Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stefan
Nazwisko: Filipowicz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 30-05-1958
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.05.1985 Wydział V WUSW Lublin założył wobec Andrzeja Filipowicza Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Cerber” nr rej. 34696, w związku z prowadzeniem przez niego "nielegalnej działalności w strukturach b. >S[olidarności]<”. W zachowanym zapisie kartotecznym podano, iż „w toku prowadzenia sprawy potwierdzono zarzut. U figuranta znaleziono nielegalne wydawnictwa”. Z Andrzejem Filipowiczem przeprowadzono „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. Stwierdzono też, że „w następstwie działań operacyjnych” A. Filipowicz „zaprzestał prowadzenia wrogiej działalności”. SOS „Cerber” został zdjęty z ewidencji operacyjnej dnia 27.10.1988. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Lublin dnia 05.11.1988, pod sygn. 11315/II. Następnie akta zmikrofilmowano, sygn. mikrofilmu: 11315/2. Dokumentację aktową oraz mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. 11315/II oraz mikrofilm o sygn. 11315/2 zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 22/85, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 12.08.1985 - 30.09.1986, w sprawie „kolportowania drogą pocztową na terenie Lublina nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez tzw. Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego b. NSZZ >Solidarność<”, tj. o przestępstwo z art. 45 ustawy prawo prasowe i art. 282a § 1 kk”. Dane Andrzeja Filipowicza wpisano pod poz. 67 niedatowanego „wykazu osób, u których zakwestionowano przedmioty do sprawy 1 Ds 1112/85/S”. W aktach tych umieszczono również egzemplarz „wykazu dowodów rzeczowych Nr 67” do postępowania RSD 22/85, obejmującego zestawienie przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania jego mieszkania w dniu 09.04.1986. Akta o sygn. IPN Lu 0218/100 t. 2 (15021/III).
Wykazy dowodów rzeczowych zabezpieczonych przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w latach 1985-1987, stanowiące załącznik do „Księgi dowodów rzeczowych”. Znajduje się tu „wykaz dowodów rzeczowych Nr 67” do postępowania RSD 22/85, w którym wyszczególniono przedmioty znalezione podczas przeszukania przeprowadzonego w mieszkaniu Andrzeja Filipowicza dnia 09.04.1986. Było wśród nich szereg wydawnictw bezdebitowych, jak pismo „Spotkania”, „Informatory” Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarności”, broszury, książki, ulotki oraz karty pocztowe i koperty „ze stemplami tzw. >Poczty Solidarności<”. Zakwestionowane materiały zdeponowano w WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 30 (194/31 b).
Pisma przewodnie do kart ewidencyjnych, przesyłanych przez Wydział „C” WUSW Lublin do Biura „C” MSW w latach 1985-1989. Znajduje się tu m.in. pismo z dnia 28.05.1986, przy którym przekazano karty dotyczące Andrzeja Filipowicza, zarejestrowanego pod nr 34696. Natomiast za pismem z dnia 09.11.1988 przesłano karty Mkr-2 odnoszące się do A. Filipowicza (po zakończeniu SOS "Cerber") – nr rej. 34696, sygnatura archiwalna mikrofilmu wykonanego z akt sprawy: 11315/2. Akta o sygn. IPN Lu 0276/113 (265/113), IPN Lu 0276/116 (265/116).
Akta paszportowe Andrzeja Filipowicza (nr EALU 95698), zawierające dokumentację z lat 1983-1989. Wśród niej znajduje się karta Mkr-1 z dnia 12.05.1986, skierowana przez Zastępcę Naczelnika Wydziału V WUSW Lublin do Naczelnika Wydziału Paszportów, z wnioskiem o wgląd do akt paszportowych A. Filipowicza. Na odwrocie karty potwierdzono zapoznanie się z aktami przez funkcjonariusza (prawdopodobnie Wydziału V) w dniu 12.05.1986. Akta o sygn. IPN Lu 357/95698 (EALU 95698).
.