Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cezary Piotr
Nazwisko: Waluszko
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 17-05-1964
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta i mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR0 krypt. „Alternatywa” (nr rej. 48429), prowadzonej przez Wydział III/ Wydział OKPP WUSW Gdańsk w latach 1984-1990. Sprawę założono w związku z rozpowszechnianiem nielegalnego pisma pt. „Homek” (którego kilkanaście egzemplarzy pozyskało SB) oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Alternatywny/ Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Czynności operacyjne w ramach SOR „Alternatywa” dotyczyły działalności na terenie Gdańska „organizacji anarchistycznych i pacyfistycznych”, jak Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (RSA), Wolność i Pokój (WiP). Cezary Waluszko, wówczas nauczyciel jednej z gdańskich szkół, występuje w dokumentach odnoszących się do „nielegalnej demonstracji”, zorganizowanej przez WiP w Sopocie 21.03.1988, pod pozorem „powitania wiosny”. Jak odnotowali funkcjonariusze SB, uczestnicy tego wydarzenia mieli „kukłę ucharakteryzowaną na przywódcę Państwa Polskiego” (jako „Marzannę”) oraz wznosili „antypaństwowe i antymilicyjne hasła”. W uzupełnieniu meldunku Nr 109 z 21.03.1988, w którym Wydział III WUSW Gdańsk powiadamiał Departament III MSW o przeprowadzonych tego dnia w Sopocie „działaniach operacyjno-zabezpieczających związanych z planowaną przez nielegalną grupę Ruch >Wolność i Pokój< akcją propagandową mającą związek z obrzędem powitania wiosny”, wymieniono zatrzymanych wtedy demonstrantów, których osadzono następnie w areszcie. Jednym z nich był Cezary Waluszko. Materiały zawierają też informacje o dalszych ustaleniach i czynnościach SB wobec uczestników wydarzenia, realizowanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk. W szyfrogramie do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW z 22.03.1988 podano m.in., że Wydział Śledczy gdańskiego WUSW zamierza wystąpić do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu o ukaranie jedenastu demonstrantów, a wśród nich C. Waluszki (w dokumencie błędne nazwisko - „Paluszko”, pozostałe dane wpisano poprawnie), „karą grzywny w wys. 50 tys. zł oraz karą dodatkową, tj. podaniem do wiadomości publicznej orzeczenia na koszt obwinionego”, co uzgodniono z Zastępcą Szefa WUSW Gdańsk ds. SB. Cezarego Waluszkę ujęto także w „Wykazie dotyczącym osób uczestniczących w dniu [19]88.03.21 w Sopocie w obchodzie święta wiosny”, sporządzonym 22.03.1988. Akta o sygn. IPN Gd 0027/3842, t. 9 (19960/II), mikrofilm o sygn. IPN Gd 00118/1317 (19960/2).
Akta i mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Federacja” (nr rej. 50428), prowadzonej przez Wydział III-1/Wydział OKPP WUSW Gdańsk w latach 1985-1990. Sprawę założono ze względu na informację o pojawieniu się na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku nielegalnych wydawnictw (ulotek, potem pisma pn. „Monit”), sygnowanych przez „Federację Młodzieży Walczącej IX LO”. W dokumentach znajduje się m.in. meldunek o rozpoznaniu sprawy przez kolegium I instancji z 23.03.1988, którym Zastępca Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk powiadamiał Wydział Inspekcji Biura Śledczego MSW o rozpoznaniu w tym dniu przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Sopocie, w trybie przyspieszonym, sprawy Cezarego Waluszki (w związku z jego udziałem w demonstracji - happeningu 21.03.1988). Podano tu, iż C. Waluszkę obwiniono „o to, że w dniu 21 marca 1988 r. o godz. 17.00 w Sopocie w rejonie Łazienek Północnych podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego przez podawanie haseł grupie osób, która krzykiem i wybrykami zakłóciła spokój i porządek publiczny, tj. o popełnienie wykroczenia z art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw. z art. 52 § 2 kw” (taka kwalifikacja prawna w dok.). Odnotowano jednocześnie, że Kolegium uznało C. Waluszkę winnym popełnienia zarzucanego mu wykroczenia, za co ukarało go grzywną w wysokości 50000 zł oraz „podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego” i przepadkiem „zabezpieczonych dowodów rzeczowych”. Jak stwierdzono, wymierzono karę „zgodnie z żądaniem oskarżyciela”, którym był kierownik sekcji Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk. Cezary Waluszko został ponadto wspomniany w notatce służbowej funkcjonariusza Wydziału III-1 WUSW Gdańsk z dnia 04.06.1989, dotyczącej manifestacji-happeningu zorganizowanego przez Solidarność Walczącą 04.06.1989 „przed wejściem do Ratusza Głównego”. Wymieniono go jako jednego z uczestników tego wystąpienia. Akta o sygn. IPN Gd 0027/3839, t. 3 i 4 (19956/II), mikrofilm o sygn. IPN Gd 00118/1313 (19956/2).
