Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Benedykt
Nazwisko: Mielniczuk
Miejsce urodzenia: Mircze
Data urodzenia: 21-03-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Trzon” (nr rej. 7255), prowadzonej przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO Chełm w okresie 03.10.1980 - 11.03.1983 w związku z powołaniem we wrześniu 1980 roku w Chełmie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Celem sprawy było „rozpoznanie” oraz „dokumentowanie wszelkich przejawów działalności przeciwko interesom PRL”. Stanisław Mielniczuk został m.in. wpisany (pod poz. 16) do jednego z „zestawień osób (wraz z adresami zamieszkania) przebywających w MKZ Regionu Chełmskiego w okresie gotowości strajkowej”, które Naczelnik Wydziału III „A” KW MO Chełm przekazał za pismem z 27.04.1981 do Wydziału III i Wydziału IV tej Komendy. Z wpisu wynika, że S. Mielniczuk przebywał w siedzibie MKZ 24.03.1981. Wymieniono go także w notatce służbowej sporządzonej 19.08.1981 przez funkcjonariusza Wydziału III „A” z ustaleń odnośnie „posiadaczy samochodów osobowych”, które wykorzystano do „kolportażu ulotek oraz plakatów” na terenie Chełma. Stanisława Mielniczuka wskazano tu jako właściciela jednego z tych samochodów. Tego samego dnia skierowano też do Biura „C” MSW zapytania odnoszące się do trzech osób, w tym S. Mielniczuka, z powodem sprawdzenia: „przed rozmową ostrzegawczą” (wynik sprawdzeń był wówczas negatywny). Wzmianki na jego temat znajdują się także w dwóch „Meldunkach operacyjnych” Wydziału V KW MO Chełm z 1982 roku, w których informowano o działaniach podejmowanych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Mafia” (nr rej. 8563) oraz o dalszych czynnościach śledczych wobec chełmskich działaczy NSZZ „Solidarność” - w celu „likwidacji reaktywowanej grupy” związkowej. W „Meldunku operacyjnym” z 18.02.1982 podano m.in., iż w dniu 09.02.1982, „na wniosek Wydziału Śledczego” (RSD 3/82), Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła śledztwo w sprawie „kontynuowania działalności związkowej” (Ds 245/82/S). Stanisław Mielniczuk znalazł się wśród kilkunastu osób, które „po przesłuchaniach zatrzymano i osadzono w areszcie do dyspozycji prokuratora”. Przedstawiono mu zarzut „popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym”. Następnie, „w uzgodnieniu z Prokuraturą”, został internowany (wraz z pięcioma innymi zatrzymanymi). W „Meldunku operacyjnym” z 25.03.1982 odnotowano, że Prokurator Rejonowy w Chełmie umorzył postępowanie wobec Stanisława Mielniczuka oraz trzech innych osób „z braku dowodów winy”. Do dokumentacji włączono też niedatowany „Wykaz osób, wobec których uchylono internowanie (do dn. 5.05.82 r.)”, gdzie pod poz. 29, wpisano personalia S. Mielniczuka. Z akt wynika, że jego kontrola operacyjna odbywała się m.in. poprzez tajnego współpracownika ps. „Alina”. W dokumentacji znajdują się obszerne stenogramy ze spotkań funkcjonariusza Wydziału V KW MO Chełm z TW „Alina”, odbytych w 1982 roku, podczas których TW przekazywał informacje o Stanisławie Mielniczuku oraz otrzymywał „zadania” do wykonania. W 1983 roku zaniechano dalszego prowadzenia SO „Trzon”. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO Chełm pod sygn. 84/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0120/74 t. 1, 2, 4, 6 (84/IV).
