Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Konstancja
Nazwisko: Choszcz
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 11-03-1952
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji o krypt. "Jodła” z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1985. Elżbieta Choszcz, członek KZ NSZZ "Solidarność", zatrudniona w POiE w Grudziądzu, sekretarka MKZ "Solidarność". Pełniła funkcję łączniczki między MKZ a KZ NSZZ "Solidarność". Brała udział w plakatowaniu zakładu i miasta. W dniach 12/13.12.1981 podjęła akcję uruchomienia działaczy NSZZ "Solidarność” na terenie Grudziądza w celu podjęcia akcji zapobiegawczej.14.12.1981 czyniła starania na terenie zakładu pracy do podjęcia akcji interwencyjnej w sprawie uwolnienia członków Solidarności. Z ww. przeprowadzono rozmowę w KM MO w Grudziądzu, podczas której kwestionowała legalność działań organów ścigania w dniach 12/13.12.981. Znaleziono przy niej ulotkę o treści: "Żądamy uwolnienia naszych pracowników NSZZ >Solidarność< z PO i E”. Podpisała deklarację Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej. IPN By 082/1 t. 1 (54/III).
Akta osobowe internowanej od 16.12.1981 do 6.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Darłówku. Internowana na mocy decyzji nr 147/81 wydanej 15.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu: "wykazywania wrogiej postawy do władzy i naczelnych organów administracji państwowej". Odmówiła podpisania nakazu zatrzymania. Internowana od 16.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Fordonie, 10.01.1982 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, a następnie 2.03.1982 do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Darłówku. Wielokrotnie karana dyscyplinarnie karą zakazu otrzymywania paczek żywnościowych lub pozbawieniem prawa zakupu artykułów żywnościowych na okres miesiąca za śpiewanie antypaństwowych piosenek. Zwolniona z internowania 6.07.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 147/81-OEA/177 wydanej 3.07.1982. IPN Sz 264/188.
Zarejestrowana 25.08.1982 pod nr 8266 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Iskra” nr rej. 8073, prowadzonej od 12.06.1982 do 30.04.1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Toruniu. Sprawa została przekazana 15.11.1984 Pionowi III SB RUSW Grudziądz. Materiały dotyczyły kolportażu wydawnictwa "Iskra” i innych wydawnictw bezdebitowych na terenie Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil” i innych zakładów przemysłowych w Grudziądzu. E. Choszcz, pracownik Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, sekretarka KZ NSZZ "Solidarność" w POiE, była jedną z podejrzanych o redagowanie i rozpowszechnianie "nielegalnych" wydawnictw. Objęta śledztwem i dwumiesięcznym aresztem tymczasowym. Zwolniona na mocy amnestii. Inwigilowana przez Tajnych Współpracowników (TW) pseud. "Talar", "777", "Jędrek", "Iwo", "Ryszard". Objęta obserwacją Wydz. "B" WUSW w Toruniu. Sprawę zakończono 30.04.1988 z powodu zaniechania druku wydawnictwa "Iskra”. Akta złożone do archiwum 30.04.1988 pod sygn. 2104/II zniszczono 25.01.1990. Zachował się mikrofilm wykonany18.08.1988 pod sygn. 2104/2. IPN By 0104/238 (2104/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od 4.05.1983 do 30.07.1983 przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu w sprawie udziału w "nielegalnym” związku oraz wytwarzaniu i kolportowaniu ulotek sygnowanych przez NZSS "Solidarność” Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. Elżbieta Choszcz, pracownik Cechu i Rzemiosł Różnych w Grudziądzu, były członek NSZZ "Solidarność" była jedną z głównych podejrzanych. Zatrzymana 3.05.1983. Podejrzana o to, że: "w okresie od 13.12.1981 do 2 maja 1983 brała udział w związku, którego ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, przy czym udział ten sprowadzał się do opracowania i kolportażu ulotek sygnowanych przez Tymczasowe Prezydium NSZZ »Solidarność» w POiE". Dochodzenie 12.10.1983 zostało umorzone z powodu braku cech przestępstwa. IPN By 082/74 (127/III).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od 27.04.1984 do 24.07.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu w sprawie "gromadzenia i kolportowania nielegalnych wydawnictw, mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Elżbieta Choszcz, pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Dragacz była jedną z głównych podejrzanych. Tymczasowo aresztowana na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu (Ds. 540/84) z 28.04.1984. Sprawa ww. została 31.05.1984 połączona w jedno postępowanie Ds.-859/84. W trakcie przeszukania ww. znaleziono pisma i broszury bezdebitowe (44 pozycje: "Kontra”, "Zienia Gdańska”, "Solidarność Walcząca”, "Informator Bydgoski”). W toku śledztwa ustalono, że ww. od sierpnia 1983 do 27 kwietnia 1984 gromadziła i rozpowszechniała wydawnictwa bezdebitowe. Akt oskarżenia został 24.07.1984 przesłany do sądu. W aktach znajduje się zapis o umorzeniu postępowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN By 082/90 (143/III).
