Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Jędrzejewski
Miejsce urodzenia: Ostrów
Data urodzenia: 08-09-1907
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w sprawie przynależności m.in. Mariana Jędrzejewskiego do "nielegalnej organizacji WiN". Sprawę zakończono sporządzeniem dnia 11.12.1948 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/607 (2358/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Mariana Jędrzejewskiego do organizacji WiN, prowadzonym początkowo pod nr Pr II 828/47, a następnie Pr 2861/48. W dniu 30.12.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. W aktach zachował się wyrok WSR we Wrocławiu z 21.01.1949 (znak sprawy Sr 34/49). Ww. został uznany winnym m.in. tego, że "w okresie od listopada 1945 r. do dnia 28 marca 1948 r. na terenie miast Krakowa, Wrocławia i Zakopanego był >Komendantem garnizonu lwowskiego< nielegalnego >WiN-u<, zmierzającej do usunięcia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu i obalenia demokratycznego ustroju Państwa Polskiego i jako komendant miał pod swymi rozkazami około 1000 członków tejże organizacji kierując ich działalnością", gromadził broń palną i amunicję, "a broń ta była rozmieszczana u podległych oskarżonemu członków nielegalnego >WiN-u<, w okresie od wiosny 1946 r. do jesieni 1946 r. kazał wykonać i rozpowszechniał nielegalną prasę pt. >Wolność i Niezawisłości< i inne zawierające fałszywe wiadomości mogące obniżyć powagę naczelnych organów Państwa Polskiego i przynieść szkodę jego interesom", a także używał "przerobionego świadectwa tożsamości na nazwisko Kochaniak Stefan", i skazany na karę łączną-karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek mienia. W aktach znajduje się również Postanowienie Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego z 11.12.1957 (znak sprawy Zg.Og.438/57), które zmieniło kwalifikację prawną czynów zarzucanych ww. oraz zmieniło sentencję wyroku w części punktów, nadając mu brzmienie, iż ww. "w okresie od 1945 r. względnie od początku 1946 r. do końca 1946 r. w celu dokonania zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej" wszedł w porozumienie z innymi osobami, "w ten sposób, że przystąpiwszy do kontrrewolucyjnego związku, rekrutującego się spośród członków byłego okręgu lwowskiego >Armii Krajowej< (...) pełnił funkcję komendanta 3-ch tzw. >dzielnic< tego związku i z tego tytułu przesłał komendantowi tegoż związku Anatolowi Sawickiemu miesięczne sprawozdania sytuacyjne, zawierające wiadomości o rozmieszczeniu, ilości i uzbrojenia wojska, działalności U.B. i M.O., działalności partii politycznych i inne", a także złagodził karę łączną do 4 lat więzienia z utratą praw na okres 3 lat i przepadkiem mienia. IPN Wr 107/117 (6644/90/12).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary dot. Mariana Jędrzejewskiego, skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 21.01.1949 (znak sprawy Sr 34/49). Dnia 03.05.1949 Prezydent RP skorzystał z prawa łaski i zamienił karę śmierci na karę dożywotniego więzienia z pozostawieniem kar dodatkowych. Postanowieniem z 23.03.1955 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego (znak sprawy Zg.Og.248/55) poprawiło kwalifikację czynów ww. i złagodziło karę łączną do 8 lat więzienia z utratą praw na okres 5 lat i przepadkiem mienia, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od 23.03.1948. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Rawiczu (od 12.01.1950) i Więzieniu we Wronkach (od 13.09.1950), skąd został zwolniony 23.03.1956, po odbyciu kary. IPN Wr 107/146 (6644/90/41).
Akta sprawy Ewidencji Operacyjnej o krypt. "Radwan" prowadzonej przez Dep. III MBP dot. członków WiN. W teczce dot. Mariana Jędrzejewskiego zachowały się głównie odpisy ze śledztwa. Z akt wynika, iż 17.08.1948 ww. został przekazany do MBP i pozostawał w dyspozycji Wydz. II Dep. III, a 24.08.1948 został osadzony w Więzieniu w Mokotowie. IPN BU 0192/436 t. 4 (15428/II/5), IPN BU 01208/157 (4685/2) mikrofilm.
Akta spraw o odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności Mariana Jędrzejewskiego z 1958, 1963 i 1972 roku. IPN Wr 101/11053 (Żo 83/58), IPN Wr 24/98 (IV Kow 100/63), IPN Wr 101/2466 (Żo 2/72).
Teczka akt personalnych żołnierza - Mariana Jędrzejewskiego. Akta zawierają m.in. zeszyt ewidencyjny dot. przeszkolenia wojskowego ww. w latach 1930-1938, udziału w kampanii wrześniowej i działalności po 1945 roku, wyciągi z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 21.01.1949 (znak sprawy Sr 34/49) i Postanowienia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego z 11.12.1957 (znak sprawy Zg.O.438/57) oraz odpis wyroku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 11.12.1962 uniewinniający Mariana Jędrzejewskiego od stawianych mu zarzutów (znak sprawy IV K 310/62). IPN BU 2174/1645 (1480/71/1030).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C” KW MO we Wrocławiu w roku 1986 dot. "nielegalnej organizacji AK i >WiN< działającej od lipca 1944 r. do marca 1947 r. na terenie Lwowa a następnie Górnego i Dolnego Śląska", której członkiem był Marian Jędrzejewski, ps. "Zygmuntowski", "Stanisław", "Jan", "Macierzanka". IPN Wr 049/18 (F-18), IPN BU 0179/18 (Charakterystyka nr 18).
.