Stanisław Mielniczuk został zarejestrowany (prawdopodobnie w lutym 1982) pod nr 8852 jako „osoba” do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Mafia” (nr rej. 8563), prowadzonej przez Wydział V KW MO Chełm w okresie 14.01.1982 - 03.02.1983. Jak wskazują zapisy kartoteczno-ewidencyjne, rozpracowanie wszczęto w związku z „próbą reaktywowania zawieszonego [NS]ZZ >Solidarność< przez działaczy tego związku Regionu Chełm w okresie trwania stanu wojennego”. Stanisław Mielniczuk był jednym z podejrzewanych o kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981. Sprawę „zakończono skierowaniem do Prokuratury”, jednakże Prokurator Rejonowy w Chełmie umorzył śledztwo wobec S. Mielniczuka „z braku dowodów winy”. W dniu 03.02.1983 materiały SOR „Mafia”, obejmujące m.in. dokumenty dotyczące Stanisława Mielniczuka o numerze rejestracyjnym 8852, złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO Chełm pod sygn. 348/II. Dokumentację tę zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 52/89 z dnia 14.11.1989. Akta o sygn. 348/II KW MO/WUSW Chełm zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Z dniem 30.03.1983 lub 01.04.1983 (rozbieżności w zapisach) Wydział V KW MO Chełm objął Stanisława Mielniczuka kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Smutny” nr rej. 8852 (wcześniej pod tym samym numerem został zarejestrowany jako „osoba” do SOR „Mafia”, który zarchiwizowano 03.02.1983). Według karty rejestracyjnej podstawę założenia Kwestionariusza stanowiły „materiały agenturalne”, zaś przyczyną kontroli była „wroga działalność w środowisku załogi” Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmie, gdzie S. Mielniczuk był zatrudniony. Nieliczne zapisy kartoteczno-ewidencyjne nie pozwalają jednoznacznie ustalić losu materiałów KE „Smutny” - brak bezpośrednich adnotacji o włączeniu ich do akt o sygn. 348/II, obejmujących zarchiwizowane materiały SOR „Mafia”, w tym dokumentację dotyczącą S. Mielniczuka. Brak też danych na temat zniszczenia dokumentów KE wraz z aktami rozpracowania. Materiałów KE krypt. "Smutny" nr rej. 8852 WUSW Chełm brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Stanisława Mielniczuka. Został on internowany na wniosek Wydziału V KW MO Chełm, Decyzją nr 82 Komendanta Wojewódzkiego KW MO Chełm z dnia 10.02.1982. Jako uzasadnienie podano, iż pozostawienie go na wolności „zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że w warunkach stanu wojennego jest skłonny podjąć sprzeczną z prawem działalność związkową”. Stanisława Mielniczuka zatrzymano 10.02.1982 (prawdopodobnie początkowo umieszczono go w areszcie KW MO Chełm), zaś 12.02.1982 doprowadzono go do Zakładu Karnego we Włodawie. Zwolniono go stamtąd 09.03.1982, na mocy Decyzji nr 29 o uchyleniu internowania, wydanej w tym dniu przez Komendanta Wojewódzkiego MO Chełm. Akta o sygn. IPN Lu 77/108 (26/III/82), zapisy kartoteczne, wpisy dotyczące S. Mielniczuka w aktach o sygn. IPN BU 01152/35 (MSW, wykazy internowanych z poszczególnych województw), sygn. IPN Po 161/1 (dar osoby fizycznej, alfabetyczny wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego) oraz sygn. IPN BU 1460/1 (kopia akt sygn. IPN Po 161/1).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 3/82, prowadzonego w 1982 roku przez Wydział Śledczy KW MO Chełm przeciwko grupie osób, do których należał Stanisław Mielniczuk, podejrzanych o „kontynuowanie działalności w zawieszonym z mocy przepisów dekretu o stanie wojennym i przepisów wykonawczych Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym >Solidarność<”. „Przestępstwo” to „ujawniono” w oparciu o materiały operacyjne z Wydziału V KW MO Chełm. W dniu 09.02.1982, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez KW MO Chełm, Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła w tej sprawie śledztwo (nr rep. Ds 245/82/S), powierzając jego prowadzenie Wydziałowi Śledczemu tejże Komendy. Jeszcze przed jego formalnym rozpoczęciem funkcjonariusze KW MO Chełm podjęli czynności