Akta podręczne prokuratora prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu (Ds. 859/84) od 27.04.1984 do 24.07.1984 w sprawie "gromadzenia i kolportowania nielegalnych wydawnictw, mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Elżbieta Choszcz, pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Dragacz była jedną z głównych podejrzanych. Zatrzymana 27.04.1984. Tymczasowo aresztowana na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu (Ds. 540/84) z 28.04.1984. Umieszczona w Areszcie Śledczym w Grudziądzu. Na wniosek Naczelnika Wydz. Śledczego WUSW w Toruniu sprawa dot. E. Choszcz (Ds. 540/84) została 31.05.1984 połączona w jedno postępowanie Ds.-859/84 i przekazana Prokuraturze Rejonowej w Toruniu. W toku śledztwa ustalono, że ww. od sierpnia 1983 do 27 kwietnia 1984 gromadziła i rozpowszechniała wydawnictwa bezdebitowe. Akt oskarżenia został 24.07.1984 przesłany do sądu. Sąd Rejonowy w Toruniu (IIK 876/84) 26.07.1984 umorzył postępowanie wobec ww. na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN By 85/513.
Akta w sprawie karnej prowadzone od 27.04.1984 do 25.07.1984 przez Sąd Rejonowy w Toruniu dotyczące E. Choszcz, oskarżonej o gromadzenie i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych w Grudziądzu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu (II K. 876/84) z 26.07.1984 postępowanie wobec ww. zostało umorzone na mocy amnestii z 21.07.1984. Zwolniona z Zakładu Karnego w Bydgoszczy 27.07.1984. IPN By 134/301, IPN BU 3665/898.
Akta dotyczące próby rejestracji Społecznego Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka w Toruniu, którego działalność miała polegać nazbieraniu informacje o naruszaniu praw człowieka w PRL i informowaniu o tym społeczeństwa. E. Choszcz występuje na liście członków założycieli. Przesłuchana w charakterze strony 6.12.1984 w Wydz. Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu ws. powołania Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. Stowarzyszeniu odmówiono rejestracji. IPN BU 1585/21425.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Krab” nr. rej. 12006 prowadzonej od 29.11.1984 do 20.01.1987 przez Wydz. III WUSW w Toruniu. Sprawa dotyczyła założenia przez podziemie "Solidarności” w Toruniu Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka, a po odmowie jego rejestracji Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Obrony Praw Człowieka. E. Choszcz przechodzi w aktach jako jedna z sygnotariuszek deklaracji Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. Figurantka RUSW w Toruniu, internowana i aresztowana w związku z podejrzeniem kolportażu bezdebitowych wydawnictw. Sprawa została zakończona 20.01.1987 z powodu zaniechania działalności w ramach tzw. Ruchu na Rzecz Obrony Praw Człowieka. IPN By 0104/132 (1844/2) mikrofilm.
Meldunki operacyjne do spraw operacyjnych prowadzonych przez Wydział III/ Wydział OKPP WUSW w Toruniu. E. Choszcz przechodzi w meldunkach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Czarna” nr rej. 10006, dotyczącej kontroli działaczy byłej "Solidarności”, skupionych w środowisku nauczycielskim w Grudziądzu. Figurantka powyższej sprawy utrzymywała kontakt z E. Choszcz, aktywną działaczką NSZZ "Solidarność”, która mimo pobytu w USA interesowała się sytuacją działaczy byłej "Solidarności” terenu Grudziądza i Torunia. IPN By 076/213.
Akta paszportowe prowadzone od 3.02.1984 do 25.03.1985 przez Wydz. Paszportów WUSW w Toruniu. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr 1396 wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu od 4.05.1983 do 4.05.1985 do WKŚ (,,Wszystkich Krajów Świata”) z powodu podejrzenia udziału w "nielegalnym” związku i toczącym się śledztwem (RSD- 3/83). Zastrzeżenie zostało anulowane 13.02.1984 w związku z wyjazdem E. Choszcz na pobyt stały do USA. IPN By 681/51518 (EATO 51518).
.