Wydział Śledczy WUSW Gdańsk objął Cezarego Waluszkę postępowaniem przygotowawczym (o wykroczenie) nr RSoW 29/88, wszczętym w związku z tym, że „21.03.[19]88 r. o godz. 17.00 w Sopocie w rejonie Łazienek Północnych podjął działania w celu wywołania niepokoju publiczn[ego]. przez podawanie haseł grupie osób, która krzykiem i wybrykami zakłóciła spokój i porządek publiczny”, co zakwalifikowano jako wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw. z art. 52 § 2 kw (w dokumentach częściowa rozbieżność co do kwalifikacji prawnej czynu - wpisywano też art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw. z art. 51 § 2 kw). Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu rozpatrzyło sprawę 23.03.1988 (I instancja) i ukarało Cezarego Waluszkę grzywną w wysokości 50000 zł oraz „podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego”. Dnia 17.05.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim (II instancja) utrzymało to orzeczenie w mocy. W dniu 17.07.1989 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu umorzyło postępowanie wobec Cezarego Wluszki na podstawie ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń (abolicja). Materiałów postępowania nr RSoW 29/88 Wydziału Wydział Śledczego WUSW Gdańsk brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych. W zasobie IPN znajdują się także materiały filmowe WUSW Gdańsk z lat 1986-1988, sygn. IPN Gd 334/8, przedstawiające fragmenty oficjalnych uroczystości (pochody 1 Maja), nielegalnych demonstracji w Trójmieście, urywki nagrań z obserwacji prowadzonej z samochodów, osoby zatrzymane. Znajdują się tu m.in. krótkie zapisy filmowe (łącznie ok. 3 min.) dot. demonstracji – happeningu na plaży w Sopocie 21.03.1988, w tym obserwację w okolicach sopockiego molo, rząd milicyjnych samochodów i przemieszczającą się grupę funkcjonariuszy z pałkami, kukłę w ciemnych okularach, zarekwirowaną podczas tej demonstracji, niektórych zatrzymanych uczestników tego wydarzenia oraz moment sporządzania przez funkcjonariuszy dokumentacji (prawdopodobnie z działań w Sopocie).
„Rejestr osób zatrzymanych” przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk za okres 09.01.1986 - 01.05.1989. Pod poz. 58 (w ramach 1988 roku) znajduje się zapis dotyczący Cezarego Waluszki, informujący o jego zatrzymaniu/ „otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie” w dniu 21.03.1988, o godz. 17.15. Akta o sygn. IPN Gd 0046/518, t. 2 (1126/4).
„Książka kontroli osób zatrzymanych” w areszcie WUSW Gdańsk za okres 24.11.1987 - 03.02.1989 oraz „Skorowidz alfabetyczny zatrzymanych” KW MO/WUSW Gdańsk z lat 1981-1988. Znajdują się tu zapisy dotyczące zatrzymania Cezarego Waluszki w dniu 21.03.1988. Pod poz. 84/03/88 „Książki…” odnotowano, że zatrzymano go 21.03.1988 o godz. 18.00 (tak w dok.), zaś o godz. 20.55 osadzono go w areszcie - w celi nr 2. Natomiast 23.03.1988, o godz. 16.00 został stamtąd zwolniony. Akta o sygn. IPN Gd 511/24 (726/25) oraz o sygn. IPN Gd 511/6 (726/6).
„Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego”/ „Książka wykonanych analiz” Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Gdańsk za lata 1971-1988. Pod poz. 38 (w ramach 1988 roku) znajduje się wpis dotyczący Cezarego Waluszki, zawierający informacje o postępowaniu, którym był wówczas objęty. „Zawiadomienie o przestępstwie” nastąpiło 21.03.1988 ze strony „ZOMO Gd[ańsk]”, w dniach 21-22.03.1988 prowadzono „czynności sprawdzające”, zakończone stwierdzeniem: „wniosek do kolegium”. Akta o sygn. IPN Gd 0046/519, t. 1 (1127/1).
