Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Stanisław
Nazwisko: Rocławski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 18-08-1968
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Mirosława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta i mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” (nr rej. 48429), prowadzonej przez Wydział III/ Wydział OKPP WUSW Gdańsk w latach 1984-1990. Sprawę założono w związku z rozpowszechnianiem nielegalnego pisma pt. „Homek” (którego kilkanaście egzemplarzy pozyskało SB) oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Alternatywny/ Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Czynności operacyjne w ramach SOR „Alternatywa” dotyczyły działalności na terenie Gdańska „organizacji anarchistycznych i pacyfistycznych”, jak Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (RSA), Wolność i Pokój (WiP). Jarosław Rocławski występuje w dokumentach odnoszących się do „nielegalnej demonstracji”, zorganizowanej przez WiP w Sopocie 21.03.1988, pod pozorem „powitania wiosny”. Jak odnotowali funkcjonariusze SB, uczestnicy tego wydarzenia mieli „kukłę ucharakteryzowaną na przywódcę Państwa Polskiego” oraz wznosili „antypaństwowe i antymilicyjne hasła”. W „Uzupełnieniu meldunku Nr 109” z 21.03.1988, przesłanym przez Naczelnika Wydziału III WUSW Gdańsk do Departamentu III MSW, wymieniono zatrzymanych demonstrantów, których osadzono następnie w areszcie. W tej grupie znalazł się m.in. Jarosław Rocławski. Materiały zawierają też informacje o dalszych ustaleniach i czynnościach SB wobec uczestników wydarzenia, realizowanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk. W szyfrogramie do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW z 22.03.1988 podano m.in., że Wydział Śledczy gdańskiego WUSW zamierza wystąpić do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu o ukaranie jedenastu demonstrantów, a wśród nich J. Rocławskiego, „karą grzywny w wys. 50 tys. zł oraz karą dodatkową, tj. podaniem do wiadomości publicznej orzeczenia na koszt obwinionego”, co uzgodniono z Zastępcą Szefa WUSW Gdańsk ds. SB. Jarosława Rocławskiego wpisano także do „Wykazu dotyczącego osób uczestniczących w dniu 21.03.1988 w Sopocie w obchodzie święta wiosny", sporządzonym 22.03.1988. Akta o sygn. IPN Gd 0027/3842, t. 9 (19960/II), mikrofilm o sygn. IPN Gd 00118/1317 (19960/2).
Wydział Śledczy WUSW Gdańsk objął Jarosława Rocławskiego postępowaniem przygotowawczym (o wykroczenie) nr RSoW 36/88, zarejestrowanym 23.03.1988, a wszczętym w związku z tym, iż J. Rocławski „21.03.[19]88 r. o g. 17.00 w Sopocie krzykiem zakłócił spokój i porządek publ[iczny] w ten sposób, że wznosił m.in. następ[ujące] okrzyki >Zima wasza wiosna nasza<, >Utopić generała<, >Precz z gestapo<”, co zakwalifikowano jako wykroczenie z art. 51 § 2 kw. Dnia 23.03.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Sopocie ukarało J. Rocławskiego grzywną w wysokości 50000 zł i ogłoszeniem orzeczenia w prasie. Odnotowano też, że grzywnę zapłacono. Zapisy ewidencyjne zawierają również nr HA-218/88 (nr korespondencji Wydziału Śledczego ws. J. Rocławskiego). Materiałów postępowania nr RSoW 36/88 Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk brak. Wpis na podstawie zapisów w aktach o sygn. IPN Gd 0046/518, t. 1 (1126/3), Rejestr wniosków kierowanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do kolegiów w sprawach o charakterze politycznym za okres 20.11.1986 - 13.03.1989 oraz w aktach o sygn. IPN Gd 0046/498, t. 31 (1104/33), Skorowidz alfabetyczny Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk dotyczący osób ukaranych przez kolegia ds. wykroczeń za lata 1987-1989. W zasobie IPN znajdują się także materiały filmowe WUSW Gdańsk z lat 1986-1988, sygn. IPN Gd 334/8, przedstawiające fragmenty oficjalnych uroczystości (pochody 1 Maja), nielegalnych demonstracji w Trójmieście, urywki nagrań z obserwacji prowadzonej z samochodów, osoby zatrzymane. Znajdują się tu m.in. krótkie zapisy filmowe (łącznie ok. 3 min.) dot. demonstracji – happeningu na plaży w Sopocie 21.03.1988, w tym obserwację w okolicach sopockiego molo, rząd milicyjnych samochodów i przemieszczającą się grupę funkcjonariuszy z pałkami, kukłę w ciemnych okularach, zarekwirowaną podczas tej demonstracji, niektórych zatrzymanych uczestników tego wydarzenia oraz moment sporządzania przez funkcjonariuszy dokumentacji (prawdopodobnie z działań w Sopocie).
