Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Piotr
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Trzeszczany
Data urodzenia: 08-08-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Częściowo zachowane akta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Mnich” (nr rej. 11448), prowadzonego przez pion VI RUSW Hrubieszów w okresie 07.02.1986 - 15.09.1989, w odniesieniu do Stanisława Michalskiego. Został on objęty kontrolą operacyjną przez SB, gdyż w latach 1980-1981 aktywnie włączył się w tworzenie struktur i działalność w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Trzeszczany, „prezentując wrogą postawę wobec władz polityczno-administracyjnych”. Według „Planu kierunków działań i przedsięwzięć operacyjnych do KE >Mnich<” z 06.02.1986 zamierzano m.in. „rozpoznać” jego „postawę społeczno-polityczną”, „zachowania” i „wypowiedzi pod adresem władz”, ustalić „powiązania z klerem oraz charakter działalności w DWR [Duszpasterskiej Wspólnocie Rolników]”, a także jego związki z byłymi działaczami rolniczej „Solidarności”. Planowano ponadto „podejmować działania neutralizujące zamierzenia figuranta oraz dążące do obniżenia jego autorytetu w środowisku”. Wskazane przedsięwzięcia miały być realizowane m.in. przy wykorzystaniu tajnych współpracowników ps. „Lipa”, „Wojtek” i „17-10”. W dokumentach wymieniano również działania i wystąpienia S. Michalskiego przed założeniem KE, w tym zorganizowanie 23.06.1985 mszy w kościele w Trzeszczanach, podczas której poświęcono „Krzyż Doli Chłopskiej”. W „Meldunkach sprawozdawczych” z 12.01.1987 i 12.01.1989 przedstawiano ustalenia dokonane w toku prowadzenia Kwestionariusza na temat Stanisława Michalskiego oraz aktualną ocenę jego „postawy”. Odnotowano, że nadal uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez DWR w różnych miejscowościach oraz utrzymuje kontakty z „byłymi aktywnymi działaczami NSZZ >S[olidarność]< RI”. W meldunku z 12.01.1989 podano również, że „nie brał udziału w wyborach do Sejmu, referendum i rad narodowych”. Powiadomiono również, że przeprowadzono z nim „rozmowy operacyjno-sondażowe”. Za każdym razem oceniano, iż S. Michalski „ustosunkowany jest negatywnie do PZPR i ustroju socjalistycznego”, zaś „w sprzyjających warunkach może podjąć wrogą działalność przeciwko PRL” i „z uwagi na prezentowaną postawę społeczno-polityczną” należy nadal kontrolować go operacyjnie w ramach KE. Jego prowadzenia zaprzestano 15.09.1989, w związku z niestwierdzeniem ze strony Stanisława Michalskiego „działalności o negatywnej wymowie politycznej” oraz „mając na uwadze jakościowo inną sytuację społeczno-polityczną w kraju” (m.in. Analiza” KE „Mnich” z 15.09.1989). Dnia 04.10.1989 materiały złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Zamość pod sygn. 2418/II. Zostały one częściowo zniszczone za Protokołem brakowania akt Nr 7/89 z dnia 30.10.1989. We wpisie dotyczącym wybrakowania akt znajduje się adnotacja „filmowano”, jednak brak innych wzmianek świadczących o wykonaniu mikrofilmu. Akta o sygn. IPN Lu 077/859 (2418/II), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.