Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Alfons
Nazwisko: Panasiewicz
Miejsce urodzenia: Muttergottesburg
Data urodzenia: 31-10-1914
Imię ojca: Michał
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Bolesław Maksymowicz
urodzony/a 30- 10-1910 Zaburz
Imiona rodziców: Kajetan Zofia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Rozpracowania Operacyjnego o krypt. "Radwan" założonego w 1951 roku przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu, dot. ujawnionych i nieujawnionych byłych członków AK obszaru lwowskiego zamieszkałych na terenie woj. wrocławskiego. W aktach znajduje się raport specjalny Wydz. III z 21.01.1946 do Dep. III MBP dot. "realizacji agenturalnej sprawy >Kmicic<", w wyniku której zlikwidowano organizację Zachodniego Okręgu "WiN"na terenie Dolnego Śląska i aresztowano m.in. Stanisława Panasiewicza (Bolesława Maksymowicza), posługującego się ps. "Śmiały", "1040". W czasie rewizji skonfiskowano u niego m.in. archiwum sztabu leśnego Oddziału AK "Warta", radiostację, gazetki "Wolność". IPN Wr 032/405 (2364/IV).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1946 w sprawie o przynależności grupy osób do "nielegalnej organizacji WiN". Stanisławowi Panasiewiczowi (Bolesławowi Maksymowiczowi) zarzucono m.in., iż "(...) od sierpnia 1945 r. do dnia aresztowania (3.6.1946) pozostawał na stanowisku szefa łączności przy zachodnim okręgu podziemnej organizacji wywrotowej >WiN< z siedzibą w Jeleniej Górze dążącą do obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego (...) przechowywał w mieszkaniu, a następnie rozsyłał pisma i druki (...) nawołujące do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej (...) z Państwem Sprzymierzonym". W tomie 2 akt znajduje się sprawa śledcza nr 266, złożona w archiwum 27.08.1947 pod numerem 529/III, która w 1966 roku została włączona do sprawy 1053/III. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/199 t. 1-3 (1053/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 04.01.1947 Stanisław Panasiewicz (Bolesław Maksymowicz) został uznany winnym m.in. tego, że wraz z innymi osobami "biorąc udział w nielegalnej organizacji WiN, (...) nadto w nielegalnej organizacji >Warta<, których celem było usunięcie organów zwierzchniej władzy narodu i dążenie do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, przez wydawanie i rozpowszechnianie nielegalnej prasy >Wolność i Niezależność< i >Orzeł Biały<" nawoływał do "czynów skierowanych przeciw jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze sprzymierzonym Z.S.R.R (...)" i pełnił funkcje dowódcy kompanii w szeregach Oddziału "Warty" na terenie województwa rzeszowskiego od września 1944 do czerwca 1945 oraz od sierpnia 1945 do czerwca 1946 "szefa łączności dowództwa okręgu zachodniego WiNu na terenie woj. Dolno-Śląskiego". Skazany na karę łączną 12 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. Na poczet kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 03.06.1946. Postanowieniem z 11.04.1956 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie złagodziło zasądzony wyrok kary łącznej do 9 lat więzienia oraz zarządziło jego natychmiastowe zwolnienie. Stanisław Panasiewicz (Bolesław Maksymowicz) karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu we Wrocławiu, w Więzieniu we Wronkach (od 03.12.1947) oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich (od 23.08.1955), skąd został zwolniony 18.04.1956. Dnia 23.05.1956 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darował mu w całości karę utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Dnia 15.05.2001 Sąd Okręgowy we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z 04.01.1947. IPN Wr 102/64-67 (Sr 1565/46).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987 roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. >Warta<" działającej od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1945 roku na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą "Wolność i Niepodległość" Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 na terenie województwa wrocławskiego, której członkiem był Stanisław Panasiewicz (Bolesław Maksymowicz) ps. "Śmiały". IPN Wr 049/165 (F-170), IPN BU 0179/170 (Charakterystyka Nr 170).
.