w trybie art. 267 kpk, w tym przeszukania u wytypowanych osób, m.in. 08.02.1982 w mieszkaniu Stanisława Mielniczuka (pod jego nieobecność). Znaleziono tam wydawnictwa „Solidarności”, ale sprzed wprowadzenia stanu wojennego. Dnia 10.02.1982 wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie przedstawił S. Mielniczukowi zarzuty, iż od stycznia 1982 „kontynuował działalność” w zawieszonym NSZZ "Solidarność” w ten sposób, że „uczestniczył w zebraniach członków tego Związku i udostępniał mieszkanie w tym celu, a nadto prowadził zbiórkę pieniędzy na cele związkowe i wspomagał finansowo druk wydawnictw propagandowych związku”, co uznano za przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz art. 1 ust. 1 pkt 5 dekretu z dnia 12.12.1981 o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Tego dnia przesłuchano go także w charakterze podejrzanego. Wzmianki na temat S. Mielniczuka znajdują się też w protokołach przesłuchań świadków oraz innego podejrzanego (z 09.02 i 10.02.1982). W dniu 28.02.1982 podprokurator chełmskiej Prokuratury Rejonowej postanowiła umorzyć śledztwo prowadzone przeciwko czworgu z grupy podejrzanych, w tym S. Mielniczukowi, uznając, że „analizując zebrany w tej sprawie materiał stwierdzić należy, iż nie dostarczył on dostatecznych dowodów stwierdzających, iż podejrzani popełnili zarzucane im czyny przestępcze (…), a jedynie przechowywali posiadane ulotki, broszury i biuletyny, i inne dokumenty o treści związkowej, w których posiadanie weszli przed wprowadzeniem stanu wojennego (…)”. Wydział Śledczy KW MO Chełm zakończył postępowanie przygotowawcze w dniu 10.03.1982. W materiałach znajdują się także protokoły przesłuchań Stanisława Mielniczuka z 14.06 i 17.06.1982, jako świadka w sprawie Ds 909/82/S, dotyczącej dwojga pozostałych podejrzanych, wobec których skierowano akt oskarżenia - zostali uniewinnieni wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmie z 16.07.1982. Po uprawomocnieniu wspomnianego wyroku akta kontrolne postępowania RSD 3/82 złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Chełm pod sygn. 70/III. Akta o sygn. IPN Lu 026/26, t. 1-2 (70/III), zapis dotyczący postępowania RSD 3/82 i S. Mielniczuka w aktach o sygn. IPN Lu 0255/142 ("Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych" Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Chełm z lat 1975-1985).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 9/82, prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Chełm w 1982 roku, w związku z podejrzeniem zorganizowania na terenie Lublina „nielegalnej organizacji” pn. „Polski Ruch Oporu”. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Wydział Śledczy KW MO Chełm dnia 15.03.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo (Pg. Śl. II-100/82). W materiałach znajduje się protokół przesłuchania Stanisława Mielniczuka jako świadka w tym postępowaniu z dnia 19.03.1982. Wzmianki na jego temat znajdują się ponadto w protokołach przesłuchań innych świadków z 14.03.1982 i 19.03.1982. W dniu 23.03.1982 Wydział Śledczy KW MO Chełm przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Wydziałowi Śledczemu KW MO Lublin („Zgłoszenie o przekazaniu postępowania” z 30.03.1982). Akta o sygn. IPN Lu 026/104 (148/III).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 19/82, prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Lublin w 1982 roku przeciwko grupie osób podejrzanych o przynależność do „utworzonej w styczniu 1982 r. w Lublinie na bazie KPN zbrojnej nielegalnej organizacji pn. >Polski Ruch Oporu<”. Śledztwo to zostało przejęte do dalszego prowadzenia z Wydziału Śledczego KW MO Chełm (RSD 9/82) w marcu 1982. W dokumentacji znajdują się kopie protokołów przesłuchań, wytworzone podczas „chełmskiego” okresu śledztwa, w tym protokołu przesłuchania Stanisława Mielniczuka w charakterze świadka 19.03.1982 oraz protokołów przesłuchań innych świadków, którzy wspominali o nim w toku swoich zeznań. Akta o sygn. IPN Lu 0218/33 t. 2 (14834/III).
