Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Eugeniusz
Nazwisko: Wicik
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 22-03-1936
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogusław Wicik występuje w materiałach sprawy krypt. „Kolporterzy” prowadzonej od 12.01.1953 przez Wydział III WUBP Katowice/Stalinogród. Wstępno-agencyjne rozpracowanie krypt. „Kolporterzy” (przekwalifikowane 25.05.1953 na rozpracowanie agencyjne), zostało wszczęte w związku z rozkolportowaniem na terenie woj. katowickiego „ulotek o treści anty-państwowej i anty-radzieckiej” oraz ujawnieniem listów z pogróżkami, które otrzymywali aktywiści partyjni i społeczni. W wyniku rozpracowania ustalono, iż rozpowszechnianiem ulotek zajmują się członkowie działającej od 1948 roku na terenie województwa konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pn. „Tajne Harcerstwo Krajowe” (w lutym 1952 zmiana nazwy organizacji na „Szeregi Wolności”). „THK” jako organizacja „antykomunistyczna i antyfaszystowska” miało na celu walkę „o pełną suwerenność i niepodległość Polski”, w której „każdy obywatel posiadałby pełnię praw bez względu na przynależność partyjną, religijną i narodowość”. W lipcu 1952 do „SW” została włączona działająca na terenie szkoły w Bieruniu, pięcioosobowa organizacja młodzieżowa „Volgus”, której członkowie m.in. współzałożyciel-Bogusław Wicik, po złożeniu przysięgi utworzyli oddział „Młodych”. Ww., pseudonim „Alosza”, pełnił w „SW” funkcję dowódcy oddziału „Młodzi”, brał udział w spotkaniach Sztabu Głównego, w „akcji ulotkowej” na ternie Lędzin, a od listopada 1953 przechowywał archiwum i sztandar organizacji. Aresztowany 10.11.1953 (był wówczas już studentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach), a 23.02.1954 skazany przez sąd na karę 4 lat pozbawienia wolności. Rozpracowanie zakończono w związku z zdekonspirowaniem organizacji i aresztowaniem członków „SW”. W dniu 26.11.1955 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale X WUdsBP pod sygn. 21634/55, a 22.12.1960 połączono z materiałami Wydziału Śledczego o sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III).
Materiały operacyjno-śledcze. Bogusław Wicik, student Politechniki Śląskiej w Gliwicach zatrzymany 10.11.1953 w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 86 § 2 kkWP został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Stalinogród (Katowice) pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Stalinogrodzie (sygn. akt Pr II 215/53). W związku z prowadzonym postępowaniem ww., tymczasowo aresztowany 11.11.1953, był wielokrotnie przesłuchiwany (przeprowadzona w miejscu zamieszkania rewizja ujawniła m.in. maszynę do pisania, sztandar „THK” oraz archiwum organizacji). Śledztwo zakończono 15.01.1954. Bogusław Wicik został oskarżony o to, że w od 01.01.1952 do 11.11.1953 na ter. pow. pszczyńskiego był członkiem „kontrrewolucyjnych” organizacji „Volgus” i „Szeregi Wolności” mających na celu obalenie ustroju PRL w ten sposób, że występując pod pseudonimem „Alosza” był założycielem org. „Volgus”, pełnił funkcję dowódcy grupy w „SW”, brał udział w rozrzucaniu ulotek antypaństwowych, uczęszczał na zabrania organizacyjne Sztabu Głównego „SW”, przechowywał archiwum organizacji oraz udzielał ukrywającym się przywódcom organizacji pomocy, a od 07.12.1952 do 31.01.1953 bez zezwolenia władz przechowywał broń palną wraz z trzema nabojami oraz 124 sztuki amunicji karabinowej. W dniu 30.01.1954 akt oskarżenia został przesłany do Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 17950/54, a w dn. 22.12.1960 połączono z innymi materiałami Wydziału Śledczego dot. organizacji „Szeregi Wolności” pod sygn. 17945/54. W dniu 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygn. 1047/III. IPN Ka 03/734 t. 1-25 (1047/III), IPN Ka 064/164 (1D/Śl).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach). W dniu 23.02.1954 WSR w Stalinogrodzie (sygn. akt Sr. 39/54) uznał Bogusława Wicika za winnego popełnienia przestępstwa z art. 87 w zw. z art. 86 § 2 kkWP i art. 4 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 (tzw. mały kodeks karny) przy zast. art. 69 § 3 kkWP. Ww. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz na przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. W dniu 20.05.1954 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie (sygn. S. 283/54) skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględnienia i wyrok WSR w Stalinogrodzie utrzymał w mocy. Od 21.11.1953 Bogusław Wicik przebywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Stalinogrodzie, 06.07.1954 przeniesiony został do Gliwic, a 24.07.1954 do Więzienia w Wiśniczu Nowym. Od 15.10.1954 ww. przebywał w OPW (Ośrodek Pracy Więźniów) w Libiążu, a od 19.01.1956 karę odbywał w OPW w Janowie. W dniu 30.04.1956 Prokurator Wojewódzki w Stalinogrodzie na mocy amnestii z dn. 27.04.1956 darował Bogusławowi Wicikowi karę i zarządził jego zwolnienie. W dniu 01.05.1956 ww. opuścił OPW w Janowie. IPN Ka 1/273 (Sr 39/54), IPN Ka 365/14.
