Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Pudełko
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 17-09-1931
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjno-śledcze. Irena Pudełko zatrzymana 18.12.1953 pod zarzutem udzielania pomocy członkowi „kontrrewolucyjnej” organizacji „Szeregi Wolności”, została objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Stalinogród (Katowice) pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Stalinogrodzie (sygn. akt Pr II 264/53). W związku z prowadzonym postępowaniem ww. przesłuchano i 21.12.1953 tymczasowo aresztowano. Śledztwo zakończono 11.01.1954. Irena Pudełko została oskarżona o to, że w październiku 1953 udzieliła pomocy członkowi kontrrewolucyjnej organizacji „Szeregi Wolności” mającej na celu „obalenie przemocą ustroju PRL” w ten sposób, że „ukryła go u swej rodziny w Chróścinie Opolskiej, która na jej prośbę zaopatrywała go w całodzienne wyżywienie”, tj. o czyn z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 17956/54, a w dn. 22.12.1960 połączono z innymi materiałami Wydziału Śledczego dot. organizacji „Szeregi Wolności” pod sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III), IPN Ka 064/164 (1D/Śl).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach). W dniu 15.02.1954 WSR w Stalinogrodzie (sygn. akt Sr. 33/54) uznał Irenę Pudełko za winną tego, że w październiku 1953 w Mysłowicach i Chróścinie Opolskiej udzieliła pomocy członkowi kontrrewolucyjnej organizacji mającej na celu „obalenie przemocą ustroju PRL” w ten sposób, że „ukryła go u swoich krewnych w Chróścinie Opolskiej, gdzie otrzymał on schronienie i pożywienie, tj. przestępstwa z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Ww. została skazana na karę 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz na przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. W dniu 12.03.1954 Najwyższy Sąd Wojskowy (S.215/54) skargę rewizyjną obrońcy ww. pozostawił bez uwzględnienia i wyrok WSR w Stalinogrodzie z dn. 15.02.1954 utrzymał w mocy. Więziona w Stalinogrodzie, a od 09.04.1954 w Fordonie. W dniu 30.04.1956 Prokurator Wojewódzki w Bydgoszczy (sygn. A. 28/56/F) na mocy amnestii z dn. 27.04.1956 darował Irenie Pudełko karę i zarządził jej zwolnienie. IPN Ka 1/270 (33/54), IPN Ka 365/14.
Akta osobowe więźnia zawierają dokumenty wytworzone w związku z aresztowaniem i skazaniem Ireny Pudełko, która od 28.12.1953 jako podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 86 § 2 kkWP (usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego) przebywała w Więzieniu Karno-Śledczym w Stalinogrodzie (Katowicach). Skazana 15.02.1954 przez WSR (sygn. akt Sr. 33/54) na karę 5 lat pozbawienia wolności. W dniu 09.04.1954 osadzona została w Więzieniu w Fordonie. Zwolniona 30.04.1956 na podstawie decyzji Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (sygn. A. 28/56/F) o darowaniu kary pozbawienia wolności na mocy amnestii z dn. 27.04.1956. IPN Ka 32/615 (50/54).
