Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Łukasik
Miejsce urodzenia: Jedlanka
Data urodzenia: 23-01-1939
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej krypt. „Katedra” (nr rej. 19835 KW MO Lublin, nr rej. 1263 KW MO Siedlce), prowadzonej w latach 1975-1981 – początkowo przez Referat SB KP MO Łuków (KW MO Lublin), a następnie przez Wydział IV KW MO Siedlce. Sprawa została wszczęta 26.05.1975 z powodu planów odbudowy kościoła w Łukowie „na Łapiguzie” (nazwa części Łukowa, a zarazem nazwa ulicy) oraz budowy kaplicy we wsi Dąbie, leżących na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Celem SO „Katedra” było „niedopuszczenie do nielegalnej budowy obiektów sakralnych”, dokonanie ustaleń odnośnie „członków komitetu budowy”, prowadzenie „działań operacyjnych” ukierunkowanych na „poróżnienie i wewnętrzne rozbicie” tego komitetu oraz „systematyczna kontrola operacyjna aktywu parafialnego”, aby nie dopuścić do „konfliktów w relacji wierni – organy władzy państwowej”. Eugeniusza Łukasika wymieniono w dokumentach w kontekście informacji, pozyskanych w październiku 1976 przez KM MO Łuków i przekazanych Służbie Bezpieczeństwa KW MO Siedlce, odnoszących się do jego zamiarów „pobudowania przydrożnej kapliczki naprzeciw swojego domu w Dąbiu”. Jak podawano, miał on na ten cel prowadzać zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców tej wsi („Notatka urzędowa” funkcjonariusza KM MO Łuków z 23.10.1976, szyfrogram KM MO Łuków do Wydziału IV KW MO Siedlce z 25.10.1976). W „Notatce służbowej dot. punktu konfliktowego we wsi Dąbie, wynikającego na tle budownictwa sakralnego” z 23.12.1976, sporządzający ją funkcjonariusz Wydziału IV KW MO Siedlce stwierdził, że „inicjatywa budowy tej kapliczki została zneutralizowana”. W materiałach znajduje się także niedatowana notatka (opatrzona jedynie nieczytelnym podpisem opracowującego), dotycząca przybycia 16.01.1981 „do Wydziału Wyznań” (zapewne chodzi o Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach) trzyosobowej delegacji ze wsi Dąbie, w skład której wchodził m.in. Eugeniusz Łukasik (w dok. Łukasiuk). Delegacja ta „przedłożyła petycję” z podpisami ok. 700 mieszkańców wsi Dąbie, w której wnioskowali oni o pilną i pozytywną decyzję „władz wojewódzkich” w sprawie budowy kaplicy. W przypadku braku takiego rozstrzygnięcia delegaci zagrozili strajkiem, polegającym na niedostarczaniu przez rolników z Dąbia „mleka i żywca do punktów skupu”. W marcu 1981 Wojewoda Siedlecki wydał zezwolenie na zbudowanie kaplicy w Dąbiu. W związku z tym, 07.12.1981 Zastępca Naczelnika Wydziału IV KW MO Siedlce wystąpił z wnioskiem o zakończenie SO krypt. „Katedra”. Dnia 30.04.1982 materiały sprawy złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Siedlce pod sygn. 61/IV. Akta o sygn. IPN Lu 0420/48 (61/IV).
