Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Apolonia Maria
Nazwisko: Maindok
Nazwisko rodowe: Tetla
Miejsce urodzenia: Studzionka
Data urodzenia: 08-09-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Apolonia Tetla występuje w materiałach sprawy krypt. „Kolporterzy” prowadzonej od 12.01.1953 przez Wydział III WUBP Katowice/Stalinogród. Wstępno-agencyjne rozpracowanie krypt. „Kolporterzy” (przekwalifikowane 25.05.1953 na rozpracowanie agencyjne) zostało wszczęte w związku z rozkolportowaniem na terenie woj. katowickiego „ulotek o treści anty-państwowej i anty-radzieckiej” oraz ujawnieniem listów z pogróżkami, które otrzymywali aktywiści partyjni i społeczni. W wyniku rozpracowania ustalono, iż rozpowszechnianiem ulotek zajmują się członkowie działającej od 1948 na terenie województwa konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (w lutym 1952 zmiana nazwy organizacji na „Szeregi Wolności”). W związku z dekonspiracją, jaka nastąpiła w grudniu 1952 członkowie „SW” zaczęli się ukrywać m.in. na terenie pow. pszczyńskiego. Apolonia Tetla będąca jedną z osób udzielających pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji została zatrzymana 22.10.1953 i tymczasowo aresztowana. Materiały sprawy zarchiwizowano 26.11.1955 pod sygn. 21634/55, a 22.12.1960 zarchiwizowane materiały połączono z materiałami Wydziału Śledczego o sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III).
Materiały operacyjno-śledcze. Apolonia Tetla zatrzymana 22.10.1953 pod zarzutem udzielania pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji „Szeregi Wolności” została objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Stalinogród (Katowice) pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Stalinogrodzie (sygn. akt Pr II 181/53). W związku z prowadzonym postępowaniem ww. przesłuchano i tymczasowo aresztowano. Śledztwo zakończono 07.01.1954. Apolonia Tetla została oskarżona o to, że od połowy grudnia 1952 do września 1953 w Studzionce i Brzeźcach systematycznie udzielała pomocy członkom „kontrrewolucyjnej” organizacji „Szeregi Wolności” mającej na celu „obalenie przemocą ustroju PRL” donosząc im wyżywienie i pieniądze, informowała o sytuacji panującej w ich domach rodzinnych oraz przechowywała archiwum organizacyjne, tj. o czyn z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 17950/54, a w dn. 22.12.1960 połączono z innymi materiałami Wydziału Śledczego dot. organizacji „Szeregi Wolności” pod sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III), IPN Ka 064/164 (1D/Śl).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach). W dniu 09.02.1954 WSR w Stalinogrodzie (sygn. akt Sr. 17/54) uznał Apolonię Tetla za winną tego, że od stycznia do września 1953 w Studzionce udzielała pomocy członkom „kontrrewolucyjnego” związku mającego na celu „walkę z ustrojem PRL” w ten sposób, że „dostarczała im paczki żywnościowe i pieniądze” oraz ukryła część archiwum organizacji, czym popełniła przestępstwo z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Ww. została skazana na karę 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w dn. 11.03.1954 (sygn. S. 196/54) skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględnienia. Zasądzoną karę początkowo odbywała w Więzieniu Karno-Śledczym w Stalinogrodzie. Od 19.05.1954 więziona była w Gliwicach, a od 23.05.1954 w Bojanowie. Na mocy amnestii z dn. 27.04.1956 Prokurator Wojewódzki w Poznaniu (sygn. III Ko. 71/56) darował 30.04.1956 ww. karę 5 lat więzienia i zarządził zwolnienie Apolonii Tetla. IPN Ka 1/266 (Sr 17/54), IPN Ka 365/14.
Apolonia Tetla występuje w księdze głównej więźniów oraz skorowidzach Zakładu Karnego w Bojanowie, gdzie ww. skazana 09.02.1954 przez WSR w Stalinogrodzie (sygn. Sr 17/54) na karę 5 lat więzienia, została przyjęta 23.05.1954. Zwolniona 30.04.1956 w związku z amnestią. IPN Po 3/91, IPN Po 3/93, IPN Po 3/98, IPN Po 3/99.