Sprawa Obserwacji Operacyjnej została założona 26.10.1961 z uwagi na fakt, iż Irena Pudełko, która za przynależność do „nielegalnej” organizacji „Szeregi Wolności” skazana została na 5 lat pozbawienia wolności, po zwolnieniu z więzienia „czynnie działa na odcinku organizowania młodzieży w kółkach przykościelnych”. W aktach znajduje się m.in. akt oskarżenia z dn. 22.01.1954, wyrok WSR w Stalinogrodzie z dn. 15.02.1954 oraz karta informacyjna z więzienia w Fordonie z 30.04.1956. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane 13.09.1971 pod sygn. 7452/II, a 01.09.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 1249/2). IPN Ka 0162/249 (1249/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne. Irena Pudełko figuruje w „Charakterystyce nr 31” sporządzonej w 1974 przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt 1047/III i dotyczącej konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (02.02.1952 zmiana nazwy na „Szeregi Wolności”). Organizacja, która powstała w marcu 1948 na terenie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, działała na terenie Mysłowic, Katowic i powiatu pszczyńskiego. Członkowie zorganizowani początkowo w zastępy „Lisów”, „Wilków” i „Orłów”, a od czasu reorganizacji przeprowadzonej w lutym 1952 w oddziały „Bój” (dywersyjno-sabotażowy), „Duch” (zajmujący się propagandą), „Czuwaj” (odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie terenu podczas akcji ulotkowych) oraz „Redakcja” (redagowanie i powielanie ulotek) składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. W lipcu 1952 do „Szeregów Wolności” została włączona pięcioosobowa organizacja „Volgus”, która utworzyła oddział „Młodzi”. Celem TKH/SW była „walka z ustrojem PRL oraz osłabianie więzi ze Związkiem Radzieckim” poprzez redagowanie i kolportaż „wrogich” ulotek oraz wysyłanie „listów pogróżkowych” do aktywistów PZPR. Od 24.11.1948 dla członków organizacji wydawana była gazetka „Bojownik” zawierająca m.in. informacje pochodzące z zachodnich audycji radiowych. W wyniku rozpracowania, które zostało wszczęte na podstawie wyrywkowej kontroli korespondencji prowadzonej przez WUBP w Poznaniu, aresztowano 44 członków „Szeregów Wolności” oraz 20 „pomocników”. Zostali oni skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalinogrodzie na kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Ww., która na terenie Chróściny Opolskiej umożliwiła schronienie ukrywającemu się członkowi „nielegalnej” organizacji została 19.12.1953 aresztowana, a 15.02.1954 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowice) skazana na karę 5 lat pozbawienia wolności. IPN Ka 057/340 t. 1-3 (Charakterystyka 31), IPN Ka 057/665.
Materiały administracyjne zawierają informacje z lat 1955-1956 dotyczące „nielegalnych organizacji” oraz osób prowadzących działalność skierowaną przeciwko Polsce Ludowej zamieszkałych na terenie woj. stalinogrodzkiego (katowickiego). W aktach znajdują się materiały dotyczące byłych członków NSZ (Narodowych Sił Zbrojnych), organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość), dezerterów z LWP (Ludowego Wojska Polskiego) oraz informacje dot. osób zwolnionych z więzienia na podstawie amnestii z dnia 27.04.1956 w tym Ireny Pudełko, która opuściła więzienie w Fordonie 30.04.1956. IPN Ka 032/104 t. 2 (87/3).
Materiały administracyjne sporządzone w 1961 roku przez Wydział „C” KW MO Katowice. W materiałach znajdują się wykazy osób z terenu Sosnowca i Mysłowic, które ze względu na swoją działalność zostały zarejestrowane w kartotece ogólnej Wydziału „C” KW MO Katowice. Irena Pudełko występuje w ewidencji operacyjnej jako członek „nielegalnej” organizacji skazany 15.02.1954 na karę 5 lat więzienia. IPN Ka 0118/4 t. 1 (8/SO).
Skorowidz alfabetyczny osób zamieszkałych na terenie województwa stalinogrodzkiego (katowickiego) zwolnionych z więzień i obozów pracy w latach 1955-1956. Irena Pudełko skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalinogrodzie (Katowicach) na karę 5 lat pozbawienia wolności została zwolniona z więzienia w 1956 na mocy amnestii. IPN Ka 063/5 (10/C).
W dniu 14.06.1993 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt XVI Ko.890/92) na podstawie ustawy z dn. 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach) z dn. 15.02.1954 (sygn. Sr 33/54) i uznał, że Irena Pudełko, która została skazana na karę 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia, przeciwstawiając się istniejącemu ustrojowi działała z pobudek patriotycznych. IPN Ka 1/270 (Sr 33/54).
.