Materiały (akta i mikrofilm) sprawy o wykroczenie nr RSOW-101/87, prowadzonej wobec Eugeniusza Łukasika przez Wydział Śledczy SUSW w czerwcu i lipcu 1987 roku. Objęto go postępowaniem (w trybie przyspieszonym), ponieważ „dnia 14.06.1987 r. ok. godz. 13.15 w Warszawie na ul. Świętokrzyskiej podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, iż wśród osób opuszczających Plac Defilad po uroczystościach z udziałem papieża wystawił na widok publiczny transparent z napisem: >Kochamy prawdę, wierzymy w zwycięstwo, ufamy Bogu – Solidarność Łuków<”, co zakwalifikowano jako wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 2 kw. Eugeniusz Łukasik został zatrzymany, zaś 15.06.1987 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście (I instancja) uznało go winnym popełnienia tego czynu i orzeczeniem nr A-841/p/87 ukarało go grzywną w wysokości 50 000 zł. Obciążono go także kosztami postępowania (1000 zł) oraz zastosowano „przepadek dowodu rzeczowego” – transparentu. Dnia 23.07.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m.st. Warszawy (II instancja) zmniejszyło wysokość grzywny i orzeczeniem nr B-1514/87, „z uwagi na dotychczasową niekaralność obwinionego oraz trudną sytuację materialną”, nakazało E. Łukasikowi zapłatę 35 000 zł („Wniosek o ukaranie” z 14.06.1987, „Meldunek o orzeczeniu Kolegium I instancji” z 15.06.1987, „Orzeczenie” Kolegium II instancji z 23.07.1987, „Meldunek o orzeczeniu Kolegium ds. Wykroczeń II instancji” z 24.07.1987). W czerwcu 1990 roku dokumentacja sprawy nr RSOW-101/87 została przekazana do archiwum Wydziału „C” SUSW i złożona pod sygn. 3421/III. Akta o sygn. IPN BU 0367/1, t. 125 (3421/III), mikrofilm o sygn. IPN BU 01326/632 (3421/3), wpis dotyczący RSOW-101/87 na mikrofilmie o sygn. IPN BU 01326/509 (Wykazy spraw o wykroczenia z lat 1986-1989, przekazanych przez Wydział Śledczy SUSW do Wydziału „C” SUSW i zarchiwizowanych pod sygn. 3421/III) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Postanowieniem Zastępcy Szefa ds. SB SUSW z dnia 16.06.1987, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.06.1959 o paszportach, Eugeniuszowi Łukasikowi „zastrzeżono” (uniemożliwiono) wyjazdy do „wszystkich krajów świata”. Zakaz miał obowiązywać od 16.06.1987 do 16.06.1989. O „zastrzeżenie” wyjazdów E. Łukasika wnioskował Wydział Śledczy SUSW, uzasadniając to orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15.06.1987, za „działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”, polegające na wystawieniu transparentu „z napisem: >Kochamy prawdę, wierzymy w zwycięstwo, ufamy Bogu – Solidarność Łuków<” po zakończeniu uroczystości z udziałem papieża Jana Pawła II na Placu Defilad w Warszawie. „Zastrzeżenie” zarejestrowano w Biurze „C” MSW pod nr WA-356/Z/87. W Wydziale Paszportów SUSW nadano mu nr Z-0865/87 (Kartoteka paszportowa Biura Paszportów MSW). Według odręcznej adnotacji na Postanowieniu o zastrzeżeniu wyjazdu, anulowano je „z urzędu” 27.07.1989, natomiast w ZSKO odnotowano jego odwołanie z datą 10.08.1987. Akta o sygn. IPN BU 0743/12623 („Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę z 1987 roku), karta Pz-35 z Kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW, zapis w ZSKO.
Informacje dotyczące Eugeniusza Łukasika umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu m.in, że Wydział Śledczy SUSW objął go postępowaniem przygotowawczym w sprawie o wykroczenie nr RSOW-101/87, gdyż „w 1987 roku po uroczystościach z udziałem papieża wystawił transparent z wrogim napisem”, za co został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń Warszawa Śródmieście. Podano też, że na wniosek Wydziału Śledczego SUSW, na okres 16.06.1987 - 16.06.1989 „zastrzeżono” mu wyjazdy za granicę do „wszystkich krajów świata, ze względu na postępowanie w sprawach karnych” (tj. wspomniane wystąpienie z transparentem). Według zapisu w ZSKO „zastrzeżenie” zarejestrowano 22.06.1987 pod nr WA-356/Z/87, a odwołano je w dniu 10.08.1989. Informacja o osobie z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.