Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Andrzej
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 08-07-1955
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany jako aktywny działacz „Solidarności” w ZMB Predom-Metron przez Wydz. III „A” KW MO w Toruniu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Taran” nr rej. 6981 prowadzonej od 25.03.1981. Za swoją działalność został internowany. Sprawę zakończono 02.08.1982, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 777/II. Akta o sygn. 777/II zostały zniszczone 02.02.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Dokumentacja akcji operacyjno-zabezpieczającej krypt. „Gotowość” prowadzonej od 21.08.1980 do 10.01.1983 przez Wydz. II/ III/ III „A”/ IV/ Śledczy KW MO w Toruniu. Materiały dotyczą przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego – zawierają plany działania jednostek MO i SB w ramach operacji „Lato 80”, wykaz dokumentów dotyczących przygotowań do stanu wojennego przeznaczonych do zniszczenia, wykazy osób przewidzianych do internowania, plany internowania, plan działań specjalnych w sprawie krypt. „Wrzos” dotyczącej zmiany składów osobowych komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, NSZZ RI „Solidarność” i składów osobowych Zarządu Regionu, wykaz pracowników obsługujących osobowe źródła informacji, akcja „Wiosna” dotycząca planów internowania, wykaz miejsc akcji grup operacyjnych. Tadeusz Olszewski figuruje w „Planie działań specjalnych w sprawie krypt. »Wrzos«” sporządzonym 19.09.1981 jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu. IPN By 466/1 (156/82).
Akta operacyjne KW MO w Toruniu z lat 1981-1985 dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. W jednostce znajdują się następujące materiały dotyczące Tadeusza Olszewskiego: wniosek o internowanie sporządzony 04.01.1982 przez naczelnika Wydz. III „A” KW MO w Toruniu, decyzja o internowaniu nr 204/81-OEA wydana przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, nakaz zatrzymania i doprowadzenia oraz raport o uchylenie decyzji o internowaniu z 22.02.1982. We wniosku podano informacje o aktywnej działalności Tadeusza Olszewskiego w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej, popierał działalność NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, utrzymywał kontakty z innymi działaczami. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, pomimo których „nie zaprzestał działalności inspirując innych i organizując ich działania, sam pozostając w cieniu ukierunkowywał poczynania pozostających na wolności działaczy »Solidarności«, mobilizując i zwiększając ich aktywność”. IPN By 082/1 t. 9 (54/III), IPN By 076/321.
Akta osobowe Tadeusza Olszewskiego, internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach na mocy decyzji nr 204/81-OEA wydanej 04.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. W uzasadnieniu podano, że „w sposób konspiracyjny prowadził działalność NSZZ »Solidarność« na terenie Torunia”. Zwolniony z internowania 23.02.1982 na mocy decyzji nr 204/81-83 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/92 (40/A/92).
Akta śledztwa (nr 18/82) prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu od 27.05.1982 do 12.06.1982 w sprawie sporządzenia i kolportowania w Toruniu ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” wzywających do bojkotowania manifestacji 1 majowej i uczestniczenia w akcjach protestacyjnych 1 i 3 maja 1982. Postępowanie w tej sprawie 27.05.1982 wszczęła Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1Ds.899/82), która postanowieniem z 12.06.1982 umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. Tadeusz Olszewski figuruje w „Raporcie z przebiegu wydarzeń 01.05.1982” sporządzonym 01.05.1982 w Wydz. V KW MO w Toruniu, jako uczestnik manifestacji niezależnej od pochodu 1-Majowego. IPN By 082/56 t. 1 (109/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl-II-158/82) prowadzone od 12.06.1982 do 07.02.1983 w sprawie pobicia Tadeusza Olszewskiego przez funkcjonariusza MO. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 12.06.1982: „do tut. Prokuratury wpłynęło pismo ob. Tadeusza Olszewskiego, z którego wynika, że 01.03.1982 w godzinach wieczornych wymieniony został pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej”. Do zdarzenia doszło około godziny 21 – w czasie rewizji mieszkania Tadeusza Olszewskiego w Toruniu przez trzech funkcjonariuszy SB, przyszło czterech cywilnych funkcjonariuszy SB i dwóch funkcjonariuszy ZOMO. Zabrano Tadeusza Olszewskiego z domu i zgodnie z jego relacją: „Podczas schodzenia po schodach bito mnie pałkami po nogach i w głowę. Uderzenie w głowę ogłuszyło mnie. W samochodzie bito mnie pałkami po plecach i barku. Czasowo straciłem przytomność, którą odzyskałem na Komendzie Wojewódzkiej MO. Tutaj postawiono mnie pod ścianą i bito ręką po twarzy, w wyniku czego krwawiłem. Następnie kazano mi się rozebrać do naga i ubrać”. Funkcjonariusze postanowili odwieźć go do izby wytrzeźwień, w której zakomunikowali, że zabrali go z awantury domowej. W czasie pobytu w izbie Tadeusz Olszewski zaczął skarżyć się na ból głowy. Lekarz po dokonaniu oględzin stwierdził trzeźwość Tadeusza Olszewskiego, następnie pogotowie zabrało go do szpitala, w którym przebywał do 10.05.1982, a do 24.05.1982 był na zwolnieniu lekarskim. Śledztwo zostało umorzone z powodu „braku dostatecznych dowodów zaistnienia przestępstwa”. W uzasadnieniu podano m.in., że wszyscy funkcjonariusze złożyli zgodne wyjaśnienia, iż Tadeusz Olszewski doznał obrażeń głowy i twarzy, ponieważ potknął się na schodach i uderzył się w poręcz. Zeznania o tej treści złożyli 12.05.1982, zaś skarga Tadeusza Olszewskiego wpłynęła później - 22.05.1982, już w czasie, gdy toczyło się śledztwo przeciwko niemu. Uznano to za okoliczność mocno osłabiającą wiarygodność jego zeznań: „Wprawdzie nie można wykluczyć, iż Tadeusz Olszewski został pobity przez funkcjonariuszy MO, to jednak należy zważyć również, że mógł być to nieszczęśliwy wypadek. Warunki w jakich dokonano zatrzymania wskazują, że obie wersje przedstawione są prawdopodobne”. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 07.02.1983 odmówiono przyjęcia odwołania złożonego przez adwokata w imieniu Tadeusza Olszewskiego, jako „złożonego po terminie”. IPN By 216/77.
Tadeusz Olszewski został zarejestrowany 18.07.1985 pod nr 13070 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Organizacja” nr rej. 12168 prowadzonej od 15.01.1985 do 10.09.1985 przez Wydz. V RUSW w Toruniu. Był podejrzewany o inspirowanie załogi ZMB Predom-Metron do napisania petycji skierowanej do dyrekcji. Sprawę zakończono po „niestwierdzeniu wrogiej działalności”, materiały złożono do archiwum pod sygn. 1524/II. Akta o sygn. 1524/II zostały zniszczone 30.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.