Dokumentacja z analiz przeprowadzanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk w 1988 roku w odniesieniu do materiału zgromadzonego w poszczególnych postępowaniach przygotowawczych. Znajduje się tu również „Analiza zebranych materiałów w sprawie nr RSoW 29/88 dotyczącej C. Waluszko” z 22.03.1988, zarejestrowana pod nr 38/88. Odnotowano w niej, że Cezary Waluszko w dniu „21.03.1988, o godz. 17.00 w Sopocie w rejonie Łazienek Północnych został zatrzymany przez funkcjonariuszy ZOMO (…) za to, że podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego przez podawanie haseł grupie osób, która krzykiem i wybrykami zakłóciła spokój i porządek publiczny”. Świadkiem w tej sprawie był funkcjonariusz ZOMO dokonujący zatrzymania C. Waluszki, który zeznał, że zatrzymał go „bezpośrednio w miejscu nielegalnego zgromadzenia”, a ponadto „widział” C. Waluszkę „jako szczególnie aktywnego uczestnika tłumu, który innych podrywał, poprzez podawanie haseł, do działania w celu zakłócenia porządku publicznego”. W konkluzji starszy inspektor Wydziału Śledczego opracowujący analizę stwierdził, że zebrany materiał dowodowy uzasadnia wystąpienie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu z wnioskiem o ukaranie Cezarego Waluszki za popełnienie wykroczenia z art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw. z art. 51 § 2 kw. Dokument zatwierdził Zastępca Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk. Akta o sygn. IPN Gd 0046/520, t. 1 (1128/1).
„Rejestr wniosków” kierowanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do kolegiów w sprawach o charakterze politycznym za okres 20.11.1986 - 13.03.1989 oraz „Skorowidz alfabetyczny” Wydziału Śledczego, dotyczący osób ukaranych przez Kolegia ds. Wykroczeń za lata 1987-1989. Zawierają one wpisy dotyczące Cezarego Waluszki w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem nr RSoW 29/88. Zapis pod poz. 29 „Rejestru” (za 1988 rok), opatrzony datą 23.03.1988, informuje o przyczynach i etapach tego postępowania. Wpisano tu także nr HB-220/88 (nr pisma, którym Wydział Śledczy WUSW Gdańsk powiadomił gdańską Prokuraturę Rejonową o rozpoznaniu sprawy C. Waluszki przez Kolegium I instancji). Według tegoż zapisu C. Waluszko „21.03.[19]88 r. o godz. 17.00 w Sopocie w rejonie Łazienek Południowych podjął działania w celu wywołania niepokoju publ. przez podawanie haseł grupie osób, która krzykiem i wybrykami zakłóciła spokój i porządek publ.”, popełniając tym wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw. z art. 51 § 2 kw. Za czyn ten w dniu 23.03.1988 Kolegium Rejonowe w Sopocie ukarało go 50000 zł grzywny oraz ogłoszeniem orzeczenia w prasie i przepadkiem dowodów rzeczowych. Dnia 17.05.1988 Kolegium Wojewódzkie w Gdańsku utrzymało to orzeczenie w mocy. Ponadto w rubryce „Uwagi” odnotowano, iż C. Waluszce „darowano” 50000 zł grzywny, 1000 zł kosztów (postępowania) i 11600 zł kosztów publikacji. Akta o sygn. IPN Gd 0046/518, t. 1 (1126/3) oraz sygn. IPN Gd 0046/498, t. 31 (1104/33).
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dotyczące „próby zorganizowania” 21.03.1988 w Sopocie „nielegalnej demonstracji” Ruchu Wolność i Pokój. Grupa uczestników tego przedsięwzięcia, które zgromadziło ok. 50 osób, „z przygotowanych wcześniej elementów złożyła kukłę ucharakteryzowaną na przywódcę Państwa Polskiego, wznosząc przy tym antypaństwowe i antymilicyjne hasła”. Cezary Waluszko wymieniany jest w korespondencji kierowanej w tej sprawie przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Jego dane zawarto m.in. w piśmie z 22.03.1988, informującym Prokuraturę o zatrzymaniach dokonanych w trakcie tego wydarzenia - „w związku z zakłóceniem porządku publicznego”. W aktach znajduje się także wniosek Wydziału Śledczego z 22.03.1988 o zatwierdzenie przeszukania (osoby) Cezarego Waluszki, przeprowadzonego po jego zatrzymaniu 21 marca. Natomiast pismem z dnia 25.03.1988, nr HB-220/88, Wydział Śledczy powiadomił Prokuraturę Rejonową o rozpoznaniu 23.03.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu, w trybie przyspieszonym, sprawy przeciwko Cezaremu Waluszce, obwinionemu o to, że 21.03.1988 „o godz. 17.00 w Sopocie podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez podawanie haseł grupie osób, która krzykiem i wybrykami zakłóciła spokój i porządek publiczny, tj. o popełnienie wykroczenia z art. 52a § 1 pkt 2 kw w zw. z art. 51 § 2 kw”. Podano też, że Kolegium uznało C. Waluszkę winnym popełnienia tego wykroczenia, wymierzając mu karę grzywny w wysokości 50000 zł oraz „orzekło przepadek dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa i ogłoszenie wyroku w prasie lokalnej na koszt obwinionego”. Akta o sygn. IPN Gd 249/10, t. 2/19 (4 Ko 19/88/W) oraz akta o sygn. IPN Gd 77/14, t. 2 (423/1/91), materiały Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku zawierające kopie korespondencji w sprawach o wykroczenia, w tym dokumentację z Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dotyczącą demonstracji z 21.03.1988.
