Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Biczyński
Miejsce urodzenia: Zwierzyniec
Data urodzenia: 27-03-1897
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydziału V WUBP Lublin/ Wydziału III WUds.BP, zawierające dokumentację z lat 1948-1955, dotyczącą Jana Biczyńskiego. Objęto go kontrolą z uwagi na podejrzenie „wrogiego stosunku do Władzy Ludowej oraz utrzymywanie kontaktów z zagranicą, gdzie posiada syna”. Na temat J. Biczyńskiego, z zawodu adwokata, przeprowadzono wszechstronny wywiad. Informacje pozyskano od informatora ps. „Lila”, wykorzystano Wydział „A” WUBP Lublin, który miał w swoich ustaleniach uwzględniać przede wszystkim „stronę społeczno-polityczną”, zwrócono się też do PUBP Zamość (także pod kątem ustaleń odnośnie pochodzenia, rodziny). Do akt włączono również odpis życiorysu Jana Biczyńskiego (niedatowany). W wyniku tych czynności i w kontekście pozyskanych danych stwierdzono, że J. Biczyński jest „klasowo obcy i wrogo nastawiony wobec obecnej rzeczywistości, czego nie umie ukryć pomimo całej swej dyplomacji”. W listopadzie 1955 roku Wydział III WUds.BP Lublin uznał, że materiały zgromadzone w odniesieniu do Jana Biczyńskiego „obecnie nie przedstawiają większej wartości operacyjnej”, nie stwierdzono też „przejawów wrogiej działalności” z jego strony. W związku z tym, 21.11.1955 dokumentację złożono w Archiwum Wydziału X WUds.BP Lublin, pod sygn. E-5167. Dołączono ją następnie do teczki podręcznej „Paragraf”, w ramach której kontrolowano J. Biczyńskiego od 1964 roku - sygn. archiwalna 1383/II. IPN Lu 0264/1 t. 1 (1383/II, przerejestrowano z E-5167) oraz zapisy ewidencyjne.
Teczka podręczna krypt. „Paragraf” (nr rej. 2585), prowadzona przez Wydział III KW MO Lublin w okresie 27.12.1962 - 31.07.1968, w odniesieniu do grupy osób zakwalifikowanych jako „podejrzany i wrogi element ze środowiska adwokackiego z miasta i województwa Lublin”. Jan Biczyński został zarejestrowany jako „osoba” do teczki podręcznej „Paragraf” w dniu 26.08.1964, pod nr rej. 4183. Funkcjonariusz Wydziału III KW MO Lublin, we wniosku z 13.10.1964, w którym wnosił o wyrażenie przez Naczelnika Wydziału III zgody na „przeprowadzenie rozmowy operacyjnej” z J. Biczyńskim (w związku z jego wyjazdem do syna mieszkającego za granicą), określił go jako „współpracownika obszarniczo-ziemiańskiego i działacza sanacyjnego” (przed II wojną światową pracował m.in. w Ordynacji Zamojskiej). Stwierdził też, że „w okresie wykonywania zawodu adwokata zajmuje on postawę antysocjalistyczną o poglądach drobnomieszczańskich, za co w 1952 r. został skreślony z listy adwokatów oraz był karany dyscyplinarnie, a obecnie nie chce przystąpić do Zespołu [Adwokackiego]”. Z kolei w „Planie kontroli okresowej figurantów opracowywanych w ramach teczki podręcznej” z 22.04.1965, podano m.in., że J. Biczyński „posiada powiązania z osobami zam. w Hiszpanii”, nawiązał też bliżej nieokreślony kontakt z Ambasadą Włoch, a ponadto jego syn mieszka „w krajach kapitalistycznych”. Tu również oceniono, że jest „negatywnie ustosunkowany do ustroju socjalistycznego”. W planie przedstawiono też kierunki dalszych działań SB wobec osób objętych kontrolą (w tym J. Biczyńskiego). Przewidywały one m.in. „skoncentrowanie uwagi” na „powiązanych" z osobami mieszkającymi „w państwach kapitalistycznych, celem rozeznania charakteru kontaktów" oraz „wpływów ideologii burżuazyjnej” na środowisko adwokatów. Zalecono też „skonkretyzowanie zadań” dla tajnych współpracowników pod kątem rozpracowywania przez nich poszczególnych osób. W dniu 25.07.1968 zakończono kontrolę operacyjną Jana Biczyńskiego, uzasadniając to jego wiekiem i brakiem „odpowiednich warunków” do „aktywnej działalności”. Teczkę podręczną krypt. „Paragraf", obejmującą m.in. dokumentację odnoszącą się do J. Biczyńskiego, złożono 02.08.1968 w archiwum Wydziału „C” KW MO Lublin pod sygn. 1383/II. Akta o sygn. IPN Lu 0264/1 t. 2 (1383/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.