Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Przewoźniak
Miejsce urodzenia: Ciechanowiec
Data urodzenia: 07-06-1931
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rocznica” (nr rej. 6835), prowadzonej przez Wydział V WUSW Siedlce w okresie 02.09.1983 - 30.11.1985. Sprawę wszczęto w związku z „nielegalnym zgromadzeniem”, jakie miało miejsce 31.08.1983 w Siedlcach z inicjatywy „byłych aktywistów >S[olidarności]<”, chcących w ten sposób uczcić rocznicę podpisania „porozumień sierpniowych”. Cel Służby Bezpieczeństwa stanowiło „operacyjne rozpracowanie organizatorów oraz pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej”, jak też „operacyjne i procesowe udokumentowanie udziału w manifestacji oraz jej przebiegu”. Z dokumentów wynika, że uroczystości rozpoczęły się „okolicznościową mszą (…) w intencji ojczyzny”, odprawioną w siedleckiej katedrze, którą zapowiedziano w akcji ulotkowej oraz w wydawanych nielegalnie biuletynach „Solidarności”. Następnie ok. 100 osób przeszło do centrum miasta - pod pomnik T. Kościuszki, gdzie złożono kwiaty, „odśpiewano >Boże coś Polskę<, Hymn i Rotę”, „wznoszono palce na kształt litery >V<”. Potem „wszyscy rozeszli się, nie powodując dalszego zakłócania porządku publicznego”. Jak odnotowano, „przebieg nabożeństwa i manifestacji zabezpieczony był operacyjnie oraz technicznie” (m.in. meldunek operacyjny z 01.09.1983, „Wstępny plan przedsięwzięć operacyjnych…” w SOR „Rocznica” z 01.09.1983). Józef Przewoźniak został rozpoznany na jednym ze zdjęć wykonanych przez funkcjonariuszy WUSW Siedlce prawdopodobnie po wyjściu uczestników mszy z kościoła, podczas ich przejścia pod pomnik - tę i pozostałe fotografie, opatrzone personaliami zidentyfikowanych osób, włączono do akt rozpracowania. Listę 16 rozpoznanych, obejmującą m.in. J. Przewoźniaka, zawarto w notatce służbowej funkcjonariusza WUSW Siedlce z 31.08.1983. Dnia 07.03.1984 Józefa Przewoźniaka zarejestrowano pod nr rej. 7091 jako „osobę” do SOR „Rocznica”. Informacje zgromadzone na jego temat zreferowano wcześniej w piśmie z 18.10.1983, skierowanym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału II WUSW Siedlce do Naczelnika Wydziału V, a dotyczącym uczestników uroczystości 31.08.1983, zatrudnionych w „obiektach ochranianych operacyjnie przez Wydział II”. Podano tu, iż z J. Przewoźniakiem, wówczas kierowcą w Oddziale PKS Siedlce, przeprowadzono „rozmowę” (ostrzegawczą), w której potwierdził tylko swój udział w rocznicowej mszy. Miał też pisemnie oświadczyć, że „nie prowadził i nie prowadzi działalności opozycyjnej wobec PRL”. Przekazano również dane „z rozpoznania operacyjnego” na jego temat, według których był on „członkiem zarządu komisji zakładowej NSZZ >S[olidarność]<, jednak działalności wrogiej nie prowadził”. W aktach znajduje się też karta Mkr-1 z 21.02.1984, którą Naczelnik Wydziału V WUSW Siedlce skierował do Biura „C” MSW, z prośbą o udzielnie informacji na temat Józefa Przewoźniaka. Jako powód zapytania wpisano „przed rozpracowaniem”. Jego imię i nazwisko wraz z numerem rejestracyjnym 7091 wpisano także do „Wykazu osób zarejestrowanych do sprawy operacyjnego rozpracowania >Rocznica< nr rej. 6835”, datowanego na 30.10.1985. W listopadzie 1985 postanowiono zakończyć prowadzenie sprawy, uznając m.in., że „działania operacyjne i śledcze przy zastosowaniu osobowych źródeł informacji i techniki operacyjnej pozwoliły na ustalenie uczestników zgromadzenia i zastosowanie wobec nich stosownych działań represyjno-dyscyplinujących”. Jednocześnie zdecydowano, aby karty dotyczące osób zarejestrowanych do rozpracowania pozostawić w kartotece (m.in. meldunek operacyjny z 25.11.1985). W dniu 30.11.1985 materiały SOR „Rocznica” złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Siedlce pod sygn. 860/II. Akta o sygn. IPN Lu 0421/575 (860/II), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Informacje dotyczące Józefa Przewoźniaka umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu m.in., iż był objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania. Jako powód podano jego uczestnictwo w „nielegalnym zgromadzeniu”. Sprawę „zdjęto z ewidencji” 30.11.1985 – po przeprowadzeniu „rozmowy ostrzegawczej”. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 860/II. Informacja o osobie z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.