Skorowidz osób zamieszkałych na terenie pow. pszczyńskiego podejrzanych m.in. o współpracę z „nielegalnymi” organizacjami. Tetla Apolonia, która w 1953 roku została osadzona w Więzieniu Karno-Śledczym w Stalinogrodzie na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Stalinogrodzie (sygn. akt Pr II 181/53) jako podejrzana o czyn z art. 86 § 2 kkWP, występuje w „Wykazie osób gromady Studzionka” sporządzonym 19.01.1955. IPN Ka 0112/6 (7/PZ).
W materiałach znajdują się informacje dotyczące „nielegalnych organizacji” oraz osób prowadzących działalność skierowaną przeciwko Polsce Ludowej na terenie województwa katowickiego. Apolonia Tetla występuje w aktach w związku z informacją dotyczącą działalności „kontrrewolucyjnej organizacji młodzieżowej” pn. „Szeregi Wolności”. IPN Ka 032/13 t. 1-2 (14/3).
Ww. występuje w materiałach administracyjnych sporządzonych w 1961 roku przez Wydział „C” KW MO Katowice. W materiałach znajdują się wykazy osób z terenu pow. pszczyńskiego, które ze względu na swoją działalność zostały zarejestrowane w Wydziale „C” KW MO Katowice. Ww. występuje w ewidencji operacyjnej jako osoba skazana w 1954 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalinogrodzie (Katowicach) za współpracę z „nielegalną” organizacją o nazwie „Szeregi Wolności”. IPN Ka 0112/9 t. 1 (11/PZ).
Materiały administracyjne. Apolonia Tetla figuruje w „Charakterystyce nr 31” sporządzonej w 1974 roku przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt 1047/III i dotyczącej konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (02.02.1952 zmiana nazwy na „Szeregi Wolności”). Organizacja, która powstała w marcu 1948 na terenie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, działała na terenie Mysłowic, Katowic i powiatu pszczyńskiego. Członkowie zorganizowani początkowo w zastępy „Lisów”, „Wilków” i „Orłów”, a od czasu reorganizacji przeprowadzonej w lutym 1952 w oddziały „Bój” (dywersyjno-sabotażowy), „Duch” (zajmujący się propagandą), „Czuwaj” (odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie terenu podczas akcji ulotkowych) oraz „Redakcja” (redagowanie i powielanie ulotek) składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. W lipcu 1952 do „Szeregów Wolności” została włączona pięcioosobowa organizacja „Volgus”, która utworzyła oddział „Młodzi”. Celem TKH/SW była „walka z ustrojem PRL oraz osłabianie więzi ze Związkiem Radzieckim” poprzez redagowanie i kolportaż „wrogich” ulotek oraz wysyłanie „listów pogróżkowych” do aktywistów PZPR. Od 24.11.1948 dla członków organizacji wydawana była gazetka „Bojownik” zawierająca m.in. informacje pochodzące z zachodnich audycji radiowych. W wyniku rozpracowania, które zostało wszczęte na podstawie wyrywkowej kontroli korespondencji prowadzonej przez WUBP w Poznaniu, aresztowano 44 członków „Szeregów Wolności” oraz 20 „pomocników”. Zostali oni skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalinogrodzie (Katowicach) na kary więzienia od roku do 10 lat. Ww., która w okresie od stycznia do września 1953 udzielała schronienia członkom „nielegalnej” organizacji została aresztowana, a 09.02.1954 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach) skazana na karę 5 lat więzienia. IPN Ka 057/340 t. 1-3 (Charakterystyka 31), IPN Ka 057/665 (Charakterystyka 31).
W dniu 29.11.1991 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt V Ko.996/91) na podstawie ustawy z dn. 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach) z dn. 09.02.1954 (sygn. 17/54). SW uznał, że czyn za który Apolonia Tetla została skazana na karę 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia, był związany z działalnością ww. na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. IPN Ka 1/266 (Sr 17/54).
.