Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Jerzy
Nazwisko: Izbicki
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 17-10-1952
Imię ojca: Lech
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Izbicki w dniu 22.02.1972 został zarejestrowany pod nr 13059 jako „osoba” do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Ortodoksi” (nr rej. 11205), prowadzonej w okresie 09.09.1970 - 08.01.1990 przez Wydział III KW MO/WUSW Lublin/ Wydział OKPP WUSW Lublin. Według enigmatycznego zapisu w dzienniku rejestracyjnym KW MO/WUSW Lublin pod nr 13059, T. Izbickiego „wyrejestrowano” 23.01.1976, kończąc tym samym jego kontrolę w ramach tej sprawy. Równocześnie odnotowano, iż „mat[eriałów] brak”. Jak wskazuje wpis w „Wykazie spraw obiektowych Wydziału III WUSW Lublin” z 26.03.1984, SO „Ortodoksi” dotyczyła „aktywu świeckiego duszpasterstwa akademickiego spośród studentów uczelni Lublina”. W odniesieniu do zakończenia sprawy nr 11205, w dzienniku rejestracyjnym odnotowano: „08.01.[19]90; anulowano, mat.[eriały] zniszcz[ono] we wł[asnym] zakresie”. Materiałów SO krypt. „Ortodoksi” KW MO/WUSW Lublin brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych, wzmianki dotyczącej T. Izbickiego w aktach o sygn. IPN Lu 0177/4 (145/4, KW MO Lublin, Protokół zdawczo-odbiorczy..." z 1976 roku) oraz informacji o zagadnieniu, którego dotyczyła SO „Ortodoksi” w aktach o sygn. IPN Lu 0338/70, s. 67 (32/70, Wydział „C” WUSW Lublin, Wykazy spraw operacyjnych dla Kierownictwa WUSW Lublin, 1984-1986).
„Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji operacyjnej pozostającej aktualnie na stanie jednostek Służby Bezpieczeństwa wojew. lubelskiego, sporządzony zgodnie z wymogami wykazu nadesłanego przez Dyrektora Biura >C< MSW”, opracowany w Wydziale „C” KW MO Lublin i datowany na 02.06.1975. W ujętym w protokole zestawieniu spraw obiektowych prowadzonych wówczas przez Wydział III KW MO Lublin wpisano m.in. SO krypt. Ortodoksi” nr rej. 11205. Wymieniono również osoby zarejestrowane do tej sprawy. Wśród nich figuruje Tomasz Izbicki - z informacją, iż zarejestrowano go pod nr rej. 13059. Przy każdej z osób podano także symbole kart ewidencyjnych, które wypisano w odniesieniu do nich (znajdowały się one w kartotekach Wydziału „C”). Akta o sygn. IPN Lu 0177/4 (145/4).
Korespondencja Wydziału „C” KW MO/WUSW Lublin z lat 1972-1988, dotycząca rejestracji operacyjnych. Znajduje się tu pismo Naczelnika Wydziału „C” KW MO Lublin, skierowane 22.01.1976 do Naczelnika Wydziału III, zawierające „wykaz osób zarejestrowanych przez Wydział III KW MO w Lublinie w ramach spraw obiektowych”, z jednoczesną prośbą o „ustosunkowanie się” do niego do dnia 14.02.1976. W zestawieniu odnoszącym się do spraw prowadzonych przez Sekcję III Wydziału III wymieniono SO krypt. „Ortodoksi” nr rej. 11205 oraz wskazano 4 osoby zarejestrowane do tej sprawy. Wśród nich wpisano Tomasza Izbickiego, zarejestrowanego pod nr 13059. Akta o sygn. IPN Lu 0276/272.
.