Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Przystałowice pow. Opoczno
Data urodzenia: 21-02-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Julian Michalski pseud. "Pietrek" figuruje jako „podejrzany” (wraz z kilkunastoma innymi członkami antykomunistycznego zbrojnego podziemia i ich współpracownikami) w obszernych aktach śledczych UB z UBP Warszawa (m.st.) i WUBP Kielce z lat 1949-1954. Te akta kontrolno-śledcze dot. śledztwa w sprawie m.in. "przynależności do nielegalnej organizacji" oraz napadów i "zamachów" na funkcjonariuszy MO, UB i ORMO - dokonywanych w latach 1949-1952 przez zbrojną grupę pod dowództwem Mariana Michalskiego (s. Józefa, ur. dn. 11.03.1925 - brata Juliana) na terenach powiatów opoczyńskiego, rawskiego, radomskiego i grójeckiego oraz na terenie Warszawy. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO oraz liczne protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków. Te przesłuchania dot. zbrojnych akcji i innych działań "bandy pod dowództwem Mariana Michalskiego ps. >Drągal II<", której członkiem był (w okresie od marca 1949 do 15 października 1951) także Julian Michalski ze wsi Przystałowice pow. Opoczno. IPN BU 0235/49 (50/II, 195/52).
Julian Michalski figuruje jako „podejrzany” w aktach śledczych UB z PUBP Radom i WUBP Kielce z lat 1950-1954. Te akta dot. śledztwa w sprawie m.in. "przynależności do nielegalnej organizacji" i "bandy zbrojnej", posiadania i przechowywania broni palnej i amunicji "bez zezwolenia władz" oraz dokonywania napadów i "zamachów" na funkcjonariuszy MO, ORMO i sołtysów - w latach 1949-1952 przez zbrojną grupę pod dowództwem Mariana Michalskiego pseud. "Olek" i "Drągal", w tym także przez Juliana Michalskiego. Akta te zawierają między innymi ankiety personalne dot. sześciu osób aresztowanych, w tym ankietę dot. Juliana Michalskiego. Zawierają także protokoły przesłuchań ww. osób "podejrzanych" i świadków, w tym protokoły przesłuchań Juliana Michalskiego z jesieni 1951. IPN Ki 013/148 (182/III), IPN Ki 027/124/D (182/3) mikrofilm.
Julian Michalski figuruje w aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z lat 1949-1953. Te akta dot. sprawy karnej prowadzonej przeciwko sześciu aresztowanym (w październiku 1951) członkom i współpracownikom partyzanckiego oddziału pod dowództwem Mariana Michalskiego pseud. "Drągal II" i "Olek", którego członkiem był także Julian Michalski (od marca 1949 do 15 października 1951). Był on oskarżony (z art. 86 § 2 KKWP, art. 4 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 r. i art. 225 KK) o "usiłowanie zmiany przemocą ustroju państwa", "posiadanie i przechowywanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia władz", a także o "gwałtowne zamachy" (wraz z innymi partyzantami) na funkcjonariuszy MO, UB i ORMO oraz o inne "czyny przestępne". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 1952 Julian Michalski został skazany na karę śmierci i przepadek mienia. Zanotowano, że prezydent "z prawa łaski nie skorzystał". Akta te zawierają także między innymi protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków, w tym protokoły przesłuchań Juliana Michalskiego z końca października 1951 i dni późniejszych. IPN Ki 8/1106-1110 (SR 78/52, Pr II 312/57).
Julian Michalski występuje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z roku 1951. Te "akta nadzoru" dot. sprawy karnej Wacława Kopaniewskiego s. Kazimierza, ur. dn. 3.08.1906 współpracownika partyzanckiej grupy pod dowództwem Mariana Michalskiego pseud. "Drągal II", której członkiem był m.in. Julian Michalski (Wacław Kopaniewski zam. we wsi Odrzywół gm. Ossa był oskarżony m.in. o kilkakrotne udzielenie pomocy grupie "Drągala"). Julian Michalski występuje m.in. (jest wymieniany) w piśmie szefa WUBP w Kielcach do wojskowej prokuratury z dn. 18.10.1951. IPN Ki 30/666 (Pr II 264/51).
Julian Michalski figuruje jako "skazany" w aktach Centralnego Zarządu Więziennictwa z lat 1956-1969 zatytułowanych "Kartoteka skazanych" (ta kartoteka obejmuje karty wytworzone w poszczególnych więzieniach PRL w latach 1944-1968). W karcie dot. Juliana Michalskiego zapisano między innymi, że ww. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Kielcach na "karę śmierci" w dniu 26 kwietnia 1952 i "wyrok wykonano dn. 6 września 1952 r.". IPN BU 2449/1.
Julian Michalski pseud. "Pietrek" występuje w opracowaniu KS MO w Warszawie z roku 1975 zatytułowanym "Charakterystyka nr 89". To opracowanie dot. "bandy terrorystyczno-rabunkowej" (tj. dywersyjnej grupy partyzanckiej) działającej w latach 1949-1952 na terenach pow. opoczyńskiego, rawskiego, radomskiego i grójeckiego oraz Warszawy pod dowództwem Mariana Michalskiego pseudonim ”Drągal” (brata Juliana). Zawiera m.in. kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyny przestępcze" członków i współpracowników grupy ”Drągala”. W kwestionariuszu osobowym dot. Juliana Michalskiego zapisano między innymi, że ww. "od początku 1949 r. do 15.10.1951 r. był aktywnym członkiem bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem >Drągala<, grasującej na terenie pow. radomskiego, opoczyńskiego i grójeckiego. Brał udział w napadach rabunkowych na spółdzielnie oraz w zamachach na funkcjonariuszy MO i ORMO". IPN BU 0644/283 (1702/R).
.