Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Andrzej
Nazwisko: Deptuła
Miejsce urodzenia: Łomża
Data urodzenia: 20-04-1936
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Bolesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Stobrawa" (nr rejestracyjny 25984), prowadzonej przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu w latach 1980-1983, dot. "operacyjnej ochrony Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) NSZZ >Solidarność< w Kluczborku". Jerzy Deptuła występuje w aktach jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum pod sygn. 178/IV. IPN Wr 067/14 (178/4) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Skorpion" (nr rejestracyjny 27365), założonej przez Wydz. V KW MO w Opolu w dniu 09.03.1982, dot. redakcji, druku i kolportażu na terenie Kluczborka biuletynu "Nad Stobrawą". Sprawa była prowadzona przy współudziale Wydz. Śledczego, który miał na celu "procesowe udokumentowanie podjętej działalności". Jerzy Deptuła występuje jako aktywny działacz "zawieszonego NSZZ >Solidarność<". W wyniku prowadzonych działań ww. został internowany. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 12075/II. IPN Wr 065/1028 (12075/2) mikrofilm.
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji i osób internowanych. W aktach zachowały się materiały dot. internowania Jerzego Deptuły, m.in. wniosek o internowanie sporządzony przez Wydz. V KW MO w Opolu, w którym podano, iż był on "jednym z organizatorów związku >Solidarność< i sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< [Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kluczborku], a także aktywnym członkiem MKZ, (...) członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne". "W okresie działalności (...) związku rozpowszechniał wszelkiego rodzaju materiały propagandowe wydawane przez >Solidarność< i KPN, a także organizował różne akcje protestacyjne związane ze strajkami, bojkotem prasy. Był (...) organizatorem na terenie Kluczborka uczestników na tzw. >Zlot Gwiaździsty<. W okresie stanu wojennego rozpoczął działalność nielegalną antysocjalistyczną polegającą na kolportowaniu ulotek i gazetek". IPN Wr 012/3196 t. 2, 11, 14 (2499/III).
Akta internowanego Jerzego Deptuły, osadzonego 06.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie na podstawie Decyzji Nr 22/82 o internowaniu z 04.05.1982, zwolnionego 08.07.1982 na mocy Decyzji Nr 82/82 o uchyleniu internowania. IPN Wr 30/340 (131/82).
Dnia 26.05.1982 Jerzy Deptuła został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Opolu pod nr. 27658 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona). Materiały 23.02.1983 przekazano do SB w Kluczborku. Z akt IPN Wr 067/14 wynika, iż rejestracja miała związek ze Sprawą Obiektową o krypt. "Stobrawa". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 10.03.1983 Jerzy Deptuła został zarejestrowany przez SB w Kluczborku pod nr. 28545 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Deptak", gdyż zachodziło "uzasadnione przypuszczenie, że prowadzi on nielegalną działalność". Ze względu na "aktywną wrogą działalność polityczną" 23.07.1985 postanowiono zaniechać dalszego prowadzenia KE i objąć go rozpracowaniem w ramach SOR o krypt. "Zefir". Materiały złożono w archiwum pod sygn. 12110/II. IPN Wr 065/1042 (12110/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Dręczyciel" (nr rejestracyjny 29993), założonej przez Grupę III RUSW w Kluczborku w dniu 22.05.1984, dot. ustalenia "sprawców druku i kolportażu nielegalnego biuletynu >Nad Stobrawą<". Jerzy Deptuła występuje w sprawie jako osoba mająca być poddana, wraz z innymi działaczami i sympatykami NSZZ "Solidarność", "intensywnej kontroli operacyjnej". Prowadzenie sprawy zakończono 23.10.1984. Ww. miał być kontrolowany nadal w ramach KE. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 11979/II. IPN Wr 065/970 (11979/2) mikrofilm.
Dnia 29.07.1985 Jerzy Deptuła został zarejestrowany przez Grupę V SB RUSW w Kluczborku pod nr. 28545 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Zefir" (nr rejestracyjny 30953), założonej 12.04.1985 w związku z kolportażem "nielegalnie wydawanego biuletynu >Nad Stobrawą< Kwiecień 1985 sygnowanego przez Kluczborskie Pismo Informacyjne >Solidarność<". Ww. występuje jako kolporter i wykonawca biuletynu (04.1986), "mocno zaangażowany w działalność podziemną". Ww. był kontrolowany przez osobowe źródła informacji, przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze (w ramach akcji "Brzoza" w dniu 06.09.1986). Prowadzenie sprawy zakończono 07.10.1989. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 13019/II. IPN Wr 011/1991 (13019/II).
Teczka kontrolna (nr rejestracyjny 32637) prowadzona przez Wydz. V WUSW w Opolu w okresie 04.12.1986 - 30.08.1989 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Zefir" (nr rejestracyjny 30953). Materiały złożono w archiwum pod sygn. 12950/II. IPN Wr 065/1455 (12950/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Zadyma" (nr rejestracyjny 34608), założonej przez Grupę III RUSW w Kluczborku dnia 05.01.1989, dot. utworzenia komórki organizacji "Wolność i Pokój" w Kluczborku. Jerzy Deptuła występuje w doniesieniach tajnych współpracowników m.in. jako osoba, która czyniła starania, by "założyć WiP składający się z młodzieży Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Mechanicznego", bez rezultatu. Prowadzenie sprawy zakończono 25.08.1989. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 12948/II. IPN Wr 011/1978 (12948/II).
.