD 4/84), prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Radom w okresie 06.03.1984 - 30.07.1984 przeciwko grupie osób podejrzanych "o przechowywanie w celu rozpowszechniania materiałów nielegalnych o treści antypaństwowej" (nr rep. Prokuratury Rejonowej w Radomiu Ds 988/84/S). Postępowanie wszczęto 06.03.1984, po dokonaniu w dniu 05.03.1984 szeregu przeszukań na terenie Radomia i woj. radomskiego (w ramach akcji "Świt"), w wyniku których „zakwestionowano różne wydawnictwa nielegalne o treści antypaństwowej, a także inne przedmioty świadczące o prowadzeniu (…) wrogiej działalności”. Jan Piwowarczyk należał do osób wytypowanych przez SB do przeprowadzenia u nich przeszukania, co wykonano 05.03.1984, jednakże przeszukanie w miejscu jego zamieszkania nie przyniosło pozytywnych rezultatów („Notatka urzędowa” funkcjonariusza Wydziału Śledczego WUSW Radom z 05.03.1984). Jak wynika z „Notatki urzędowej dot. przeszukań pomieszczeń mieszkalnych dokonanych w dniu 05.03.1984”, sporządzonej w Wydziale Śledczym 08.03.1984, odstąpiono od przesłuchania w charakterze świadków 33 osób wymienionych w tejże notatce, u których nie znaleziono „przedmiotów mogących stanowić dowód przestępstwa”. Dotyczyło to również J. Piwowarczyka. W dniu 06.03.1984 Prokurator Rejonowy w Radomiu zatwierdził przeszukanie przeprowadzone poprzedniego dnia u Jana Piwowarczyka, uznając, iż było ono „zasadne ze względu na możliwość znalezienia” u niego „nielegalnych wydawnictw”. W materiałach znajduje się również tabelaryczne zestawienie pn. „Przeszukania w dniu 5.03.1984 r.”, w którym, oprócz danych personalnych i adresowych osób, u których odbyły się przeszukania, umieszczono informację o ewentualnych, odnalezionych przedmiotach oraz datę wezwania danej osoby (zapewne do stawiennictwa w WUSW). W odniesieniu do Jana Piwowarczyka w rubryce „Wezwano na dzień, Uwagi” wpisano: „7.03.1984 r., godz. 10.00”. Akta o sygn. IPN Ra 04/239, t. 1-2 (240/III).
Korespondencja Wydziału Śledczego WUSW Radom z lat 1987-1990. W materiałach znajduje się „Wykaz osób, wobec których przewiduje się podjęcie działań profilaktycznych”, sporządzony 28.04.1988 w Wydziale III WUSW Radom i przekazany (jak wskazuje rozdzielnik) do Wydziału Śledczego oraz do Sztabu WUSW Radom. Jana Piwowarczyka wymieniono tu wśród 4 osób, u których planowano przeprowadzić przeszukania. Akta o sygn. IPN Ra 02/77, t. 4 (Ad/123).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Drukarz” (nr rej. 12607), prowadzonej przez Wydział III WUSW Radom w okresie 16.01.1989 - 10.05.1989, w związku z informacjami o planowanym utworzeniu „nielegalnego punktu poligraficznego dla potrzeb działaczy (…) >Solidarności<”. Podstawą do jej wszczęcia było doniesienie TW ps. „Zenek”, który powiadomił SB o tych zamierzeniach, wskazując jednocześnie J. Piwowarczyka oraz drugą osobę jako „odpowiedzialnych” za nielegalną działalność poligraficzną tej grupy (m.in. „Meldunek wszczynający Nr 9/89 z 13.01.1989, „Plan przedsięwzięć i czynności operacyjnych…” do SOS „Drukarz” z 27.01.1989). Służba Bezpieczeństwa dysponowała na jego temat również wcześniejszymi informacjami ze spraw operacyjnych, według których był „podejrzany o kolportaż ulotek” na terenie swojego zakładu pracy. Jan Piwowarczyk został zarejestrowany przez Wydział III WUSW Radom dnia 12.08.1988, pod nr rej. 12434, pierwotnie w kategorii „zabezpieczenie operacyjne”. W dniu 16.01.1989 "wyrejestrowano go", a następnego dnia (17.01.1989) zarejestrowano ponownie pod tym samym numerem jako „osobę” do SOS krypt. „Drukarz”. W aktach znajdują się m.in. „Wyciągi” z doniesień tajnych współpracowników ps. „Zenek” oraz ps. „Kazio”, którzy informowali SB o działaniach i wypowiedziach Jana Piwowarczyka (oraz innych osób). W wyniku prowadzenia sprawy, w odniesieniu do J. Piwowarczyka „potwierdzono, że do chwili ponownego zalegalizowanego NSZZ >S[olidarność]< prowadził działalność w tzw. >podziemnych strukturach S[olidarności]<, uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez działaczy >S[olidarności]< i kler, kolportował nielegalne wydawnictwa oraz był członkiem tzw. >straży kościelnej< - grupy osób z Radomia biorących udział w tzw. >czuwaniu< przy grobie ks. Popiełuszki.” (m.in. „Kwestionariusz osoby rozpracowywanej – sprawdzanej”, Meldunek końcowy Nr 110/89…” do SOS „Drukarz” z 10.05.1989). Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Drukarz” zakończono „z uwagi na nieaktualność zagrożenia, na które sprawę wszczęto”, tj. relegalizację NSZZ „Solidarność” ("Analiza..." z 08.05.1989, „Wniosek o zakończenie sprawy...” z 10.05.1989). W dniu 23.05.1989 materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Radom pod sygn. 1078/II. Akta o sygn. IPN Ra 05/931 (1078/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały administracyjne Wydziału "C" WUSW Radom z 1990 roku, zawierające notatki z przeglądu zarchiwizowanych spraw operacyjnych i śledczych dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W zestawieniu spraw w układzie sygnatur archiwalnych zamieszczono informację o materiałach sygn. 1078/II, tj. SOS "Drukarz" Wydziału III WUSW Radom, w ramach którego prowadzona była "kontrola operac. środowiska >S[olidarności]<" w związku z podejrzeniem "zorganizowania drukarni". W opisie wymieniono dwie osoby zarejestrowane do sprawy, w tym Jana Piwowarczyka. Akta o sygn. IPN Ra 017/4 (Ad/270).
Informacje dotyczące Jana Piwowarczyka umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Zapis zawiera dane o zarejestrowaniu go przez Wydział III WUSW Radom pod nr rej. 12434 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (krypt. "Drukarz"), w związku z "zagrożeniem" określonym jako „nielegalna propaganda”. Materiały sprawy złożono w archiwum pod sygn. 1078/II. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.