Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Leszczka Mała
Data urodzenia: 29-09-1922
Imię ojca: NN
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Leszczyński był zarejestrowany dnia 5.07.1945 pod nr 444 przez Wydział Walki z Bandytyzmem WUBP Białystok do sprawy ewidencyjnej w związku z podejrzeniem o przynależność do Armii Krajowej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Antoni Leszczyński ps. "Trzcinka"/ "Junak" od września 1943 członek AK. W kwietniu 1945 należał do 5. Wileńskiej Brygady AK działając w szwadronie por. Mariana Plucińskiego ps. "Mścisław", następnie por. Zygmunta Błażejewicza ps. "Zygmunt". Od jesieni 1945 w oddziale pod dow. ppor. Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor". Następnie na terenie powiatu Bielsk Podlaski przynależał do 6. Wileńskiej Brygady AK. Ujęty przez PUBP Bielsk Podlaski w czasie akcji operacyjnej dnia 1.05.1946 pod wsią Liza w powiecie bielskim. Akcja operacyjna miała na celu ujęcie członków połączonych oddziałów: Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury" z jednostką AK-WiN ppor. "Wiktora". Śledztwo wszczęte przeciwko A. Leszczyńskiemu prowadzone przez Wydział III WUBP Białystok zakończono dnia 10.05.1946 przesłaniem aktu oskarżenia do Prokuratury Sądu Okręgowego Białystok. Następnego dnia ww. przeniesiony z aresztu WUBP Białystok do Więzienia Karno-Śledczego. IPN Bi 07/657 (KSL-2495,1416/III).
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych z 8.06.1946 A. Leszczyński został uznany winnym tego, że do końca kwietnia 1946 na terenie woj. białostockiego "sprowadzał niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia i mienia znacznej liczby ludności" przez "oddanie się do dyspozycji zbrojnej grupy pod dowództwem Romualda Rajsa ps. "Bury". Za powyższe skazany na karę śmierci. Zgodnie z telefonogramem z dnia 20.06.1946 Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 21.06.1946. Akt o sygn. DK 78/46 nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa kryptonim "Kruk" prowadzona przez PUBP Bielsk Podlaski w latach 1945-1949 dotyczyła rozpracowania członków organizacji Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) oraz Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) działających po 1945 na terenie powiatu bielskiego pod dow. Stefana Kwaśniewskiego ps. "Kruk" oraz jego zastępcy Jana Boguszewskiego ps. "Bitny". Antoni Leszczyński występuje w spisie osób przechodzących w obiektowym rozpracowaniu krypt. "Kruk". IPN Bi 011/22/1 (161/IV/B-H).
Śledztwo prowadzone przez Wydział III WUBP Białystok w latach 1945-1953 dotyczyło rozpracowania i likwidacji kilkunastu oddziałów podziemia niepodległościowego z terenu powiatów Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie działających w latach 1945-1949. Miało na celu ustalenie miejsc zamieszkania i pracy członków oraz współpracowników zlikwidowanego oddziału mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko", a także rozpoznania utrzymywanych przez nich kontaktów. W materiałach znajdują się meldunki, raporty i sprawozdania różnych jednostek UB i MO na temat działalności oddziałów 5. i 6. Wileńskiej Brygady AK. Akta zawierają m.in. pismo Wydziału III WUBP Białystok do Wydziału III Departamentu III MBP w Warszawie. Dokument ten jest odpowiedzią na pismo z 21.04.1946 i zawiera informację, iż w powiecie wysokomazowieckim aresztowano 14 osób z 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem Romualda Rajsa ps. "Bury". Wśród aresztowanych znajduje się A. Leszczyński ps. "Junak". Sąd Okręgowy Białystok Wydział ds. Doraźnych dnia 8.06.1946 rozpatrzył sprawę 9 członków. Antoni Leszczyński skazany został na karę śmierci. IPN Bi 07/1522/2 (KSL-13483, 2282/II).
Kwestionariusz osobowy na członka 5. Wileńskiej Brygady AK do Charakterystyki nr 41 sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok w dniu 4.10.1978. Antoni Leszczyńskiego od 1943 roku był członkiem AK ps. "Trzcinka". W kwietniu 1945 wstąpił do 5. Wileńskiej Brygady AK, gdzie został przydzielony do szwadronu por. Mariana Plucińskiego ps. "Mścisław", a następnie por. Zygmunta Błażejewicza ps. "Zygmunt". Od jesieni 1945 działał w oddziale dowodzonym przez ppor. Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor" na terenie powiatu Bielsk Podlaski. Aresztowany w czasie akcji operacyjnej dnia 1.05.1946 pod wsią Liza w powiecie bielskim. Wyrokiem Sądu Okręgowego Białystok Wydział ds. Doraźnych z dnia 8.06.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/22/3 (1/22).
Kwestionariusz osobowy na członka 6. Wileńskiej Brygady AK do Charakterystyki nr 2 sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok w dniu 22.08.1979 dotyczy A. Leszczyńskiego ps. "Junak". Ww. jesienią 1945 wstąpił do oddziału partyzanckiego pod dow. Lucjana Minkiewicza ps. "Wiktor", następnie por. Władysława Łukasiuka ps. "Młot". Służył jako szeregowy członek. Brał udział w akcjach zbrojnych i napadach na posterunki MO oraz WP i wojsko sowieckie. Działał na terenie powiatów Wysokie Mazowieckie i Bielsk Podlaski. Dnia 1.05.1946 ujęty z bronią w ręku. Sąd Okręgowy Białystok Wydział ds. Doraźnych dnia 8.05.1946 skazał ww. na karę śmierci. Prezydent KRN z prawa łaski nie skorzystał. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/25/2 (1/24).
.