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dotyczące „próby zorganizowania” 21.03.1988 w Sopocie „nielegalnej demonstracji” Ruchu Wolność i Pokój. Grupa uczestników tego przedsięwzięcia, które zgromadziło ok. 50 osób, „z przygotowanych wcześniej elementów złożyła kukłę ucharakteryzowaną na przywódcę Państwa Polskiego, wznosząc przy tym antypaństwowe i antymilicyjne hasła”. Jarosław Rocławski wymieniany jest w korespondencji kierowanej w tej sprawie przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Jego dane zawarto m.in. w piśmie z 22.03.1988, informującym Prokuraturę o zatrzymaniach dokonanych w trakcie tego wydarzenia – „w związku z zakłóceniem porządku publicznego”. W aktach znajduje się także wniosek Wydziału Śledczego z 22.03.1988, o zatwierdzenie przeszukania (osoby) J. Rocławskiego, przeprowadzonego po jego zatrzymaniu 21 marca. Natomiast pismem z dnia 01.04.1988 Wydział Śledczy powiadomił Prokuraturę Rejonową w Gdańsku o rozpoznaniu 23.03.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Sopotu, w trybie przyspieszonym, sprawy przeciwko Jarosławowi Rocławskiemu, obwinionemu o to, że 21.03.1988 „o godz. 17.00 w Sopocie, krzykiem zakłócił spokój i porządek publiczny w ten sposób, że wznosił m.in. następujące okrzyki: >Zima Wasza, wiosna nasza<, >Utopić generała<, >Precz z gestapo<, tj. o popełnienie wykroczenia z art. 51 § 2 kw”. Odnotowano przy tym, że J. Rocławski „w trakcie rozprawy nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia i odmówił składania wyjaśnień”. Kolegium uznało go winnym popełnienia tego czynu, wymierzając karę 50000 zł grzywny oraz „podanie orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego”. Akta o sygn. IPN Gd 249/10, t. 2/19 (4 Ko 86/88/W) oraz akta o sygn. IPN Gd 77/14, t. 2 (423/1/91), materiały Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku zawierające kopie korespondencji w sprawach o wykroczenia, w tym dokumentację z Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dotyczącą demonstracji z 21.03.1988.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 3/88 (nr rep. prokuratorskiego Ds. 192/88), prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk w okresie 23.03.1988 - 07.05.1988 przeciwko innemu uczestnikowi „nielegalnej demonstracji” w dniu 21.03.1988 w Sopocie, podejrzanemu o dopuszczenie się „czynnej napaści na funkcjonariusza WUSW, przywracającego naruszony ład i porządek publiczny”. Jarosława Rocławskiego wymieniono m.in. w notatce urzędowej inspektora Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk z 21.06.1988, sporządzonej w związku z rozprawą przed Sądem Rejonowym w Sopocie w dniu 17.06.1988, w sprawie karnej przeciwko osobie objętej tym postępowaniem (wówczas już oskarżonej o popełnienie wspomnianego przestępstwa). Wskazano tu J. Rocławskiego jako jednego z czworga świadków, uczestników demonstracji, powołanych przez obrońcę oskarżonego. Jednocześnie funkcjonariusz opracowujący dokument stwierdził, iż wymienieni świadkowie to osoby „notowane przez Służbę Bezpieczeństwa WUSW w Gdańsku jako aktywiści nielegalnie wydawanych pism i nielegalnych organizacji”. Przedstawił też krótko dane zgromadzone o każdym z nich. W odniesieniu do Jarosława Rocławskiego odnotowano, że „jest uczestnikiem nielegalnego ruchu p.n. >Wolność i Pokój<”. Podano też, że 23.03.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Sopotu ukarało go 50000 zł grzywny i ogłoszeniem orzeczenia w prasie na własny koszt za wykroczenie z art. 51 § 2 kw, które polegało na tym, iż 21.03.1988, „w trakcie próby zorganizowania nielegalnej demonstracji (…) na sopockiej plaży ww. wykrzykiwał hasła: >zima wasza - wiosna nasza<, >utopimy generała<, >MO - gestapo<”. Informacje na temat przebiegu sprawy oraz przesłuchań świadków (czterech funkcjonariuszy MO i czworo zgłoszonych przez obronę), w tym J. Rocławskiego znajdują się także w meldunku o wyroku w I instancji z 13.07.1988, skierowanym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW. Oprócz powiadomienia o zapadłym wyroku, zreferowano tu przebieg sprawy, odniesiono się m.in. do zeznań świadków obrony, a wśród nich Jarosława Rocławskiego, który zeznawał przed Sądem 13.07.1988. Stwierdzono przy tym, że „jego zeznania nie dotyczyły przedmiotu rozpoznawanej sprawy, lecz samego zajścia na plaży”. Do materiałów włączono również, datowany na 30.12.1988, Protokół komisyjnego zniszczenia kart Mkr-1, dotyczących czworga świadków obrony, w tym J. Rocławskiego, a odnoszących się do „czynności związanych z przesłuchaniem” ich przez Sąd Rejonowy w Sopocie. Akta o sygn. IPN Gd 013/271 (8752/III).
