Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Stanisław
Nazwisko: Banasiak
Miejsce urodzenia: Brody Małe
Data urodzenia: 24-03-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Związek” (nr rej. 25985), prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydział III „A”, a następnie Wydział V KW MO Lublin, w celu „ochrony przed działaniem i przenikaniem do Zarządu Reg.[ionu] Środ.[owo]-Wsch.[odniego] NSZZ >S[olidarność]< w Lublinie osób o poglądach antysocjalistycznych”. Kazimierz Banasiak został wymieniony w piśmie Kierownika Komisariatu MO Bychawa do Naczelnika Wydziału V KW MO Lublin z dnia 15.03.1982, w którym przesłano dane dotyczące obiektów „ochranianych” przez bychawski Komisariat MO, obejmujące informacje o składach osobowych oraz krótkie charakterystyki członków poszczególnych komisji (głównie zakładowych) NSZZ „Solidarność” na terenie Bychawy. Podano tu, że K. Banasiak należał do Komisji Środowiskowej NSZZ „Solidarność” w Bychawie oraz do Komisji Zakładowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1, gdzie wówczas pracował. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 249/IV. Akta o sygn. IPN Lu 018/162 t. 1 (249/IV).
„Plany pracy i oceny stanu bezpieczeństwa jednostek rejonowych SB” WUSW Lublin za 1984 rok. Kazimierz Banasiak został wymieniony w sprawozdaniu z działalności SB RUSW Bychawa z dnia 18.12.1984. Wskazano go, obok dwóch innych osób, jako autora „negatywnych wypowiedzi pod adresem polityki rządu i partii w Zespole Szkół Zawodowych w Bychawie”. Odnotowano przy tym, że z osobami tymi (w tym z K. Banasiakiem) „przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Akta o sygn. IPN Lu 0159/3 (153/3).
Kazimierza Banasiaka objęto kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Sportowiec” (nr rej. 33208), prowadzonego przez pion III RUSW Bychawa w okresie od 29.08.1985 do 02.01.1989. Jak odnotowano w zapisie inwentarzowym, przyczyną kontroli była jego „nielegalna działalność w strukturach b. >S[olidarności]<”. Materiały KE „Sportowiec” złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin w dniu 18.01.1989, pod sygn. 11493/II. Dnia 15.02.1989 akta zostały zmikrofilmowane – sygn. mikrofilmu 11493/2. Dokumentację aktową oraz mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. 11493/II oraz mikrofilm o sygn. 11493/2 zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 11.09.1986 z Kazimierzem Banasiakiem, „figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. >Sportowiec< nr ew. 33208”, RUSW Bychawa przeprowadził „rozmowę” w ramach akcji „Brzoza”. Według zapisu kartotecznego dotyczyła ona posiadania przez K. Banasiaka „literatury bezdebitowej oraz negatywnych wypowiedzi pod adresem rządu i partii”. Równocześnie poinformowano go o możliwości skorzystania z ustawy z dnia 17.07.1986 o amnestii. Natomiast „z uwagi na nieprzyznanie się do przedstawionych mu zarzutów ostrzeżono go przed działalnością w nielegalnych podziemnych strukturach oraz poinformowano go o skutkach podjęcia takiej działalności”. Rozmowę zarejestrowano dnia 09.10.1986 pod nr 1350 w Wydziale „C” WUSW Lublin. Zapis w aktach o sygn. IPN Lu 0276/196 (265/196, Rejestr rozmów ostrzegawczych KW MO/WUSW Lublin oraz wykaz osób skazanych przez sądy i kolegia ds. wykroczeń z lat 1982-1988), karta Mkr-2 z Kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
.