Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Jakimów
Miejsce urodzenia: Mościska
Data urodzenia: 07-03-1918
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina
Znany/a też jako:
Michał Jakiemow

Michał Jakimow

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 150/46 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1946 w sprawie o przynależność grupy osób do "nielegalnej organizacji WiN". Michał Jakimów był podejrzany o to, iż "należał od 13 lutego 1946 r. do nielegalnej antypaństwowej organizacji Ruch-Oporu, której celem było przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego i w kwietniu i w maju 1946 r. działając na szkodę Państwa Polskiego przekazywał wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i wojskową". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia, który Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu zatwierdziła w dniu 23.12.1946. IPN Wr 038/199 t. 1-3 (1053/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 04.01.1947 Michał Jakimów został uznany winnym tego, iż "biorąc udział w nielegalnej organizacji >WIN<" i pełniąc w niej funkcję prezesa powiatowego w Żaganiu oraz dowódcy drużyny w nielegalnej organizacji "Warta" na terenie województwa rzeszowskiego dążył "do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i obalenia władzy zwierzchniej Narodu, a nadto przez rozpowszechnianie nielegalnej prasy >Wolność i Niezależność< oraz >Orzeł Biały<" nawoływał "do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej państwa Polskiego ze sprzymierzonym ZSRR" oraz "gromadził wiadomości i dokumenty stanowiące tajemnicę państwową i wojskową" i skazany na karę łączną 5 lat więzienia oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 03.06.1946. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 11.03.1947 odmówiono zastosowania amnestii wobec skazanego. Dnia 11.04.1994 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 04.01.1947. IPN Wr 102/64-67 (Sr 1565/46, t.1-4), IPN Wr 400/1048.
Akta Michała Jakimowa tymczasowo aresztowanego na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego we Wrocławiu z dnia 13.06.1946, a następnie skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 04.01.1947 na karę 5 lat więzienia. Ww. przebywał kolejno w Więzieniu we Wrocławiu, w Więzieniu Karnym we Wronkach (od 03.12.1947), w Centralnym Obozie Pracy w Potulicach (od 19.01.1950) oraz w Centralnym Więzieniu Karnym w Strzelcach (od 12.08.1950). Zwolniony w dniu 03.06.1951. IPN Wr 582/264 (1156/264).
Michał Jakimów dnia 18.12.1970 został zarejestrowany pod nr. 9795/70 przez Ref. ds. SB KP MO w Bochni i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) jako były "członek AK-WiN, który pełnił funkcję prezesa WiN na powiat Żagań". Ww. "w okresie grudnia 1970 roku nawiązał szereg kontaktów z elementem byłego podziemia" i w związku z tym "postanowiono rozeznać jego działalność i stosunek do obecnej rzeczywistości". Prowadzenie sprawy zakończono 08.12.1973 z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 12271/II. IPN Kr 010/11261 (12271/II).
W dniu 24.06.1972 Michał Jakimów otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Belgii "ze względu na przeszłość wym., przynależność do nielegalnej organizacji WiN". IPN Kr 40/32835 (EATA 32835, poprz. EAKr 415).
Opracowanie wewnątrzresortowe sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1974-1979. Charakterystyki dot. "reakcyjnej nielegalnej organizacji pn. >Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość< działającej na terenie b. woj. wrocławskiego w okresie 1945/1946". Michał Jakimów widnieje w charakterystyce Okręgu Legnickiego i Podokręgu Jeleniogórskiego jako Prezes Powiatowy rejonu północnego WiN w Żaganiu. IPN Wr 054/666 (282/748).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. >Warta<, działającej od drugiej połowy 1944 r. do pierwszej połowy 1945 r. na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą >Wolność i Niepodległość< Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 r. na terenie województwa wrocławskiego", której członkiem był Michał Jakimów. IPN Wr 049/165 (F-170), IPN BU 0179/170 (Charakterystyka Nr 170, p. 468).
.