Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rozalia
Nazwisko: Hachuła
Nazwisko rodowe: Malina
Miejsce urodzenia: Lędziny
Data urodzenia: 01-09-1911
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozalia Hachuła występuje w materiałach sprawy krypt. „Kolporterzy” prowadzonej od 12.01.1953 przez Wydział III WUBP Katowice/Stalinogród. Wstępno-agencyjne rozpracowanie krypt. „Kolporterzy” (przekwalifikowane 25.05.1953 na rozpracowanie agencyjne), zostało wszczęte w związku z rozkolportowaniem na terenie woj. katowickiego „ulotek o treści anty-państwowej i anty-radzieckiej” oraz ujawnieniem listów z pogróżkami, które otrzymywali aktywiści partyjni i społeczni. W wyniku rozpracowania ustalono, iż rozpowszechnianiem ulotek zajmują się członkowie działającej od 1948 roku na terenie województwa konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (w lutym 1952 zmiana nazwy organizacji na „Szeregi Wolności”). W związku z dekonspiracją, jaka nastąpiła w grudniu 1952 członkowie „SW” zaczęli się ukrywać m.in. na terenie pow. pszczyńskiego w miejscowości Lędziny u Rozalii Hachuła, która została zatrzymana 09.11.1953 przez PUBP w Pszczynie i za udzielenie pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji tymczasowo aresztowana. Materiały sprawy zarchiwizowano 26.11.1955 pod sygn. 21634/55, a 22.12.1960 zarchiwizowane materiały połączono z materiałami Wydziału Śledczego o sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III).
Materiały operacyjno-śledcze. Rozalia Hachuła została zatrzymana 09.11.1953 pod zarzutem udzielania pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji „Szeregi Wolności”, tj. popełnienia przestępstwa z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Stalinogród (Katowice) pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej (sygn. akt Pr II 222/53) w Stalinogrodzie (Katowicach). W związku z prowadzonym postępowaniem ww. przesłuchano i tymczasowo aresztowano. Śledztwo zakończono 28.01.1954. Rozalia Hachuła została oskarżona z art. 148 § 1 kk i 19.03.1954 skazana przez Sąd Powiatowy w Pszczynie na karę 4 m-cy aresztu. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 17955/54, a w dn. 22.12.1960 połączono z innymi materiałami Wydziału Śledczego dot. organizacji „Szeregi Wolności” pod sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III), IPN Ka 064/164 (1D/Śl).
Akta prokuratorskie. Rozalia Hachuła, która 02.11.1953 udzieliła schronienia ukrywającym się członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji „THK/SW”, została na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej (sygn. Pr II 222/53) w Stalinogrodzie (Katowicach) z dn. 09.11.1953 tymczasowo aresztowana, jako podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Stalinogrodzie. IPN Ka 241/5870 (Pr II 222/53).
Materiały administracyjne. Rozalia Hachuła figuruje w „Charakterystyce nr 31” sporządzonej w 1974 roku przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt 1047/III i dotyczącej konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (02.02.1952 zmiana nazwy na „Szeregi Wolności”). Organizacja, która powstała w marcu 1948 na terenie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, działała na terenie Mysłowic, Katowic i powiatu pszczyńskiego. Członkowie zorganizowani początkowo w zastępy „Lisów”, „Wilków” i „Orłów”, a od czasu reorganizacji przeprowadzonej w lutym 1952 w oddziały „Bój” (dywersyjno-sabotażowy), „Duch” (zajmujący się propagandą), „Czuwaj” (odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie terenu podczas akcji ulotkowych) oraz „Redakcja” (redagowanie i powielanie ulotek) składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. W lipcu 1952 do „Szeregów Wolności” została włączona pięcioosobowa organizacja „Volgus”, która utworzyła oddział „Młodzi”. Celem TKH/SW była „walka z ustrojem PRL oraz osłabianie więzi ze Związkiem Radzieckim” poprzez redagowanie i kolportaż „wrogich” ulotek oraz wysyłanie „listów pogróżkowych” do aktywistów PZPR. Od 24.11.1948 dla członków organizacji wydawana była gazetka „Bojownik” zawierająca m.in. informacje pochodzące z zachodnich audycji radiowych. W wyniku rozpracowania, które zostało wszczęte na podstawie wyrywkowej kontroli korespondencji prowadzonej przez WUBP w Poznaniu, aresztowano 44 członków „Szeregów Wolności” oraz 20 „pomocników”. Rozalia Hachuła, która udzieliła schronienia członkom „nielegalnej” organizacji, została zatrzymana przez PUBP w Pszczynie i 19.03.1954 wyrokiem Sądu Powiatowego w Pszczynie skazana na 4 m-ce aresztu. IPN Ka 057/340 t. 1-3 (Charakterystyka 31), IPN Ka 057/665.
Materiały administracyjne sporządzone w 1961 roku przez Wydział „C” KW MO Katowice. W materiałach znajdują się wykazy osób z terenu pow. pszczyńskiego, które ze względu na swoją działalność zostały zarejestrowane w kartotece ogólnej Wydziału „C” KW MO Katowice. Ww. występuje w ewidencji operacyjnej jako osoba skazana w 1954 roku przez Sąd Powiatowy w Pszczynie na karę 4 m-cy aresztu za ukrywanie członków „nielegalnej” organizacji. IPN Ka 0112/9 t. 1 (11/PZ).
.