W dniu 25.11.1983 Stanisław Mielniczuk został zarejestrowany pod nr 10479 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Dorożka” (nr rej. 10479), prowadzonej przez Wydział V WUSW Chełm w okresie 25.11.1983 - 26.10.1984. Jak podano w zapisach kartoteczno-ewidencyjnych, przyczyną kontroli była „antysocjalistyczna działalność w b.[yłym] NSZZ Solidarność”. Rozpracowanie S. Mielniczuka zakończono „skierowaniem do sądu” - sprawę umorzono na mocy ustawy z 21.07.1984 o amnestii. W październiku 1984 materiały SOR „Dorożka” złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Chełm pod sygn. 628/II. Zniszczono je za Protokołem brakowania akt Nr 52/89 z dnia 14.11.1989. Akta o sygn. 628/II WUSW Chełm zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 7/84, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Chełm w 1984 roku przeciwko grupie osób, w związku z podejrzeniem ich „działalności w nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność<”. Dnia 07.03.1984, w oparciu o materiały przedstawione przez WUSW Chełm, Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła w tej sprawie śledztwo (nr rep. 1 Ds 261/84/S), uznając, że „pewna grupa byłych działaczy” tego Związku „kontynuuje działalność”. U osób tych, w tym u Stanisława Mielniczuka, przeprowadzono przeszukania („Postanowienie o wszczęciu śledztwa” z 07.03.1984). W dniu 10.04.1984 przeszukano jego pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze oraz samochód. Znaleziono i „zakwestionowano” (zabrano) luźne kartki z zapiskami oraz fotografię „o treści sakralnej”. Tego samego dnia zatrzymano go na 48 godzin do dyspozycji Wydziału Śledczego - z uzasadnieniem, iż. „prowadził nielegalną działalność w nielegalnych strukturach b. NSZZ >Solidarność<” („Raport o zatrzymaniu osoby” z 10.04.1984). Został też wtedy przesłuchany w charakterze świadka. Dnia 12.04.1984 przesłuchano go dwukrotnie - najpierw jako świadka, a po postawieniu zarzutów, jako podejrzanego w tej sprawie. Postanowieniem podprokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmie z 12.04.1984 został on tymczasowo aresztowany jako podejrzany o to, iż „od lutego 1983 roku do kwietnia 1984 roku w Chełmie brał udział w działalności nielegalnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność< w ten sposób, że zbierał i organizował składki członkowskie, rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa o treści zawierającej fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tj. o przestępstwo z art. 273 § 2 kk i art. 271 § 1 kk oraz 278 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk”. Osadzono go w Areszcie Śledczym WUSW Chełm. W dniu 21.05.1984 zmieniono środek zapobiegawczy na dozór MO. W ramach postępowania przeprowadzano kolejne przesłuchania oraz konfrontacje pomiędzy objętymi nim osobami, a wśród nich S. Mielniczukiem. W aktach znajduje się także „Postanowienie” Sądu Rejonowego w Chełmie (sygn. akt II K 600/84) z dnia 24.07.1984, w sprawie zastosowania w stosunku do S. Mielniczuka amnestii na podstawie ustawy z 21.07.1984 oraz umorzenia postępowania karnego prowadzonego wobec niego. Akta kontrolne śledztwa nr RSD 7/84 złożono dnia 18.09.1985 w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Chełm pod sygn. 89/III. Akta o sygn. IPN Lu 026/45, t. 6-11 (89/III), zapisy kartoteczno-ewidencyjne, wpis dotyczący postępowania nr rep. 1 Ds 261/84/S w aktach o sygn. IPN Lu 124/7 (Wyciągi z repertoriów Prokuratury Rejonowej w Chełmie za lata 1981-1985). Do materiałów o sygn. IPN Lu 026/45, t. 5 (89/III) włączono też akta kontrolne postępowania przygotowawczego Wydziału Śledczego WUSW Chełm nr RSD 31/83 (nr rep. Prokuratury Rejonowej w Chełmie Ds 1921/83/S), dotyczącego „rozpowszechniania fałszywych wiadomości wyrządzających poważną szkodę interesom PRL oraz podejmowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów” w dniu 11.11.1983, na placu przy kościele pw. NMP w Chełmie.
Akta Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie karnej II K 600/84, prowadzonej w 1984 roku przeciwko grupie osób oskarżonych o działalność w „nielegalnych strukturach” NSZZ „Solidarność”, w tym przeciwko Stanisławowi Mielniczukowi. Dnia 30.06.1984 Prokuratura Rejonowa w Chełmie (nr rep. 1 Ds 261/84/S) skierowała do sądu akt oskarżenia, obejmujący 17 osób, a wśród nich S. Mielniczuka. Zarzucono mu, iż od lutego 1983 do kwietnia 1984 „brał udział w działalności nielegalnych struktur b. NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że organizował, zbierał i gromadził składki członkowskie oraz rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa o treści zawierającej fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tj. o przestępstwo z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk”. W dniu 24.07.1984 Sąd Rejonowy w Chełmie postanowił zastosować wobec Stanisława Mielniczuka amnestię i w oparciu o ustawę z dnia 21.07.1984 umorzyć postępowanie karne prowadzone w stosunku do niego. Jednocześnie Sąd orzekł „przepadek dowodów rzeczowych”. Akta o sygn. IPN Lu 226/9, t. 4-9 (II K 600/84). Akta o sygn. IPN Lu 226/9 (II K 600/84) zawierają też materiały ze śledztwa Prokuratury Rejonowej w Chełmie nr rep. Ds 1921/83/S (w Wydziale Śledczym WUSW Chełm nr RSD 31/83), które nie dotyczą imiennie S. Mielniczuka.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 26 września 202 r. w sprawie o sygn. Ppl Lu 654/22 dotyczące Stanisława Mielniczuka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.