Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Piotr
Nazwisko: Dybała
Miejsce urodzenia: Antonin
Data urodzenia: 23-02-1951
Imię ojca: Mateusz
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Trzon” (nr rej. 7255), prowadzonej przez Wydział III "A"/ V KW MO Chełm w okresie 03.10.1980 - 11.03.1983, w związku z powołaniem we wrześniu 1980 roku w Chełmie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Celem sprawy było „rozpoznanie” oraz „dokumentowanie wszelkich przejawów działalności przeciwko interesom PRL”. Lech Dybała został wymieniony we „Wniosku o wszczęcie sprawy obiektowej” z dnia 02.10.1980, jako jeden z członków tego Komitetu. Do materiałów włączono m.in. „Uchwałę Zebrania Przedstawicieli Komitetów Założycielskich Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych >Solidarność< zakładów pracy województwa chełmskiego” z dnia 29.09.1980, dotyczącą utworzenia z dniem 27.09.1980 MKZ NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Chełmie (do wiadomości wojewody). W jej treści podano też personalia i miejsce pracy każdego z członków Komitetu, wśród których znalazł się Lech Dybała, zatrudniony wówczas w Wagonowni PKP. Wymieniono go również w grupie przedstawicieli MKZ biorących udział w spotkaniu z wojewodą chełmskim w dniu 01.10.1980 (protokół ze spotkania z 01.10.1980). Informację o wspomnianej wizycie delegatów Komitetu u wojewody i złożeniu przez nich „Uchwały Zebrania Przedstawicieli…” zawarto także w notatce służbowej, podpisanej 02.10.1980 przez Zastępcę Naczelnika Wydziału III „A” KW MO Chełm. Podkreślono tu jednocześnie „pilną potrzebę dokonania wszechstronnego rozpoznania” członków MKZ, w tym L. Dybały. Ustalenia na jego temat zreferował funkcjonariusz Sekcji VII Wydziału III „A” KW MO Chełm w notatce (prawdopodobnie z 13.10.1980), obejmującej pełne dane personalne, stan rodzinny, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, informację o bezpartyjności, wynik sprawdzeń w pionie „C” („nie figuruje”) oraz krótką charakterystykę charakterologiczną Lecha Dybały i wzmianki na temat jego postawy w lipcu i sierpniu 1980. Natomiast w stenogramie ze spotkania w dn. 20.12.1980 MKZ NSZZ "Solidarność" z władzami wojewódzkimi przytoczono wypowiedź przewodniczącego MKZ, który przedstawił działania funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa względem osób zaangażowanych w tworzenie niezależnych związków zawodowych, m.in. „fakt nachodzenia przez SB członków Komitetu Założycielskiego w Wagonowni [PKP]”. Jako jedną z osób, których miało to dotyczyć, wskazał Lecha Dybałę. Został on ponadto wymieniony pod poz. 158 „zestawienia osób (wraz z adresami zamieszkania) przebywających w MKZ Regionu Chełmskiego w okresie gotowości strajkowej”, stanowiącym załącznik do pisma Zastępcy Naczelnika Wydziału III „A” KW MO Chełm z dnia 27.04.1981 (według rozdzielnika pismo skierowano do wydziałów III i IV). W 1983 roku, „w związku z rozwiązaniem obiektu”, zaniechano dalszego prowadzenia SO „Trzon”. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO Chełm pod sygn. 84/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0120/74 t. 1, 2 (84/IV).
Lecha Dybałę objęto kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Kierowca” nr rej. 8582, założonego przez Wydział V WUSW Chełm w grudniu 1982 roku. Jak podano w zapisie kartotecznym, przyczyną kontroli była jego „antysocjalistyczna działalność w b. NSZZ >S[olidarność]< w Wagonowni PKP w Chełmie”. Ponadto odnotowano, że prowadzenie Kwestionariusza "zakończono z uwagi na zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały KE „Kierowca” złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Chełm w dniu 08.08.1984, pod sygn. 552/II. Dokumentację aktową zniszczono za Protokołem brakowania akr Nr 52/89 z dnia 14.11.1989. Akta o sygn. 552/II WUSW Chełm zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Informacje dotyczące Lecha Dybały umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że był on kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego, który zarchiwizowano w WUSW Chełm dnia 08.08.1984, pod sygn. 552/II. Informacja o osobie z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.