Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lechosław Sylwester
Nazwisko: Stanisławski
Miejsce urodzenia: Chrzanów
Data urodzenia: 09-02-1945
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Śledztwo nr RSD 35/62 (II Ds. 65/62) prowadzone przez Wydział Śledczy KMO m. Łodzi w okresie od 11.10.1962 do 31.10.1962 przeciwko Lechosławowi Stanisławskiemu, uczniowi XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Określany jest w materiałach kartotecznych przez Służbę Bezpieczeństwa jako pomocnik nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. „Bojowa Organizacja Antyradziecka”. Według funkcjonariuszy SB planowała ona zdobycie broni w celu przeciwstawienia się sowieckiej okupacji w Polsce. Członkowie tej organizacji byli odpowiedzialni za kradzież broni treningowej w VIII L.O. w Łodzi w kwietniu 1962. L. Stanisławski został zatrzymany w listopadzie 1962 i odpowiadał z „wolnej stopy”. Śledztwo zostało zakończone i przekazane do Prokuratury Wojewódzkiej dla m. Łodzi w dn. 31.10.1962, a 07.12.1962 materiały złożono w archiwum Wydziału „C” KMO m. Łodzi pod sygn. 431/III. Zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 884/88 z dn. 20.04.1988 poz. 99. Materiały o sygn. 431/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt admin. IPN pf 10/642 (841/X), IPN Ld 0313/18 (26/21/91).
Materiały operacyjne Wydziału III KMO m. Łodzi dot. nielegalnej organizacji pn. „Bojowa Organizacja Antyradziecka”. Z zawartych w nich informacji wynika, że SB interesowała się L. Stanisławskim. Był on osobą podejrzaną w sprawie nr RSD 35/62 (nr prokuratury II Ds-65/62) realizowanej przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KMO m. Łodzi od 01.10.1962. Został przesłuchany w związku podejrzeniem, że dostarczał amunicji do karabinka sportowego członkom „BOA” oraz przechowywał u siebie rzeczony karabinek. Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone 31.10.1962, a następnie akta przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi w celu sporządzenia aktu oskarżenia. 03.01.1964 roku Wydział VII Karny Sądu Powiatowego dla m. Łodzi uznał L. Stanisławskiego winnym i skazał na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę w wysokości 100 złotych. Po zakończeniu procesów karnych członkowie „BOA” byli okresowo kontrolowani przez Wydz. III KMO m. Łodzi. IPN Ld pf 10/879 (1155/X).
Materiały administracyjne zawierające informacje przeznaczone dla Komitetu Łódzkiego PZPR z lat 1962-1964, przesyłane przez zastępcę Komendanta ds. Bezpieczeństwa KMO m. Łodzi. Znajduje się wśród nich informacja z dnia 03.10.1962 roku o likwidacji nielegalnej młodzieżowej organizacji „BOA” w której L. Stanisławski jest wymieniony jako jeden z jej członków. IPN Ld pf 10/524 (612/X).
Materiały administracyjne zawierające meldunki sytuacyjne przesyłane do gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w 1962 roku przez zastępcę Komendanta ds. Bezpieczeństwa KMO m. Łodzi. W meldunku z dnia 06.10.1962 znajduje się informacja o tym, że L. Stanisławski uczeń IX klasy XXIV L.O. w Łodzi został zatrzymany i przesłuchany w związku z dostarczaniem przez niego amunicji do karabinka sportowego (kbks) członkom „BOA”. IPN Ld pf 10/522 t. 1 (610/X).
Materiały administracyjne zawierające zestawienia statystyczne dot. śledztw i dochodzeń Wydziału Śledczego KMO m. Łodzi oraz tablice statystyczne dot. osób aresztowanych za rok 1962. L Stanisławski widnieje w imiennych wykazach osób występujących w sprawach śledczych i dochodzeniowych dot. nielegalnego posiadania broni. IPN Ld pf 10/583 (710/X), IPN Ld pf 10/64 (66/X).
Akta śledcze w sprawie nr RSD 50/63 (II Ds. 69/63) prowadzonej przez Wydział Śledczy KMO m. Łodzi pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej dla m. Łodzi w okresie 11.11.1963 - 27.01.1964 przeciwko innej osobie. Znajduje się w nich odpis aktu oskarżenia z dnia 31.10.1962 do sprawy nr II Ds-65/62 przeciwko L. Stanisławskiemu. Był on oskarżony o przechowywanie w końcu miesiąca kwietnia 1962 przez okres kilku dni broni palnej - karabinu typu kbks i posiadanie nielegalnie 200 sztuk amunicji. Akta złożono w archiwum Wydziału „C” KMO m. Łodzi w dniu 31.01.1964 pod sygn. 555/III. IPN Ld pf 48/30/J (555/3) mikrofilm.
Akta sądowe Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi - Wydziału V Karnego w sprawie karnej nr V K 12/64 (prowadzonej w okresie 05.02.1964 - 04.03.1964), w których znajdują się akta dochodzenia nr II Ds. 69/63 prowadzonego przez Wydział Śledczy KMO m. Łodzi przeciwko innym osobom. Znajduje się w nich odpis aktu oskarżenia do sprawy nr II Ds. 65/62 przeciwko L. Stanisławskiemu. IPN Ld 82/160 t. 5 (V K 12/64).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1963-1964, w których znajdują się informacje i plany dotyczące nielegalnych organizacji młodzieżowych na terenie Łodzi, wysyłane do MSW przez Komendanta KMO m. Łodzi. W planie czynności operacyjno-śledczych przygotowanych przez Wydział Śledczy i Wydział III KMO m. Łodzi w sprawie nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą: „Bojowa Organizacja Antyradziecka” z 12.11.1963 jest wspomniana osoba L. Stanisławskiego. W ramach działań operacyjnych funkcjonariusze Wydz. III KMO m. Łodzi mieli za zadanie ustalić kontakty L. Stanisławskiego. IPN BU 0296/167 t. 14.
Materiały administracyjne zawierające tabele statystyczno-sprawozdawcze dot. spraw śledczych jednostek SB KMO m. i KW MO w Łodzi za rok 1964. Znajduje się w nich informacja o prowadzeniu postępowania przygotowawczego o nr RSD 35/62 (II Ds. 65/62), prowadzonego przez Wydział III KMO m. Łodzi przeciwko L. Stanisławskiemu. W tabeli podana jest również informacja o wydanym przez Sąd Powiatowy m. Łodzi wyroku z dnia 03.01.1964, według którego L. Stanisławski został skazany na 6 miesięcy w więzienia w zawieszeniu na 3 lata. IPN Ld 10/602 (760/X).
Opracowanie nr 283 pod tytułem „Nielegalna Organizacja Młodzieżowa pod nazwą Bojowa Organizacja Antyradziecka”, datowane 22.02.1980, sporządzone w Wydziale „C” KW MO w Łodzi. L. Stanisławski widnieje w nim jako pomocnik „BOA”, który w 1962 roku przechowywał kbks oraz 200 sztuk amunicji należącej do organizacji „BOA”. IPN Ld 030/283, IPN BU 0186/282.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 833/20 zarządzenie z dnia 21.09.2021 r. dotyczące Lechosława Stanisławskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.