Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Mróz
Miejsce urodzenia: Skrzynka
Data urodzenia: 10-12-1910
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne WUBP w Krakowie oraz PUBP w Myślenicach, Bochni i Limanowej dotyczące rozpracowania oddziału ROAK pod dowództwem Franciszka Mroza ps. "Bóbr" z 1946 roku, a następnie od października 1947 oddziału Józefa Miki ps. "Leszek". Akta zawierają plany działań operacyjnych i militarnych przeciwko oddziałowi "Leszka", doniesienia agentury oraz opis kombinacji operacyjnej z roku 1950 mającej na celu likwidację oddziału poprzez wprowadzenie do niego agenta UB. Akta o sygn. IPN Kr 07/2813, t. 1-11 (3028/III-gr.).
Wobec nieuchwytności Józefa Miki i pozostałych członków jego oddziału w roku 1950 do nie przynoszącego efektów rozpracowania prowadzonego przez WUBP w Krakowie i PUBP w Myślenicach włączył się Dep. III MBP. Wydział I Dep. III MBP założył w styczniu 1950 Sprawę Kontrolną Agencyjnego Rozpracowania dla kontroli i koordynacji działań operacyjnych z Wydziałem III WUBP w Krakowie w celu ujęcia członków i likwidacji oddziału "Leszka". Sporządzono wykazy figurantów, współpracowników, członków rodzin, zaktywizowano lokalną agenturę i wprowadzono nową z zewnątrz. W następstwie kombinacji operacyjnej z udziałem agentów ps. "7" i "B-36" 06.10.1950 ujęto Mikę, a 10.10.1950 Franciszka Mroza. Akta o sygn. IPN Kr 07/2813, t. 7 (3028/III-gr.).
Materiały śledztwa WUBP w Krakowie przeciwko Franciszkowi Mróz, Józefowi Mika oraz członkom i współpracownikom oddziału partyzantki antykomunistycznej pod dowództwem Józefa Miki ps. "Leszek". W wyniku kombinacji operacyjnej UB i przeprowadzonej zasadzki Franciszek Mróz został ujęty 10.10.1950 w miejscowości Winiary. Areszt tymczasowy od 21.10.1950 decyzją WPR w Krakowie. Akt oskarżenia z art. 4 par. 1 i art. 1 par. 1-3 dekretu z 13.06.1946 oraz art. 86 par. 2 i 24 KKWP sporządzony przez funkcjonariusza WUBP z 22.03.1951 przekazano do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono 26.04.1952 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 10559/I i połączono z aktami śledztw o sygn. 7153/I i 7835/I. W 1971 roku przesygnowano do sygn. 3028/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/2813, t. 1-11 (3028/III).
Franciszek Mróz figuruje w połączonych materiałach operacyjnych Wydziału III WUBP w Krakowie, PUBP w Myślenicach oraz PUBP Bochnia i Limanowa z lat 1946-1956 dotyczących rozpracowania, likwidacji, a następnie kontroli operacyjnej członków i współpracowników oddziału pod dowództwem Józefa Miki ps. "Wrzos", "Leszek". PUBP w Myślenicach 20.12.1947 założył Sprawę Agenturalnego Opracowania krypt. "Leszczyna" nr rej 42. Równolegle PUBP w Bochni prowadził sprawę o krypt. "Piorun". Wobec braku rezultatów operacyjnych WUBP w Krakowie przy pomocy MBP od sierpnia 1950 prowadził sprawę o krypt. "Leszczyna". Po likwidacji oddziału "Leszka" WUBP w Krakowie prowadził do 1956 roku sprawę o krypt. "Pajace" mającą na celu rozpracowanie współpracowników oddziału Miki. Akta zawierają plany rozpracowania i likwidacji oddziału, doniesienia agentury, sprawozdania z realizacji, wykazy współpracowników oddziału Józefa Miki. Akta o sygn. IPN Kr 075/46 (69/OB).
Franciszek Mróz występuje w materiałach operacyjnych KPMO w Myślenicach z lat 1945-50. Zawierają informacje o działalności oddziału J. Miki, doniesienia agenturalne, meldunki operacyjne, opisy poszczególnych akcji oddziału. Akta o sygn. IPN Kr 158/657.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Franciszkowi Mróz i Józefowi Mika. Franciszek Mróz został zatrzymany w zasadzce UB 10.10.1950, areszt tymczasowy od 21.10.1950. Oskarżony z art. 4 par. 1 i art. 1 par. 1-3 dekretu z 13.06.1946 oraz art. 86 par. 2 i 24 KKWP. Wyrokiem z 12.06.1951 skazany 12.05.1951 na karę śmierci. Wyrok wykonano 25.06.1951. Akta o sygn. IPN Kr 110/4495, t. 1-3 (Sr 237/51).
