Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Witold
Nazwisko: Dutkiewicz
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 18-11-1963
Imię ojca: Marian
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sławomir Dutkiewicz był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Zecer" nr rej. 25223, prowadzonej od 25.10.1985 do 20.01.1990 przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy dotyczącej udziału w "nielegalnych strukturach". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Alternatywa" nr rej. 48429 prowadzona od 15.02.1984 do 26.03.1990 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku, dotycząca anarchistycznych i pacyfistycznych organizacji w Gdańsku: "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego" (RSA), "Wolność i Pokój" (WiP). Sławomir Dutkiewicz był aktywnym działaczem Ruchu "Wolność i Pokój" z terenu Bydgoszczy. Brał udział w spotkaniu aktywu organizacji w Trójmieście w dniach 26-29.09.1986 dotyczącym omówienia dokumentu pt. "Inicjatywa społeczna na rzecz ustawy w sprawie ogłoszenia sumienia wobec służby wojskowej w PRL-u". Zobowiązał się do dostarczenia grupie gdańskiej organizacji farby i urządzenia do sitodruku. Wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń. Zatrzymany i doprowadzony na Komisariat II MO w Gdańsku 21.02.1987 za przyjście na rozprawę członka organizacji z plakatami solidaryzującymi się z ww. Brał udział 24.03.1989 w manifestacji ekologicznej w Gdańsku na Długim Targu organizowanej przez Ruch "Wolność i Pokój" i "Federację Młodzieży Walczącej". IPN Gd 0027/3842 t. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (19962/II).
Ukarany 21.10.1986 przez Kolegium Rejonowe Dzielnicy Warszawa-Śródmieście karą grzywny za to że: "3.10.1986 w Warszawie w okolicy Domów Handlowych »Centrum» uczestniczył w manifestacji organizowanej przez organizację »Wolność i Pokój»". 14.12.1986 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy utrzymało w mocy orzeczenie I Instancji. IPN BU 0367/1 t. 10 (3421/III), IPN BU 01326/519 (3421/3) mikrofilm.
Korespondencja Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z lat 1986-1988 dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52 a Kodeksu wykroczeń. W aktach korespondencji między Prokuraturą Rejonową w Gdańsku a Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku figuruje Sławomir Dutkiewicz. Karany kilkakrotnie przez Kolegium ds. Wykroczeń 8.12.1986, 3.05.1987, 20.07.1987 za propagowanie działań pacyfistycznych. IPN Gd 77/14 t. 1.
Sławomir Dutkiewicz 6.12.1986 w rejonie wejścia do hali Olivia w Gdańsku przed koncertem "Rock dla Pokoju" brał udział w nielegalnym zgromadzeniu przez to, że trzymał transparent o treściach nawołujących do uwolnienia z więzień osób odmawiających służby wojskowej. Został zatrzymany i przeszukany. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska 9.12.1986 w trybie przyśpieszonym grzywną i podaniem do wiadomości publicznej orzeczenia na koszt winnego oraz przepadkiem dowodów rzeczowych. 19.01.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim utrzymało w mocy orzeczenie I Instancji. IPN Gd 73/2/1/2.
Korespondencja ogólna prowadzona od 02.05.1987 do 07.10.1987 pomiędzy WUSW w Gdańsku a Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku oraz między Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku i Prokuraturą Rejonową w Gdańsku. W dn. 01.05.1987 w Sopocie Sławomir Dutkiewicz wraz z trzema innymi osobami włączył się do pochodu 1-majowego. Osoby biorące udział w akcji były ubrane w białe koszule z napisem „Żarnobyl”. Niosły także transparenty: „Wojsko do cywila” oraz „Wolność i Pokój”. Po przejściu pewnej odległości zablokowali na chwilę przemarsz siadając na środku trasy. S. Dutkiewicz został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W dn. 02.05.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku przekazał do Kolegium Rejonowego w Sopocie wniosek o ukaranie ww. 03.05.1987 Kolegium w trybie przyspieszonym ukarało Sławomira Dutkiewicza grzywną i karą dodatkową - podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej oraz orzekło przepadek 2 transparentów. 07.07.1987 Kolegium II instancji utrzymało orzeczenie w mocy. IPN Gd 73/2/1/26.
Korespondencja prowadzona pomiędzy WUSW w Gdańsku, Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku i Prokuraturą Rejonową w Gdańsku dotycząca Sławomira Dutkiewicza, który 18.07.1987 w Sopocie w rejonie dworca PKP przeniósł bez wymaganego zezwolenia w celu rozpowszechniania 1469 szt. ulotek pt. "Czy potrzebny nam Żarnowiec". Ukarany 20.07.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Sopot grzywną, podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości oraz przepadkiem ulotek. IPN Gd 73/2/2/16.
Akta dochodzenia (RSD 264/87) w sprawie o uchylanie się od obowiązku powszechnej służby wojskowej przeciwko S. Dutkiewiczowi, prowadzone od 20.10.1987 do 10.12.1987 przez Wydz. Dochodzeniowy RUSW w Bydgoszczy. Ww. został zatrzymany 20.10.1987 przez Wydz. Kryminalny RUSW w Bydgoszczy. Tymczasowo aresztowany 22.10.1987 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Ds.1200/87) za to że: "od kwietnia 1987 do października 1987 w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej nie zgłaszał się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy na wezwanie organów wojskowych". 09.01.1988 akta został przesłane do Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy. IPN By 719/83.
