Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Wojtynek
Miejsce urodzenia: Wyry
Data urodzenia: 27-06-1892
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Wojtynek występuje w materiałach sprawy krypt. „Kolporterzy” prowadzonej od 12.01.1953 przez Wydział III WUBP Katowice/Stalinogród. Wstępno-agencyjne rozpracowanie krypt. „Kolporterzy” (przekwalifikowane 25.05.1953 na rozpracowanie agencyjne) zostało wszczęte w związku z rozkolportowaniem na terenie woj. katowickiego „ulotek o treści anty-państwowej i anty-radzieckiej” oraz ujawnieniem listów z pogróżkami, które otrzymywali aktywiści partyjni i społeczni. W wyniku rozpracowania ustalono, iż rozpowszechnianiem ulotek zajmują się członkowie działającej od 1948 roku na terenie województwa, konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (w lutym 1952 zmiana nazwy organizacji na „Szeregi Wolności”). W związku z dekonspiracją, jaka nastąpiła w grudniu 1952 członkowie „SW” zaczęli się ukrywać m.in. w miejscowości Wyry u Pawła Wojtynka, który został zatrzymany 10.11.1953 i za udzielenie pomocy członkowi „kontrrewolucyjnej” organizacji tymczasowo aresztowany. Materiały sprawy zarchiwizowano 26.11.1955 pod sygn. 21634/55, a 22.12.1960 zarchiwizowane materiały połączono z materiałami Wydziału Śledczego o sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III).
Materiały operacyjno-śledcze. Paweł Wojtynek zatrzymany 10.11.1953 pod zarzutem udzielania pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji „Szeregi Wolności” został objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Stalinogród pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Stalinogrodzie (sygn. akt Pr II 214/53). W związku z prowadzonym postępowaniem ww. przesłuchano i tymczasowo aresztowano. Śledztwo zakończono 04.01.1954. Paweł Wojtynek został oskarżony o to, że w czasie od kwietnia do września 1953 w Wyrach ukrywał członka „kontrrewolucyjnej” organizacji mającej na celu „obalenie przemocą ustroju PRL”, tj. o czyn z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 17957/54, a w dn. 22.12.1960 połączono z innymi materiałami Wydziału Śledczego dot. organizacji „Szeregi Wolności” pod sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III) , IPN Ka 064/164 (1D/Śl).
Akta prokuratorskie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Stalinogrodzie (sygn. akt Pr II 214/53) z dn. 11.11.1953 Paweł Wojtynek zatrzymany 10.11.1953 pod zarzutem udzielenia pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji „Szeregi Wolności” został w dn. 11.11.1953 tymczasowo aresztowany. Śledztwo zakończono 04.01.1954. Ww. został oskarżony o to, że w okresie od kwietnia do września w Wyrach świadomie ukrywał członka „kontrrewolucyjnej” organizacji mającej na celu „obalenie przemocą ustroju PRL”, tj. z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. IPN Ka 241/5869 (Pr II 214/53).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach). W dniu 24.02.1954 WSR w Stalinogrodzie (sygn. akt Sr. 48/54) zmieniając kwalifikację prawną zarzucanego czynu, uznał Pawła Wojtynka za winnego popełnienia przestępstwa z art. 148 § 1 kk i za to skazał na karę 2 lat pozbawienia wolności. Więziony w Stalinogrodzie, a od 18.05.1954 w Więzieniu w Gliwicach. Od 03.06.1954 karę pozbawienia wolności odbywał w Ośrodku Pracy Więźniów w Chorzowie. W dniu 24.12.1954 WSR w Stalinogrodzie (Sr 48/54) na mocy ustawy z dn. 13.11.1951 zarządził warunkowe zwolnienie Pawła Wojtynka i wyznaczył okres próby do dn. 29.12.1955. Zwolniony 27.12.1954. IPN Ka 238/4417 (Sr 48/54), IPN Ka 365/14.
Materiały administracyjne. Paweł Wojtynek figuruje w „Charakterystyce nr 31” sporządzonej w 1974 roku w Wydziale „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt 1047/III i dotyczącej konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (02.02.1952 zmiana nazwy na „Szeregi Wolności”). Organizacja, która powstała w marcu 1948 na terenie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, działała na terenie Mysłowic, Katowic i powiatu pszczyńskiego. Członkowie zorganizowani początkowo w zastępy „Lisów”, „Wilków” i „Orłów”, a od czasu reorganizacji przeprowadzonej w lutym 1952 w oddziały „Bój” (dywersyjno-sabotażowy), „Duch” (zajmujący się propagandą), „Czuwaj” (odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie terenu podczas akcji ulotkowych) oraz „Redakcja” (redagowanie i powielanie ulotek) składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. W lipcu 1952 do „Szeregów Wolności” została włączona pięcioosobowa organizacja „Volgus”, która utworzyła oddział „Młodzi”. Celem TKH/SW była „walka z ustrojem PRL oraz osłabianie więzi ze Związkiem Radzieckim” poprzez redagowanie i kolportaż „wrogich” ulotek oraz wysyłanie „listów pogróżkowych” do aktywistów PZPR. Od 24.11.1948 dla członków organizacji wydawana była gazetka „Bojownik” zawierająca m.in. informacje pochodzące z zachodnich audycji radiowych. W wyniku rozpracowania, które zostało wszczęte na podstawie wyrywkowej kontroli korespondencji prowadzonej przez WUBP w Poznaniu, aresztowano 44 członków „Szeregów Wolności” oraz 20 „pomocników”. Zostali oni skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalinogrodzie na kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Paweł Wojtynek, który w czerwcu i wrześniu 1953 w Wyrach udzielał pomocy ukrywającemu się członkowi „nielegalnej” organizacji został aresztowany, a 24.02.1954 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowice) skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. IPN Ka 057/340 t. 1-3 (Charakterystyka 31), IPN Ka 057/665.
.