Materiały śledztwa i rozpracowania przez PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie członków oddziału Franciszka Mroza ps. "Bóbr". W wyniku akcji UB w listopadzie 1946 na terenie pow. Myślenice zatrzymano część członków oddziału Mroza, on sam nie został ujęty i nadal ukrywał się. Osoby aresztowane zostały następnie w procesach w styczniu 1947 skazane na kary wieloletniego więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 07/2794, t. 1-5 (3009/III-gr.).
Akta osadzonego w Więzieniu Montelupich w Krakowie Franciszka Mroza. Po aresztowaniu przetrzymywany w śledztwie w areszcie WUBP w Krakowie. Do więzienia przybył nakazem WPR w Krakowie z 29.03.1951. Następnie przekazany do dyspozycji WSR. Wyrokiem z 12.05.1951 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano na terenie więzienia 25.06.1951. Akta o sygn. IPN Kr 425/389 (29/755/389).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Wino" zawierająca materiały rozpracowania przez Wydział III WUBP w Krakowie struktur organizacji WiN (Wolność i Niepodległość) na terenie woj. krakowskiego w latach 1945-1956. Franciszek Mróz ps. "Bóbr" występuje w materiałach sprawy jako dowódca oddziału ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej) będącego częścią struktur powiatowych WiN w Myślenicach. Osoby związane z WiN i ROAK były dodatkowo rozpracowywane od 1948 do 1956 roku przez PUBP w Myślenicach w ramach spraw o krypt. "Gajowi" oraz "Pedanci". Akta o sygn. IPN Kr 075/27, t. 5 (42/OB).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" WUSW w Krakowie dot. poakowskiego podziemia zbrojnego na terenie woj. krakowskiego w latach 1945-1947. Franciszek Mróz występuje w opracowaniu jako dowódca oddziału ROAK podporządkowanego Radzie Powiatowej WiN w Myślenicach kierowanej przez Władysława Radwana ps. "Ostoja". Akta o sygn. IPN Kr 074/264 (265/X).
Charakterystyka nr 21 sporządzona w 1975 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca oddziału ROAK pod dowództwem Franciszka Mroza ps. "Bóbr", "Żółw". Franciszek Mróz chorąży AK, ujawniony w 1945 roku dowódca oddziału w obwodzie AK "Murawa" na terenie pow. Myślenice pod wpływem szykan władz komunistycznych wobec PSL w którym działał, będąc w kontakcie ze strukturami organizacji WiN w czerwcu 1946 powrócił do konspiracji. Założył oddział ROAK. Oddział został zasilony członkami 6 kompanii "Ognia". Na polecenie kierownictwa WiN z Krakowa i Myślenic F. Mróz wraz z oddziałem, przy pomocy miejscowej ludności przeprowadził szereg akcji represyjno-odwetowych wymierzonych we współpracowników nowej władzy, działaczy PPR, konfidentów MO i UB, z których część podejrzewanych było o współpracę z niemieckim okupantem. Wymierzano im kary chłosty i nakładano na nich konfiskaty. Represje oddziału "Bobra" dosięgły także nadgorliwych działaczy Stronnictwa Ludowego. Oddział mimo poleceń komórki WiN odmawiał wykonania na wskazanych przez nią osobach wyroków śmierci. W wyniku licznych akcji UB na terenie pow. Myślenice oddział przestał istnieć, cześć żołnierzy została aresztowana, a Franciszek Mróz dalej ukrywał się. Akta o sygn. IPN Kr 074/21 (21/X).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Franciszek Mróz ps. „Żółw”, „Bóbr”, „Dziadek”, „Halniak” figuruje w charakterystyce jako dowódca oddziału ROAK działającego w 1946 roku z inicjatywy kierownictwa struktur WiN na terenie pow. Myślenice. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
Charakterystyka nr 20 sporządzona w 1975 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca oddziału pod dowództwem Józefa Miki ps."Wrzos". Po ujawnieniu się w ramach amnestii 1947 roku we wrześniu tego roku Józef Mika ponownie przechodzi do konspiracji tworząc kilkuosobowy oddział działający na terenie pow. myślenickiego i bocheńskiego. Franciszek Mróz dołączył do oddziału w październiku 1947. Oddział Miki przeprowadzał akcje na członków PPR, funkcjonariuszy MO oraz instytucje państwowe. Dzięki sieci współpracowników w terenie skutecznie wymykał się obławom ze strony UB. W 1950 roku WUBP w Krakowie przy użyciu agentów ps. "Karol" i "B-36" doprowadził do likwidacji oddziału. Agent UB Marian Reniak ps. "Karol", "7" jako rzekomy wysłannik Rządu RP w Londynie został wprowadzony do oddziału. W zasadzce 06.10.1950 ujęto Józefa Mikę, a w kolejnej 10.10.1950 Franciszka Mroza. Pozostali członkowie oddziału Lenart i Przeciszewski zginęli zastrzeleni przez funkcjonariuszy UB. Akta o sygn. IPN Kr 074/20 (20/X).
.