Akta prowadzone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So. 168/87) w sprawie przeciwko S. Dutkiewiczowi oskarżonemu o uchylanie się od odbycia zasadniczej służby wojskowej. Zatrzymany 12.11.1987 przez Oddział WSW. Tymczasowo aresztowany 13.11.1987 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.DII 118/87) i umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy (So. 168/87) z 9.12.1987 został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj.: "mając obowiązek na podstawie karty przeznaczenia nr 385606 seria A emisja I, wydanej w dniu 22 października 1987 przez WKU w Bydgoszczy do stawienia się w dniu 3 listopada 1987 w OCC 40-3 Potulice celem odbycia zasadniczej służby wojskowej w OC, nie uczynił tego w celu trwałego uchylania się od niej”. Skazany na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy Izby Wojskowej w Warszawie (WR 617/87) 29.01.1988 oddalił skargę rewizyjną i utrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji. Zarządzeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego (V Pn. Nadz. 95/87) z 05.08.1988 wstrzymano wykonanie kary do momentu wszczęcia postępowania ułaskawiającego. Uchwałą Rady Państwa (nr PU-1111-26-88) z 14.09.1988 został ułaskawiony z reszty odbywania kary. IPN By 518/320-321.
Akta penitencjarne Sławomira Dutkiewicza prowadzone od 13.11.1987 do 06.08.1988. Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (PgD II-118/87) z 13.11.1987 z powodu uchylania się od odbycia zasadniczej służby wojskowej. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.168/87) 09.12.1987 na 2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności za odmowę zasadniczej służby wojskowej. Umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Karany wielokrotnie dyscyplinarnie m.in. pozbawieniem prawa otrzymywania paczek żywnościowych na okres 1 miesiąca, pozbawieniem prawa otrzymywania korespondencji na okres 1 miesiąca czy karą widzeń za zakłócanie porządku i nawoływanie do protestu godowego innych osadzonych. Od 21.11.1987 do 05.08.1988 rozpoczął głodówkę protestacyjną skierowaną przeciw władzom wojskowym i prokuraturze. Karmiony sztucznie sondą do dnia zwolnienia. Zwolniony 06.08.1988 z powodu zarządzenia Naczelnego Prokuratora Wojskowego (V Pn. Nadz. 95/87) z 05.08.1988 i wszczęcia postępowania ułaskawiającego. IPN By 849/88.
Akta nadzoru w sprawie karnej dot. poborowego Sławomira Dutkiewicza prowadzone przez Naczelną Prokuraturę Wojskową w Warszawie (V Pn. Nadz. 95/87). Ww. został skazany przez Sąd POW w Bydgoszczy (So. 168/87) z 9.12.1987 za niezgłoszenie się do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Oddziale Obrony Cywilnej 40-3 w Policach 3 listopada 1987 na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Zarządzeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego (V Pn. Nadz. 95/87) z 05.08.1988 wstrzymano wykonanie kary do momentu wszczęcia postępowania ułaskawiającego. Uchwałą Rady Państwa (nr PU-1111-26-88) z 14.09.1988 S. Dutkiewicz został ułaskawiony z reszty odbywania kary. Zwolniony z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy 6.08.1988. IPN BU 551/212.
Akta rewizji od wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (So 168/87) z 9.12.1987 skazującego S. Dutkiewicza za odmowę służby wojskowej. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy (PgD.II-118/87) 16.12.1987 zaskarżyła wyrok. Naczelna Prokuratura Wojskowa wycofała rewizję. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z 29.01.1988 utrzymał w mocy wyrok Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (So 168/87) z 9.12.1987. IPN BU 1209/212.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Anarchiści" nr rej. 58824 prowadzona od 22.11.1988 do 26.03.1990 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła utworzenia organizacji "Międzymiastówki Anarchistycznej” na terenie Gdańska wiosną 1988. Celem organizacji miała być integracja różnych organizacji o zabarwieniu anarchistycznym z całego kraju. Sławomir Dutkiewicz przechodzi w sprawie jako osoba zatrzymana w czasie "nielegalnego" spotkania integracyjnego ww. organizacji 30.10.1988 w Gdańsku. Ww. został wylegitymowany i zwolniony. Sprawę zakończono 26.03.1990 z powodu zaniechania "wrogiej działalności", a jej akta złożono do archiwum pod sygn. 19959/II. IPN Gd 0027/3841 (19959/II).
Szyfrogramy Dep. III MSW dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej (m.in. informacje dot. referendum przeprowadzonego 29 listopada 1987 oraz obchodów 1 Majowych). Sławomir Dutkiewicz figuruje w aktach jako aktywista ruchu "Wolność i Pokój" z terenu Bydgoszczy, który został zatrzymany podczas pochodu 1-majowego w Sopocie wraz z grupą osób niosących transparenty o treści "Wolność i pokój" oraz "Czarnobyl". IPN BU 0296/200 t. 7.
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr 479/Z/86 do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) od 21.10.1986 do 21.10.1988 nr 479/Z/86 wniesione przez Wydz. Śledczy SUSW w Warszawie z powodu udziału Sławomira Dutkiewicza w manifestacji i skierowania sprawy do kolegium. Kolejne zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr 104/Z/87 wydane przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na okres od 17.12.1986 do 10.08.1989 z powodu postępowania w sprawie karnej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów Z ZSKO.
.