Akta Sądu Rejonowego w Sopocie w sprawie karnej II K 101/88, prowadzonej w 1988 roku przeciwko innej osobie, oskarżonej o dopuszczenie się „czynnej napaści” na funkcjonariusza WUSW Gdańsk w dniu 21.03.1988 w Sopocie, podczas „usiłowania zorganizowania nielegalnej demonstracji przez członków tzw. Ruchu >Wolność i Pokój<”. Jarosław Rocławski wymieniany jest w protokołach rozpraw, jakie odbyły się w czerwcu i lipcu 1988, z uwagi na powołanie go przez obrońcę oskarżonego jako świadka w tej sprawie. W takim charakterze adwokat zgłosił również troje innych uczestników demonstracji. W Protokole rozprawy głównej z dnia 13.07.1988 zawarto zeznanie J. Rocławskiego, który potwierdził swoją obecność podczas zajść na sopockiej plaży 21.03.1988 i zrelacjonował przebieg zdarzeń, w tym działania funkcjonariuszy wobec zgromadzonych oraz samego oskarżonego. Podał również, że w związku z tym wydarzeniem został zatrzymany na 48 godzin i ukarany przez kolegium. Akta o sygn. IPN Gd 112/2 (II K 101/88).
Meldunki Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk z lat 1988-1990, informujące o etapach spraw, w których Wydział ten prowadził postępowania przygotowawcze. Znajduje się tu egzemplarz meldunku o wyroku w I instancji z 13.07.1988, przesłanego przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW, w którym powiadomiono o wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie w sprawie II K 101/88, dotyczącej innego uczestnika sopockiej demonstracji z dnia 21.03.1988. Omówiono tu m.in. zeznania świadków, w tym Jarosława Rocławskiego, który został powołany w tym charakterze przez obrońcę oskarżonego (wraz z trojgiem innych uczestników demonstracji). Zeznawał przed Sądem 13.07.1988. Akta o sygn. IPN Gd 0046/513 (1120).
Rejestr osób zatrzymanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk za okres 09.01.1986 - 01.05.1989. Znajdują się tu dwa wpisy dotyczące zatrzymań Jarosława Rocławskiego w 1988 roku. Zapis pod poz. 54 informuje o zatrzymaniu go 21.03.1988, o godz. 17.15. Natomiast pod poz. 248 odnotowano, iż J. Rocławski został zatrzymany 20.11.1988, o godz. 13.20. Akta o sygn. IPN Gd 0046/518, t. 2 (1126/4).
Wydział Śledczy WUSW Gdańsk objął Jarosława Rocławskiego postępowaniem przygotowawczym (o wykroczenie) nr RSoW 119/88, zarejestrowanym 21.11.1988, a wszczętym w związku z tym, iż J. Rocławski „20.11.1988 ok. godz. 13.20 w Gdańsku-Wrzeszczu, Gdańsku-Oliwie działając z motywów chuligańskich brał aktywny udział w grupie, która krzykiem, rzucaniem kamieniami i innymi wybrykami zakłóciła porządek publiczny na ulicach, dworcach i kolejce SKM”, co zakwalifikowano jako wykroczenie z art. 51 § 2 kw. Postępowanie prowadzono w trybie przyspieszonym. Dnia 22.11.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska orzekło wobec Jarosława Rocławskiego 50000 zł grzywny, 50000 zł nawiązki i „podanie orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego” (tj. opublikowanie w prasie). Odnotowano też, że grzywnę zapłacono. W dniu 13.07.1989 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska umorzyło postępowanie wobec Jarosława Rocławskiego na podstawie ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń (abolicja). Materiałów postępowania nr RSoW 119/88 Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych oraz wpisów w aktach o sygn. IPN Gd 0046/518, t. 1 (1126/3), Rejestr wniosków kierowanych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk do kolegiów w sprawach o charakterze politycznym za okres 20.11.1986 - 13.03.1989 oraz w aktach o sygn. IPN Gd 0046/498, t. 31 (1104/33), Skorowidz alfabetyczny Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk dotyczący osób ukaranych przez kolegia ds. wykroczeń za lata 1987-1989.
