Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Węglarz
Miejsce urodzenia: Łąkta Górna
Data urodzenia: 09-05-1923
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Węglarz ps. "Jawień" był żołnierzem "Armii Narodowej Pogrom", a jego dowódcą i zarazem osobą, która go przyjęła do organizacji był Aleksander Wilowski ps. "Tur". Został zatrzymany 20.01.1951 przez WUBP w Krakowie i osadzony w areszcie tymczasowym przy więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. W jego domu przeprowadzono rewizję. Akt oskarżenia został sporządzony 09.03.1951 przez oficera śledczego ppor. Tadeusza Fedaka. Oskarżony o wstąpienie do antykomunistycznej, podziemnej organizacji oraz udział w jej akcjach. Sprawa została przekazana 09.03.1951 do Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Krakowie. Po realizacji procesowej materiały zostały złożone 08.09.1951 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 8880/I. Przerejestrowano 20.09.1969 do nr 2484/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/2384 t. 1 (2495/III).
Akta prokuratorskie przeciwko Kazimierzowi Węglarzowi. Był podejrzany o współpracę z Janem Wąchałą ps. "Łazik". Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Węglarza wydał 10.01.1950 prokurator WPR ppłk Piotr Smolnicki v. Józef Holender (skazany w 1951 roku przez NSW na 8 lat więzienia za współpracę z Kripo podczas pobytu w gettcie krakowskim i zdegradowany z ppłk. do szeregowca). Kazimierz Węglarz został osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Z powodu nie przyznania się Węglarza do współpracy z "Łazikiem" oraz braku dowodów "winy" WPR w Krakowie wydała 19.01.1950 postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Węglarzowi oraz nakazała jego zwolnienie z więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 111/2444 (Pr II 51/50).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Kazimierzowi Węglarzowi i innym. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała 26.01.1951 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie. Rozprawa Główna odbyła się 11.04.1951 przed WSR w Krakowie, któremu przewodniczył Ludwik Kiełtyka. Skazany 25.04.1951 z art. 86 par. 2 KKWP, art. 225 par. 1 i art. 259 KK oraz art. 4 par. 1 Dekretu z 13.06.1946, tj. z powodu przynależności do organizacji niepodległościowej oraz udziału w jej akcjach na karę 6 lat więzienia. Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. W dniu 19.11.1953 przeniesiony do więzienia w Wiśniczu Nowym, 15.03.1954 do Ośrodka Pracy Więźniów w Potulicach. W dniu 26.10.1955 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie została mu udzielona roczna przerwa w odbywaniu kary. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 19.05.1956 zwolniony z więzienia na podstawie amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 110/4464 (Sr 198/51).
Akta penitencjarne Kazimierza Węglarza. Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Przeniesiony 19.11.1953 do więzienia w Wiśniczu Nowym, 18.01.1954 ponownie do więzienia w Krakowie, a 15.03.1954 do Ośrodka Pracy Więźniów w Potulicach. W proteście przeciwko złym warunkom oraz odmowie wcześniejszego zwolnienia z więzienia podjął głodówkę. Równocześnie w sprawie wcześniejszego zwolnienia Węglarza interweniowała żona. Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie otrzymał przerwę w odbywaniu kary więzienia. Do więzienia już nie wrócił. Akta o sygn. IPN Kr 07/2384 t. 2 (2495/III).
Charakterystyka nr 95 Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca organizacji niepodległościowej o nazwie "Armia Narodowa Pogrom". Materiały zawierają kwestionariusz osobowy Kazimierza Węglarza ps. "Jawień", który występuje jako żołnierz tej organizacji, biorący czynny udział w jej akcjach. Wiosną 1945 roku na terenie powiatu bocheńskiego powstała "Armia Narodowa Pogrom", jako część Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jej dowódcą został Gustaw Rachwalski ps. "Wodzicki", "Edmund". Celem organizacji była m.in. walka z ustrojem komunistycznym w Polsce oraz likwidacja funkcjonariuszy UB, MO, członków PPR itp. "Armia Narodowa Pogrom" dokonała w sumie 25 samodzielnych akcji, w tym likwidacji funkcjonariuszy UB, MO, żołnierzy Armii Czerwonej. Ponadto współpracowała z organizacjami niepodległościowymi "Bacy" i "Salwy" wraz z którymi w lipcu 1945 roku zaatakowała Dobczyce. W ramach tej spektakularnej akcji został rozbrojony posterunek MO. W styczniu 1946 roku Rachwalski przekazał dowództwo nad oddziałem Stanisławowi Nowakowi ps. "Iskra", który podzielił go na 2 części. Jedną dowodził osobiście, a dowódcą drugiej uczynił Aleksandra Wilowskiego ps. "Tur". Do tego ostatniego oddziału należał K. Węglarz. Pod koniec 1946 roku Wilowski zbiegł za granicę. Od tego czasu Węglarz ukrywał się. Ostatecznie "Armia Narodowa Pogrom" została rozbita przez siły bezpieczeństwa w styczniu 1951 roku. Węglarz został zatrzymany przez UB 20.01.1951. Akta o sygn. IPN Kr 074/94 (95/X). Kwestionariusz osobowy Kazimierza Węglarza zawiera błędną informację, że wyrokiem WSR w Krakowie z 25.04.1951 sprawę umorzono na podstawie amnestii. W rzeczywistości WPR w Krakowie umorzyła śledztwo przeciwko niemu w innej sprawie 19.01.1950 roku, natomiast WSR w Krakowie 25.04.1951 skazał K. Węglarza na 6 lat więzienia.
.