Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Orlicz
Miejsce urodzenia: Jugosławia
Data urodzenia: 26-09-1898
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wincentyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w sprawie przynależności m.in. Zofii Orlicz do "nielegalnej organizacji WiN". Sprawę zakończono sporządzeniem dnia 11.12.1948 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/607 (2358/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Zofii Orlicz do organizacji WiN, prowadzonym początkowo pod nr Pr II 828/47, a następnie Pr 2861/48. W dniu 30.12.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. W aktach zachował się wyrok WSR we Wrocławiu z 21.01.1949 (znak sprawy Sr 34/49). Ww. została uznana winną m.in. tego, iż "w okresie od listopada 1945 r. do 22.03.1948 r. jako sekretarka komendanta okręgu lwowskiego nielegalnego >WiN-u< brała udział w tym związku mającym na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju państwa polskiego i zmiany istniejącego ustroju Państwa", "w okresie od wiosny 1946 r. do jesieni 1946 r. przerabiała i wydała polecenie powielania w celu rozpowszechniania nielegalną prasę pt. >Wolność i Niezawisłość< zawierającą fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego i obniżyć powagę jego naczelnych organów", a także "używała podrobionych świadectw tożsamości na nazwisko Wyspiańska Krystyna i Majewska Zofia", i skazana na karę łączną 12 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat i przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 22.03.1948. W aktach znajduje się również Postanowienie Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego z 11.12.1957 (znak sprawy Zg.Og.438/57), które zmieniło kwalifikację prawną czynów zarzucanych ww. oraz zmieniło sentencję wyroku w części punktów, nadając mu brzmienie, iż ww. "w okresie od 1945 r. względnie od początku 1946 r. do końca 1946 r. w celu dokonania zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej" weszła w porozumienie z innymi osobami, "w ten sposób, że przystąpiwszy do kontrrewolucyjnego związku, rekrutującego się spośród członków byłego okręgu lwowskiego >Armii Krajowej< (...), pełniąc funkcję sekretarki komendanta tegoż związku gromadziła wiadomości o ilości, rozmieszczeniu i uzbrojeniu wojska, działalności U.B. i M.O, działalności partii politycznych i inne, które następnie przekazywała komendantowi związku, a ponadto wydawała polecenia powielania w celu rozpowszechniania nielegalnej pracy p.t >Wolność i Niezawisłość< (...)", a także złagodził karę łączną do 3 lat i 6 miesięcy więzienia z utratą praw na okres 3 lat i przepadkiem mienia. IPN Wr 107/117 (6644/90/12).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary dot. Zofii Orlicz, skazanej wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 21.01.1949 (znak sprawy Sr 34/49). Decyzją Prezydenta RP kara została złagodzona do 8 lat więzienia z pozostawieniem w mocy kar dodatkowych. Postanowieniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego z dnia 27.04.1953, z uwagi na stan zdrowia, udzielono Zofii Orlicz przerwy w odbywaniu kary od 02.05.1953 do 02.11.1953. Decyzją z 22.09.1953 Rada Państwa korzystając z prawa łaski zawiesiła ww. resztę nieodcierpianej kary więzienia na okres 3 lat. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 24.05.1956 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skrócił karę dodatkową utraty praw do 2 lat i 6 miesięcy, a niewykonana kara przepadku mienia miała nie podlegać wykonaniu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z 17.12.1962 (sygn. IV K 310/62) uniewinniona od wszystkich zarzutów, za wyjątkiem używania dokumentów na nazwiska konspiracyjne. IPN Wr 107/148 (472/345), IPN Wr 401/2358.
Akta więzienne Zofii Orlicz skazanej wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 21.01.1949. Ww. została tymczasowo aresztowana 22.03.1948. Dnia 29.12.1948 została osadzona w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, a następnie 28.09.1946 w Więzieniu w Fordonie. Zwolniona 06.05.1953 w związku z udzieleniem zgody na przerwę w odbyciu kary. IPN Wr 1/418 (W 423).
Akta sprawy Ewidencji Operacyjnej o krypt. "Radwan" prowadzonej przez Dep. III MBP dot. członków WiN. W teczce dot. Zofii Orlicz zachowały się odpisy ze śledztwa, materiały z Więzienia w Mokotowie (osadzona 28.08.1948, a następnie 09.11.1948 przekazana do Aresztu Wewnętrznego MBP), oraz miejsca zamieszkania po zwolnieniu z Więzienia w Fordonie. IPN BU 0192/436 t. 20 (15428/II/24), IPN BU 01208/157 (4685/2) mikrofilm.
Zofia Orlicz występowała w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP w roku 1955 pod sygn. arch. 257/II, a następnie włączonej do sprawy 266/II. Materiały o sygn. 266/II zniszczono w roku 1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C” KW MO we Wrocławiu w roku 1986 dot. "nielegalnej organizacji AK i >WiN< działającej od lipca 1944 r. do marca 1947 r. na terenie Lwowa a następnie Górnego i Dolnego Śląska", której członkiem była Zofia Orlicz. IPN Wr 049/18 t. 1 (F-18), IPN BU 0179/18 (Charakterystyka nr 18).
.