Akta i mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Anarchiści” (nr rej. 58824), prowadzonej przez Wydział III/ Wydział OKPP WUSW Gdańsk w okresie 12.12.1988 - 26.03.1990, w związku z powstaniem na terenie woj. gdańskiego nielegalnej struktury pn. „Międzymiastówka Anarchistyczna” (materiały zawierają też szereg dokumentów z ustaleń i działań w październiku i listopadzie 1988, tj. sprzed formalnego zarejestrowania sprawy). Podstawę do założenia SOR „Anarchiści” stanowiły „materiały agenturalne”. Według zapisów kartotecznych Cezary Waluszko został zarejestrowany jako „figurant” tej sprawy w dniu jej wszczęcia, tj. 12.12.1988, pod nr rej. 58824 (tożsamym z numerem sprawy). Z informacji uzyskanych przez SB wynikało bowiem, że należał on do „inicjatorów utworzenia >MA< na terenie Trójmiasta”. Takie stwierdzenie zawarto w „Meldunku o założeniu sprawy Nr 399” z 12.12.1988. Cezary Waluszko został także wymieniony w notatce służbowej z 10.10.1988, w której zreferowano ustalenia w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Miasta w Gdańsku odnośnie osób mieszkających pod adresem, pod którym zamieszkiwali Janusz Waluszko (brat Cezarego, jeden z czołowych działaczy „MA”) oraz C. Waluszko. Sprawdzono też mieszkańców sąsiednich domów. Prowadzenie SOR „Anarchiści” zakończono 26.03.1990, uznając, że członkowie „Międzymiastówki Anarchistycznej” z woj. gdańskiego „od ubiegłego roku nie prowadzą działalności sprzecznej z prawem” (wniosek o zakończenie sprawy z 26.03.1990). Dnia 09.04.1990 sprawę „zdjęto z ewidencji”, a materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Gdańsk pod sygn. 19959/II. Wykonano z nich również mikrofilm - sygn. 19959/2. Akta o sygn. IPN Gd 0027/3841 (19959/II), mikrofilm o sygn. IPN Gd 00118/1316 (19959/2).
Wydział Śledczy WUSW Gdańsk, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach, wystąpił o „zastrzeżenie” wyjazdów Cezarego Waluszki do „wszystkich krajów świata”. Zakaz miał obowiązywać od 24.03.1988 do 23.03.1990 i wynikał z prowadzonego przeciwko niemu postępowania o wykroczenie nr RSoW 29/88 oraz z ciążącej na nim grzywny w wysokości 50000 zł (za udział w demonstracji 21.03.1988 w Sopocie). Według danych w ZSKO, „zastrzeżenie” zarejestrowano 11.04.1988 pod nr GD338/Z/88, a odwołano 22.06.1989. W Kartotece paszportowej odnotowano jego „anulowanie” z datą 25.07.1989 (nr w pionie paszportów: Z-0834/88/EAGD). Zapisy na karcie Pz-35 z Kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW oraz w ZSKO, wpisy dotyczące Cezarego Waluszki w aktach o sygn. IPN Gd 0046/522, t. 7 (1130/7), Rejestr osób, wobec których Wydział Śledczy KW MO/WUSW Gdańsk wniósł zastrzeżenia na wyjazdy za granicę za okres 29.10.1980 - 21.05.1990 oraz w aktach o sygn. IPN Gd 0046/522, t. 16 (1130/17), Alfabetyczny skorowidz osób, wobec których Wydział Śledczy KW MO/WUSW Gdańsk wniósł zastrzeżenia na wyjazdy za granicę za lata 1973-1990.
Informacje dotyczące Cezarego Waluszki umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że Wydział Śledczy WUSW Gdańsk objął go postępowaniem przygotowawczym, ponieważ „w dniu 21.03.[19]88 podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego”, za co 23.03.1988 Kolegium ds. Wykroczeń w Sopocie ukarało go grzywną - nr (korespondencji) HB-220/88. Według zapisu sprawę „zdjęto z ewidencji” 25.03.1988, a materiały pozostawiono w Wydziale Śledczym WUSW Gdańsk. Podano również, że na wniosek Wydziału Śledczego Cezaremu Waluszce „zastrzeżono” wyjazdy „do wszystkich krajów świata” na okres od 24.03.1988 do 23.03.1990, „ze względu na postępowanie w sprawach karnych” (tj. postępowanie w związku z demonstracją w Sopocie). „Zastrzeżenie” zarejestrowano 11.04.1988 pod nr GD338/Z/88, a odwołano 22.06.1989. Wydruk "Informacji o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.