Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Henryk
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Opole Lubelskie
Data urodzenia: 15-07-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według szczątkowo zachowanych zapisów ewidencyjnych, Jerzy Urbański został zarejestrowany przez RUSW Opole Lubelskie w dniu 13.01.1989, pod nr 37921, jako „osoba” do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania, przekwalifikowanej 04.07.1989 na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Drugi” (nr rej. 37868). RUSW Opole Lubelskie wszczął SOR/SOS „Drugi” dnia 16.12.1988. W dniu 19.09.1989 sprawę „zdjęto z ewidencji”. Materiały, liczące 166 kart, zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 028/90 z dnia 26.01.1990. Materiały SOR/ SOS "Długi" WUSW Lublin (RUSW Opole Lubelskie) zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz informacji w aktach o sygn. IPN Lu 0276/113 (265/113), Wykazy kart przesyłanych przez Wydział „C” WUSW Lublin do Biura „C” MSW.
Pisma przewodnie do kart wysyłanych przez Wydział „C” WUSW Lublin do Wydziału III Biura „C” MSW w latach 1986-1989. W piśmie z dnia 14.01.1989 znajduje się wykaz osób, których dotyczyły karty przesłane wówczas do Biura „C” MSW. Wymieniono wśród nich Jerzego Urbańskiego oraz podano numer, pod którym został zarejestrowany - 37921. Dokumentacja zawiera też wydruki z systemu komputerowego (w układzie numerów rejestracyjnych oraz alfabetycznym). W wydruku datowanym na 09.03.1989 figurują m.in. dane personalne J. Urbańskiego wraz z numerem rejestracyjnym 37921, pod którym zarejestrowano go w WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/113 (265/113).
„Kalendarium wydarzeń w zakładach pracy województwa lubelskiego w 1989 roku”, opracowane w WUSW Lublin i obejmujące okres od 02.01.1989 do 13.04.1989. Jak wskazuje rozdzielnik dokumentu, „Kalendarium” sporządzono m.in. dla I Sekretarza KW PZPR w Lublinie oraz Zastępcy Szefa WUSW Lublin ds. SB. W zdarzeniach opisanych pod datą 10.02.1989 podano, iż Jerzy Urbański – pracownik Wydziału Narzędziowni Zakładów Elektromechanicznych „EDA” w Poniatowej wraz z drugą osobą zwrócił się do dyrektora zakładu z żądaniem podwyżek płac, pod groźbą strajku okupacyjnego, jeśli żądania płacowe nie zostaną spełnione do 13.02.1989. Jak odnotowano w informacji opatrzonej datą 13.02.1989, zapowiadany strajk odbył się oraz odniósł skutek, bowiem „po rozmowach dyrekcji przedsiębiorstwa z 12-osobowym Komitetem Strajkowym uzgodniono wysokość podwyżki płac o 22 tys. zł na każdego zatrudnionego”. Pod datą 14.02.1989 podano z kolei, że będący członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Jerzy Urbański, „rozprowadzał deklaracje >S[olidarności]< oraz „agitował pracowników o aktywne poparcie >S[olidarności]< przez załogę”. Dnia 17.02.1982, na Wydziale Narzędziowni ZE „Eda”, miało zaś miejsce powołanie Tymczasowej Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, w skład której Jerzy Urbański wszedł jako wiceprzewodniczący. Akta o sygn. IPN Lu 0276/151 (265/151).
Egzemplarze „Informacji sytuacyjnych”, szyfrogramów, zestawień, sporządzanych w WUSW Lublin w latach 1988-1989, przekazane do Wydziału „C” WUSW Lublin. Jerzy Urbański wymieniany jest w „Informacjach sytuacyjnych” ze stycznia i lutego 1989 roku. Podano tu m.in., że 21.01.1989 w Ślusarni Wydziału Narzędziowni Zakładów Elektromechanicznych „EDA” w Poniatowej, „pod przewodnictwem” J. Urbańskiego i drugiej osoby, grupa pracowników tego przedsiębiorstwa opracowała postulaty dotyczące poprawy warunków zatrudnienia oraz zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. Odnotowano także, iż należał on do inicjatorów akcji strajkowych w ZE „Eda” na początku 1989 roku, podczas których występowano z żądaniami płacowymi. Poinformowano również, że J. Urbański jako członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” rozprowadzał wśród pracowników poszczególnych wydziałów deklaracje członkowskie i przekonywał do wstępowania do „Solidarności”. Wskazano go też wśród sygnatariuszy „Uchwały I Zebrania członków >Solidarności< Wydziału Narzędziowni z dnia 17.02.1989 r.”, w której powiadamiano o utworzeniu „Tymczasowej Komisji Wydziałowej Narzędziowni NSZZ >[Solidarność]< ZE >EDA<” oraz o jej składzie. Jerzy Urbański objął funkcję wiceprzewodniczącego TK. Ponadto, wraz z drugim pracownikiem, przekazał „Uchwałę” dyrekcji zakładu („Informacje sytuacyjne”: nr 20/89 z 23.01, nr 22/89 z 25.01, nr 37/89 z 12.02, nr 40/89 z 15.02 i nr 44/89 z 20.02.1989). Akta o sygn. IPN Lu 0276/211 (265/211).
.