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, zawierające korespondencję z lat 1988-1989 dotyczącą osób, wobec których prowadzono postępowania w związku wystąpieniami o charakterze politycznym. Znajdują się tu m.in. dokumenty odnoszące się do wydarzeń z 20.11.1988, kiedy po nabożeństwie w kościele św. Brygidy w Gdańsku ok. pięciuset osób ruszyło z placu przykościelnego w kierunku Dworca PKP. W piśmie Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW Gdańsk do Prokuratury Rejonowej z 21.11.1988 podano, iż uczestnicy przemarszu nieśli „transparenty z napisami:>Śmierć komunie - KPN< oraz >Solidarność - Stocznia Wisła<”. Wznosili także okrzyki: „Precz z komuną, - a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Nie ma wolności bez Solidarności” i inne. Jak odnotowano, „w wyniku działań blokadowych, rozwarstwiających i patrolowych nie dopuszczono”, by demonstranci, określani tu jako „agresywna grupa”, dotarli w pobliże budynku KW PZPR. Część z nich odjechała następnie kolejką w kierunku Gdańska-Wrzeszcza, a potem w kierunku Gdańska-Oliwy. W obu tych miejscach znajdowali się już funkcjonariusze. W Gdańsku-Oliwie sformowała się grupa ok. 100 demonstrujących z transparentem, która rozproszyła się „na widok wysłanych tam oddziałów MO”. W piśmie wymieniono też 19 zatrzymanych podczas tych wydarzeń, wśród których znalazł się Jarosław Rocławski (poz. 8 wykazu). W materiałach znajduje się również wniosek Wydziału Śledczego gdańskiego WUSW z 21.11.1988, o zatwierdzenie przeszukania J. Rocławskiego, przeprowadzonego po jego zatrzymaniu 20 listopada. Prokurator PR w Gdańsku uznał te działania za zasadne, ponieważ J. Rocławski „brał udział w nielegalnym zgromadzeniu w dniu 20.11.1988 i został zatrzymany przez organa MO”. Pismem z 24.11.1988 Wydział Śledczy powiadamiał Prokuraturę Rejonową o rozpoznaniu 22.11.1988 przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska sprawy przeciwko Jarosławowi Rocławskiemu, obwinionemu o popełnienie wykroczenia z art. 51 § 2 kw. Kolegium uznało go winnym popełnienia wykroczenia, wymierzając karę zasadniczą, tj. 50000 zł grzywny oraz kary dodatkowe - 50000 zł nawiązki i podanie „treści orzeczenia do publicznej wiadomości na koszt obwinionego”. Dnia 01.12.1988 Prokuratura Rejonowa przesłała kopię tej informacji do Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Akta o sygn. IPN Gd 249/10, t. 4/20 (4 Ko 87/88/W) oraz akta o sygn. IPN Gd 77/14, t. 3 (14/4/97, 423/2/91), materiały Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku zawierające korespondencję w sprawach o wykroczenia, w tym dokumentację z Prokuratury Rejonowej w Gdańsku dotyczącą demonstracji z 20.11.1988.
Wydział Śledczy WUSW Gdańsk, na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach, wystąpił o „zastrzeżenie” wyjazdów Jarosława Rocławskiego do „WKŚ” (wszystkie kraje świata). „Zastrzeżenie” miało obowiązywać do 28.11.1990 i było uzasadniane ukaraniem J. Rocławskiego przez kolegium w sprawie nr RSoW 119/88. W Kartotece paszportowej odnotowano jego „anulowanie” z datą 10.08.1989. Zapis na karcie Pz-35 z Kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW, wpisy dotyczące Jarosława Rocławskiego w aktach o sygn. IPN Gd 0046/522, t. 7 (1130/7), Rejestr osób, wobec których Wydział Śledczy KW MO/WUSW Gdańsk wniósł zastrzeżenia na wyjazdy za granicę za okres 29.10.1980 - 21.05.1990 oraz w aktach o sygn. IPN Gd 0046/522, t. 16 (1130/17), Alfabetyczny skorowidz osób, wobec których Wydział Śledczy KW MO/WUSW Gdańsk wniósł zastrzeżenia na wyjazdy za granicę za lata 1973-1990.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 23 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. Ppl Lu 591/23 dotyczące Jarosława Rocławskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.