Bogusław Wicik skazany przez sąd na 4 lata pozbawienia wolności za przynależność do młodzieżowej organizacji „Szeregi Wolności”, po opuszczeniu w 1956 roku więzienia został objęty kontrolą w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 16.06.1956 pod nr. 3106 i prowadzonej przez Sekcję „G-H” (Górniczo-Hutnicza) PUdsBP Tychy. Sprawę zakończono 15.11.1956 z uwagi na fakt, iż ww. nie przejawiał „wrogiej działalności w stosunku do PRL”. Materiały zarchiwizowano w Wydziale X WUdsBP Stalinogród (Katowice). IPN Ka 03/734 t. 9 (1047/III).
Materiały administracyjne. Bogusław Wicik figuruje w „Charakterystyce nr 31” sporządzonej w 1974 roku przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt 1047/III i dotyczącej konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Tajne Harcerstwo Krajowe” (02.02.1952 zmiana nazwy na „Szeregi Wolności”). Organizacja, która powstała w marcu 1948 na terenie Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, działała na terenie Mysłowic, Katowic i powiatu pszczyńskiego. Członkowie zorganizowani początkowo w zastępy „Lisów”, „Wilków” i „Orłów”, a od czasu reorganizacji przeprowadzonej w lutym 1952 w oddziały „Bój” (dywersyjno-sabotażowy), „Duch” (zajmujący się propagandą), „Czuwaj” (odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie terenu podczas akcji ulotkowych) oraz „Redakcja” (redagowanie i powielanie ulotek) składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. W lipcu 1952 do „Szeregów Wolności” została włączona pięcioosobowa organizacja „Volgus”, która utworzyła oddział „Młodzi”. Celem TKH/SW była „walka z ustrojem PRL oraz osłabianie więzi ze Związkiem Radzieckim” poprzez redagowanie i kolportaż „wrogich” ulotek oraz wysyłanie „listów pogróżkowych” do aktywistów PZPR. Od 24.11.1948 dla członków organizacji wydawana była gazetka „Bojownik” zawierająca m.in. informacje pochodzące z zachodnich audycji radiowych. W wyniku rozpracowania, które zostało wszczęte na podstawie wyrywkowej kontroli korespondencji prowadzonej przez WUBP w Poznaniu, aresztowano 44 członków „Szeregów Wolności” oraz 20 „pomocników”. Zostali oni skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Stalinogrodzie na kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Bogusław Wicik jako członek „nielegalnej” organizacji został aresztowany 10.11.1953. W dniu 23.02.1954 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowice) ww. skazano na karę 4 lat pozbawienia wolności. IPN Ka 057/340 t. 1-3 (Charakterystyka 31), IPN Ka 057/665 (Charakt. 31), IPN BU 0174/32 (Charakt. 31).
W materiałach znajdują się informacje dotyczące „nielegalnych organizacji” oraz osób prowadzących działalność skierowaną przeciwko Polsce Ludowej na terenie województwa katowickiego. Bogusław Wicik występuje w aktach w związku z informacją dotyczącą działalności „kontrrewolucyjnej organizacji młodzieżowej” pn. „Szeregi Wolności”. IPN Ka 032/13 t. 1-2 (14/3).
W dniu 07.10.1991 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt V Ko. 682/91) na podstawie ustawy z dn. 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie (Katowicach) z dn. 23.02.1954 (sygn. Sr 39/54) w części skazującej Bogusława Wicika na karę 4 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia. IPN Ka 1/273 (Sr 39/54).
.