Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena
Nazwisko: Romel
Miejsce urodzenia: Kołdrąb
Data urodzenia: 10-12-1929
Imię ojca: Leon
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dyżurny” nr rej. 16037 prowadzona od 11.01.1977 do 17.06.1977 przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy, dotycząca Ireny Romel, która wypowiadała się krytycznie na temat PZPR i stosunków społeczno-politycznych. Sprawę założono na podstawie informacji przekazanych przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Jan”, który pracował razem z Ireną Romel w PKP w Bydgoszczy. W toku działań operacyjnych, do których wykorzystywano TW pseud. „Jan” i KS pseud. „J”, potwierdzono, że ww. „inspirowała osoby przychodzące do pomieszczenia służbowego przez nią zajmowanego do prowadzenia rozmów na tematy aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju. W czasie tych rozmów prowokowała pracowników PKP do wrogich wypowiedzi”. Głównym przedmiotem krytyki ze strony ww. były niewystarczające działania władz w zakresie poprawy zaopatrzenia na rynku krajowym. Pozyskano także informację, że w przeszłości kolportowała ona ulotki opozycyjne. 15.04.1977 przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. W celu sprawdzenia skutków przeprowadzonej rozmowy postanowiono o dalszej kontroli operacyjnej Ireny Romel. Poinformowano także Naczelnika Stacji PKP Bydgoszcz-Wschód o konieczności poddania jej bardziej szczegółowej kontroli służbowej w miejscu pracy. Prowadzona kontrola operacyjna wykazała, że po rozmowie ostrzegawczej Irena Romel „zmieniła swoje postępowanie” i nie odnotowano przypadków podejmowania przez nią krytycznych rozmów na tematy polityczne i gospodarcze. W związku z tym, postanowiono o zakończeniu SOS krypt. „Dyżurny” (sygn. archiwalna 5787/II), a dalsza okresowa kontrola operacyjna ww. miała być prowadzona w ramach SO krypt. „Ruch” nr rej. 7724. IPN By 044/1031 (5787/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Ruch” prowadzona w latach 1954-1971 przez Wydz. III WUBP/KW MO, Wydz. III „A” /V/ OG KW MO/ WUSW w Bydgoszczy dotycząca operacyjnego zabezpieczenia węzła kolejowego PKP w Bydgoszczy i stacji kolejowej PKP Bydgoszcz Główna. Irena Romel - dyżurna ruchu RS Bydgoszcz Wschód - figuruje w „Wykazie pracowników stacji Bydgoszcz Gł. i Bydgoszcz Wschód, którzy wnieśli skargę odnośnie [do] regulacji płac”. Skarga została złożona w kwietniu 1968, kiedy to „wskutek ostatniej regulacji płac wzrosło niezadowolenie pracowników na warunki płacowe”. Jej nazwisko i podpis widnieje też na „Liście obecności uczestników narady antyawaryjnej przeprowadzonej 12.01.1968 na stacji Bydgoszcz Wschód”. Spotkanie miało charakter „profilaktyczny” i uczestniczył w nim zastępca Naczelnika Wydz. III i oficer operacyjny Wydz. III KW MO w Bydgoszczy. Przechodzi także w wyciągach z informacji TW pseud. „Jan” z 30.04.1975, 23.12.1975, 17.12.1975 i 18.01.1977. Donosy zawierały informacje z rozmów, które prowadzili pracownicy PKP na różne tematy społeczne, związane z sytuacją płacową i z zaopatrzeniem sklepów, w czasie których wyrażali się krytycznie na temat polityki partii i rządu. Jedną z osób aktywnie angażujących się w tego rodzaju rozmowy była Irena Romel. Akta sprawy "Ruch" zarchiwizowano pod sygn. 1199/IV oraz sygn. 1357/IV IPN By 069/1198 t. 3 (1199/IV), IPN By 069/1351 t. 4 (1357/IV).
.