Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Roman
Nazwisko: Mąsior
Miejsce urodzenia: Chrzanów
Data urodzenia: 15-05-1947
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Mąsior w latach 1969-1973 był „opracowywany” przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO Wadowice jako „kandydat na TW”. W dn. 07.10.1969 ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. 8644. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania. Materiały sprawy „zdjęto z ewidencji” 19.01.1973 i zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Kraków pod sygn. 40341/I. Materiały archiwalne zostały zniszczone. Materiały o sygn. 40341/I zniszczono. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Michał Mąsior jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Kombinatu Budownictwa Ogólnego „ROW” w Rybniku oraz autor artykułów o treści „antypartyjnej, antyrządowej i antyradzieckiej” drukowanych w biuletynie „Szeptem”, został objęty kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Budowlany” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 12.10.1981 pod nr. rej. KA 47367 przez Wydział III „A” KW MO Katowice i prowadzonej następnie przez Wydział V KW MO Katowice, Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice oraz Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik. Sprawę założono z uwagi na fakt, iż ww. „prowadzi czynną działalność związkową odrzucając współpracę z aktywem społeczno-politycznym”. Celem SOS było dokumentowanie wszelkich inicjatyw i działalności Michała Mąsiora „o charakterze wrogim wobec Rządu i Partii” oraz zneutralizowanie „destrukcyjnego oddziaływania” ww. na członków NSZZ „Solidarność” i „pozostałych członków załogi”. W toku sprawy zastosowano perlustrację korespondencji oraz inwigilację przez wykorzystanie osobowych źródeł informacji (OZI), z ww. przeprowadzano również tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania SOS krypt. „Budowlany” przekazano do Grupy V RUSW Wadowice i w dn. 06.06.1984 zarejestrowano w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. BB 9069. Sprawa została zakończona 24.10.1984 z uwagi na wyjazd Michała Mąsiora za granicę na pobyt stały. W dniu 17.12.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1890/II. IPN Ka 047/1291 (1890/II).
Akta internowania Michała Mąsiora, wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Kombinacie Budownictwa Ogólnego „ROW” w Rybniku oraz redaktora biuletynu informacyjnego „Szeptem”, który na I Krajowym Zjeździe „Solidarności” został wybrany członkiem Komisji Krajowej i pełnił funkcję głównego inspektora Biura Ergonomii i Warunków Pracy NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany 13.12.1981 w Gdańsku i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Podczas internowania przebywał również w OO w Zabrzu oraz Uhercach. Zwolniony na mocy decyzji nr 1912/82 o uchyleniu internowania. W dniu 11.04.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40083/II IPN Ka 043/982 (40083/II)
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Michała Mąsiora, który został zatrzymany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 8/V z uwagi na fakt, że „podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. katowickiego”. Doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku, następnie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. W okresie od 14.07.1982 do 31.08.1982 przebywał na przepustce udzielonej w związku z decyzją o czasowym uchyleniu internowania. Od 31.08.1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 23.12.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. Akta o sygn. IPN Ka 41/356 to karta depozytowa ww. IPN Rz 57/481, IPN Ka 41/356.
Akta paszportowe Michała Mąsiora, który w lutym 1984 złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę na pobyt stały. Jako „nieprzejednany przeciwnik Partii i Rządu” oraz osoba „szczególnie niebezpieczna” z uwagi na „literackie zacięcie, które może wykorzystywać w redagowaniu materiałów propagandowych o treści antypaństwowej i antyradzieckiej” oraz ze względu na fakt, iż przeprowadzone w okresie internowania rozmowy nie wpłynęły na postawę Michała Mąsiora, który „uparcie tkwił na wrogich pozycjach” ww. otrzymał zgodę na wyjazd emigracyjny. IPN Ka 207/710973 (EABB 710973).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z 1984 roku zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się w nim opracowania dotyczące delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność” w tym Michała Mąsiora - delegata z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
Michał Mąsior występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” (24.08.1982 zmiana kryptonimu na „Związek”) zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.11.1980 pod nr. rej. GD 37004 i prowadzonej przez Wydział III „A” KW MO Gdańsk, a następnie Wydział V KW MO/WUSW Gdańsk. W ramach założonej w celu „operacyjnej ochrony” NSZZ „Solidarność” sprawy, inwigilowano osoby prezentujące „wrogie postawy w stosunku do ustroju społeczno-politycznego PRL” oraz zabezpieczano działalność NSZZ przed „oddziaływaniem zagranicznych ośrodków dywersji”. W materiałach zgromadzono m.in. charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany działań operacyjnych. Do sprawy włączono materiały (meldunki opisujące przebieg obrad, nastroje wśród delegatów oraz czynności podjęte w celu eliminacji z władz związku osób o radykalnych poglądach) Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Sejmik” (nr rej. 40233) dot. „operacyjnej ochrony” obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 05-10.09.1981 oraz 26.09-7.10.1981 w Gdańsku. Michał Mąsior występuje w materiałach jako delegat Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz kandydat do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. SO krypt. „Klan”/ „Związek” zakończono 03.11.1983, a zgromadzone materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Gdańsk pod sygn. 185/IV. IPN Gd 003/166 t. 1-28 (185/IV).
Ww. występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 19.01.1982 pod nr. rej. GD 42220 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Gdańsk, a następnie Inspektorat 2 KW MO/WUSW Gdańsk. Sprawa dotyczyła założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Michał Mąsior występuje w materiałach jako członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz figuruje w „wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku”. Sprawę zakończono 04.05.1985, a zgromadzone materiały zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Gdańsk pod sygn. 200/IV. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO Gdańsk zawierające meldunki dzienne za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz z akcji krypt. „Klon”, polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Michał Mąsior figuruje w materiałach jako przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” internowany 13.12.1981 terenie Gdańska. IPN Gd 0046/365 t. 4.
Materiały administracyjne stanowią opracowanie dot. NSZZ „Solidarność”, obejmujące lata 1981-1986, sporządzone w Biurze Studiów MSW w Warszawie i zawierają m.in. opis struktury organizacyjnej władz terenowych i centralnych związku, analizę socjologiczną działaczy Komisji Krajowej b. NSZZ „Solidarność” oraz skróconą informację o poszczególnych jej członkach. Michał Mąsior występuje w „skróconej informacji” o członkach Komisji Krajowej b. NSZZ „Solidarność” sporządzonej we wrześniu 1986. IPN BU 0726/59 t. 1 (222/36).
.