Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ożóg
Miejsce urodzenia: Nienadówka
Data urodzenia: 15-04-1920
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 05.07.1946 przez PUBP w Kolbuszowej przeciwko w/w oskarżonemu o przynależność do AK, a następnie WiN (do sierpnia 1946) na terenie powiatu kolbuszowskiego. W organizacji pełnić miał funkcje kierownika "bojówki WiN" o pseudonimie "Tank", spotykał się też z kierownikiem Rady WiN Kolbuszowa, od którego otrzymywał prasę organizacyjną ("Ku wolności"). Materiały sprawy złożono w archiwum 09.12.1949 do nru 6208, następnie przerejestrowano do sygn. 1259/III. IPN Rz 046/626 (1259/III).
Akta prokuratorskiego nadzoru prowadzone w okresie od 19.01.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie przeciwko Janowi Ożogowi w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniu (oskarżony m.in. o przynależność do WiN i udział w kolportażu prasy "winowskiej"). IPN Rz 108/4732 (Pr. II 217/49).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 19.01.1949 przeciwko w/w przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Wyrokiem z dnia 26.04.1949 Jan Ożóg został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy ustawy o amnestii karę więzienia złagodzono o połowę tj do lat 3. IPN Rz 107/887 (Sr. 237/49).
Akta śledcze prowadzone przez PUBP w Kolbuszowej przeciwko grupie byłych żołnierzy AK, którzy nie zaprzestali działalności po wkroczeniu Armii Czerwonej. Jan Ożóg został oskarżony m.in. o udział w akcjach wymierzonych przeciwko funkcjonariuszom MO i UB z terenu powiatu kolbuszowskiego (od jesieni 1944 do marca 1945) oraz o posiadanie i przechowywanie na terenie wsi Nienadowa broni i amunicji (od marca do jesieni 1945). Akt oskarżenia został sporządzony w dniu 26.11.1950. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 02.09.1955. IPN Rz 052/272 (6025/III).
Akta prokuratorskie prowadzone od 03.10.1950 do 13.01.1951 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie, w sprawie byłych żołnierzy AK z powiatu kolbuszowskiego w tym J. Ożoga. Prokuratura zarzucała oskarżonym przeprowadzanie akcji wymierzonych w funkcjonariuszy MO, UB i członków partii. IPN Rz 108/5954 (Pr. II 414/50).
Akta sądowe prowadzone od 04.10.1950 w sprawie byłych członków AK-WiN z obszaru powiatu kolbuszowskiego, w tym przeciwko w/w oskarżonemu o udział w działaniach skierowanych przeciwko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa i przechowywanie broni. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 13.01.1951 Jan Ożóg skazany został na karę 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 107/1186 t. 1-2.
Informacje odnoszące się do w/w zamieszczone są w: Księgach aresztowanych przez PUBP w Kolbuszowej za lata 1946-1949 i za lata 1950-1954 oraz Repertorium spraw śledczych PUBP w Kolbuszowej za lata 1947-1954. IPN Rz 50/25, IPN Rz 50/28, IPN Rz 50/82.
Informacje dot. Jana Ożoga znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księgi prowadzone za okres od 03.01.1949 do 10.03.1950 oraz od 02.01.1950 do 30.12.1950) w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951 oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/23, IPN Rz 65/55.
Jan Ożóg wymieniony jest w Księdze głównej więźniów karnych Więzienia w Rzeszowie prowadzonej za lata 1948-1949. IPN Rz 190/53.
Akta osobowe więźnia karnego Jana Ożoga osadzonego w Więzieniu w Rzeszowie - akta zawierają jedynie odpis wyroku wydanego w dniu 13.01.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie przeciwko m.in. w/w. IPN Rz 190/405.
Aresztowany, a następnie osadzony w Więzieniu w Rzeszowie, w dniu 05.04.1957 przetransportowany do Więzienia w Przemyślu. W okresie od 12.06.1957 do 12.12.1957 J. Ożóg miał przerwę w odbywaniu zasądzonej kary. Karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Akta sądowe w sprawie Jan Ożoga dot. wydana wyroku łącznego na podstawie dwóch wcześniejszych tj. z 26.04.1949 oraz 13.01.1951. Wymieniony, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 26.04.1951 skazany został na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na zawsze oraz na przepadek całego mienia. IPN Rz 25/2640.
W dniu 09.02.1960 Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Kolbuszowej założył na w/w Sprawę Operacyjnej Obserwacji nr 1342 "jako na byłego dowódcę bojówki WiN". J. Ożóg po opuszczeniu więzienia, nadal pozostawał w kontakcie z osobami z podziemia niepodległościowego, spotykając się z nimi również w swoim mieszkaniu oraz był negatywnie ustosunkowany do przedstawicieli partii, czemu dawał wyraz zabierając głoś podczas uroczystości (np. oddania do użytku nowowybudowanej szkoły w roku 1959). Po zawarciu związku małżeńskiego zaniechał aktywności społeczno-politycznej, w związku z powyższym w czerwcu 1965 zakończono prowadzenie sprawy, a materiały złożono w archiwum do nru 3928a następnie skomasowano je pod sygn. 1259/III. IPN Rz 046/626 (1259/III) - w aktach zachowało się jedynie postanowienie o zakończeniu sprawy i złożeniu jej do archiwum wraz z jej krótką charakterystyką.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana przez Wydział "C" KW MO Rzeszów (1977-1978). Jan Ożóg był członkiem WiN na terenie powiatu kolbuszowskiego od marca 1945 do sierpnia 1946, posługiwał się pseudonimem "Tank", utrzymywał kontakt z Kierownikiem Rady WiN Kolbuszowa, od którego otrzymywał prasę organizacyjną. IPN Rz 05/5.
Charakterystyka nr 141 dot. organizacji o proweniencji AK, której jednym z dowódców był Jan Ożóg ps. "Tank". Jej członkami byli żołnierze AK z Nienadówki, powstała ona najprawdopodobniej w sierpniu 1944 (brak dokładnej daty), prowadziła działalność głównie we wschodniej części ówczesnego powiatu kolbuszowskiego. IPN Rz 05/162.
.