Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Rajmund
Nazwisko: Niedźwiecki
Miejsce urodzenia: Newir
Data urodzenia: 09-02-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Teodora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO obejmującej zagadnienie „terroryzmu” w dawnym województwie słupskim. Ww. figuruje w notatce służbowej Komendanta Miejskiego MO w Lęborku z 14.08.1981 jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcyjnym ZREMB Lębork oraz w notatce urzędowej Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KW MO Słupsk z 13.10.1982 jako aktywny działacz byłej NSZZ „Solidarność” na terenie tegoż Zakładu. IPN Gd 002/36, t. 2 (IV-51)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca przygotowania i przeprowadzenia akcji internowania osób z województwa słupskiego „na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa PRL”. Ww. figuruje m.in. w: notatce służbowej funkcjonariusza Wydz. II KWMO Słupsk z 11.09.1980 ustalającej dane osobowe ww. i jego rodziny; notatce służbowej z rozmowy funkcjonariusza Wydz. II KWMO Słupsk z KO „EM” z dnia 12.11.1980 opisującej działalność ww. w NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu ZREMB w Lęborku; arkuszu ewidencyjnym osoby przeznaczonej do izolacji z 17.09.1981 jako aktywny uczestnik strajków „wrogo ustosunkowany do obecnej sytuacji”, który „w przypadku poważnego zagrożenia może być organizatorem wrogich wystąpień”; kilku wykazach osób internowanych; decyzji o uchyleniu internowania z 23.12.1981; szyfrogramie Naczelnika Wydz. Śledczego KW MO Słupsk z 23.12.1981 informującym o uchyleniu decyzji o internowaniu oraz w wykazie osób, w stosunku do których uchylono decyzję o internowaniu z 31.12.1981. IPN GD 002/35, t. 1, 3, 4 (IV-50)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-24.12.1981 decyzją KW MO w Słupsku w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku jako osoba, która "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL." IPN Gd 159/27
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Jan Niedźwiecki 21.12.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KWMO Słupsk pod nr 7033 do SOR "Podregion". 30.05.1984 przerejestrowany do KE "Święty" prowadzonego przez RUSW Lębork, dot. "wrogiej działalności w środowisku Załogi Ochr[anianych] zakładów pracy" - w Fabryce Maszyn Budowlanych "ZREMB" w Lęborku. 12.01.1990 materiały o sygn. 7033 złożono do archiwum. Materiałów o sygn. 6832 i 7033 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta wszczętego 13.12.1982 śledztwa, dot. osób, które od 08.1982 do 10.12.1982 jako członkowie zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpili od działalności i "uczestniczyli w Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Podregion Lębork stanowiącej nielegalną strukturę tego byłego związku zawodowego". TKK zajmowała się rozpowszechnianiem biuletynów informacyjnych, w tym "Robotnika Lęborka", które miały "lżyć naczelne organy PRL i dążyć do wywołania niepokojów publicznych". Jednym z głównych podejrzanych był Jan Niedźwiecki. 17.12.1982 otrzymał dozór MO, 29.12.1982 tymczasowo aresztowany. 07.01.1983 zarejestrowano na wniosek Wydz. Śledczego zastrzeżenie wyjazdu (nr rej. 7069) do KK i KDL na okres 05.01.1983 - 05.01.1985 (anulowano 15.08.1984). Sprawę nadzorowała Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie (Pg.Śl.II 146/82). IPN Gd 012/54 (III-78)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego nad sprawą Wydz. Śledczego KWMO w Słupsku (RSD 19/82). 31.01.1983 do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie został wniesiony akt oskarżenia. IPN Sz 385/129
Akta sądowe Sprawa dot. rozpowszechniania nielegalnych biuletynów pt "Robotnik Lęborka" sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" Podregion Lębork, "które w treści lżyły i poniżały naczelne organy PRL i zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy." 23.02.1983 sąd ogłosił wyrok skazujący za powyższe Jana Niedźwieckiego na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i karę grzywny. 28.02.1983 do Sądu Najwyższego Izby Wojskowej została złożona rewizja od wyroku, która 25.04.1983 została oddalona, a zaskarżony wyrok utrzymany w mocy. Sprawa była prowadzona przez KWMO Słupsk pod nr RSD 19/82 oraz Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie pod nr Pg.Śl.II 146/82. IPN Sz 366/69-70
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Jana Niedźwieckiego zatrzymanego 27.12.1982 i aresztowanego tymczasowo 29.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie w związku z podejrzeniem o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 k.k. Osadzony w AŚ w Słupsku. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg W 8/83) z 23.02.1983 zwolniony z aresztu. IPN Gd 150/5 (87/55)
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa przeciwko osobom podejrzanym o zorganizowanie i kierowanie nielegalnymi strukturami NSZZ „Solidarność” na terenie Słupska oraz o redagowanie i wydawanie nielegalnego wydawnictwa. Ww. figuruje w notatce służbowej funkcjonariusza Wydz. Śledczego KW MO Słupsk z 25.01.1983 jako były działacz KZ NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu ZREMB w Lęborku zaangażowany w kolportaż nielegalnego wydawnictwa. IPN Gd 012/53 (III-77)
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie redagowania i rozpowszechniania materiałów bezdebitowych. Ww. został 16.05.1983 zatrzymany, 17.05.1983 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku oraz oskarżony o to, że w okresie 10.1982-21.04.1983, "działając w Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ >Solidarność<, brał udział w redagowaniu, wydawaniu i rozpowszechnianiu biuletynu >Robotnik Lęborka<". Sprawę nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Lęborku (DS-127/83). IPN Gd 012/55, t. 1-4 (III-89)
Akta sądowe Akta dot. m.in. Jana Niedźwieckiego oskarżonego, iż w okresie 26.02.-21.04.1983 "jako członek związku pod nazwą Terenowa Komisja Koordynacyjna NSZZ >Solidarność< współredagował nielegalne czasopismo >Robotnik Lęborka< i inne druki, w treści których lżyli naczelne organy PRL i podawali nieprawdziwe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, a także zmierzające do wywołanie niepokoju publicznego". 21-23.04.1983 aresztowany. 21.04.1983 przeszukano mieszkanie Jana Niedźwieckiego oraz jego ojca. 16.05.1983 dokonano ponownego zatrzymania i przeszukania mieszkania. 17.05.1983 przesłuchiwany oraz tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Słupsku. 26.07.1983 uchylono areszt tymczasowy. 27.07.1983 Sąd Rejonowy w Lęborku umorzył postępowanie na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Gd 47/1 t. 1-4
Akta śledcze Akta w sprawie postępowania amnestyjnego na podstawie przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1983, dotyczące spraw o charakterze politycznym. Ww. figuruje w informacji Zastępcy Naczelnika Wydz. V KWMO Słupsk do Naczelnika Wydz. Śledczego tejże jednostki z 20.07.1983 jako osoba wymieniana w „nielegalnych ulotkach”, a także w telefonogramie Naczelnika Aresztu Śledczego w Słupsku z 27.07.1983 oraz meldunku Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO Słupsk z 28.07.1983 jako osadzony w areszcie postanowieniem Prokuratury Rejonowej Lębork z 17.05.1983, a następnie zwolniony z aresztu postanowieniem SR Lębork z dnia 26.07.1983. IPN Gd 012/64 (III-102)
.