Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Tajer
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 26-02-1933
Imię ojca: Marian
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Tajer, w latach 1970-ch i 1980-ch pracownik Huty im. B. Bieruta w Częstochowie, od września 1980 działacz NSZZ „Solidarność” (w tym m.in. jako współzałożyciel i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”), figuruje jako internowany w aktach tzw. Ośrodka Odosobnienia (więzienia) w Zabrzu-Zaborzu, w aktach Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu i w aktach Ośrodka Odosobnienia w Kielcach z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że Antoni Tajer został internowany w dniu 13 grudnia 1981 na mocy decyzji KW MO w Częstochowie i w dniu 16 grudnia 1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zapisano także, że Antoni Tajer został zwolniony z tego więzienia w dniu 9 kwietnia 1982. Następnie ww. został ponownie internowany (na mocy decyzji KW MO w Częstochowie) za "kontynuowanie działalności związkowej zawieszonego NSZZ „Solidarność” - w okresie od 6 sierpnia do 26 listopada 1982: najpierw w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu (do 28 września 1982), a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. IPN Ka 42/789 (5/81), IPN Ki 45/470 (10/I/82), IPN Rz 52/576.
Antoni Tajer występuje, wraz z kilkuset innymi osobami, w wykazach SB i MSW dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego (poczynając od dnia 13 grudnia 1981): w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w latach 1981-1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. Zapisano, że Antoni Tajer został internowany dn. 13 grudnia 1981 na wniosek SB z Wydz. IIIA KW MO w Częstochowie i następnie osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Zabrzu-Zaborzu. Zapisano także, że to internowanie ww. działacza NSZZ „Solidarność” "uchylono" w dniu 1 kwietnia 1982. Antoni Tajer jako "podejrzany o kontynuowanie konspiracyjnej działalności związkowej i kolportowanie nielegalnej literatury" został ponownie internowany w okresie od 6 sierpnia do 26 listopada 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248), IPN BU 1460/1.
Antoni Tajer figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Komitet" - prowadzonej przez SB z Wydz. III WUSW w Częstochowie w latach 1985-1988 (nr rej. 9055). Figuruje jako członek siedmioosobowej grupy inicjatywnej, która w Częstochowie w maju 1985 powołała do życia Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego (wydający m.in. ulotki pt. „Komunikat KOIS” i zrzeszający aktywistów zdelegalizowanego przez władze PRL NSZZ "Solidarność"). Akta te zawierają m.in. meldunki operacyjne, plany i pisma SB dot. różnych operacyjnych przedsięwzięć, notatki, wykazy i doniesienia tajnych współpracowników. Antoni Tajer występuje m.in. w "wykazie członków założycieli Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego". IPN Ka 0135/70 (1692/II).
Antoni Tajer, w latach 1980. pracownik Huty im. B. Bieruta w Częstochowie i działacz NSZZ „Solidarność”, w latach 1988-1989 był inwigilowany i rozpracowywany przez SB z Wydz. V WUSW w Częstochowie (wraz z kilkoma innymi aktywistami podziemnej "S") w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Struktura" (nr rej. 6428). Podstawą założenia tej sprawy były "materiały agenturalne" - doniesienia tajnych współpracowników SB wskazujące na "wrogą działalność" grupy osób "w środowiskach określonych zakładów pracy", w tym ww. Huty. Antoni Tajer został zarejestrowany do tej sprawy w dniu 13 kwietnia 1988 pod numerem 5093. Inwigilację tej grupy działaczy "Solidarności" w ramach SOR krypt. "Struktura", w tym Antoniego Tajera, zakończono latem 1989. W kartotekach i dziennikach rejestracyjnych zapisano, że materiały SOR krypt. "Struktura" zniszczono ("wybrakowano") ze względu na ich "małą wartość operacyjną" w dniu 17 stycznia 1990. Materiały zniszczono dn. 17 stycznia 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.