Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Józef
Nazwisko: Świderek
Miejsce urodzenia: Ośniszczewo
Data urodzenia: 06-11-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 21.03.1980 do 30.12.1981 w sprawie rozpowszechniania na terenie Torunia literatury bezdebitowej i różnych ulotek o treściach opozycyjnych. Śledztwo zostało wszczęte postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (Ds. 394/80), która powierzyła je do prowadzenia Wydz. Śledczemu KW MO w Toruniu (1/80). Eugeniusz Świderek został zatrzymany 30.04.1980 w trakcie rozrzucania w rejonie Bydgoskiego Przedmieścia ulotki pt. „Apel do społeczeństwa miasta Torunia”. Dokonano przeszukania również jego mieszkania, w trakcie którego zabezpieczono 51 ulotek, 8 matryc oraz wyżymaczkę wykorzystywaną przy powielaniu ulotek oraz liczne antysocjalistyczne maszynopisy. Podczas przesłuchania w charakterze świadka przyznał się do przygotowania i rozpowszechniania nielegalnych ulotek oraz do wykonania i rozrzucenia na terenie Torunia około 3000 ulotek „przed wyborami do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych”. Ponownie zatrzymany 29.08.1980 wraz z przeprowadzeniem rewizji osobistej z uwagi na to, że „prowadzi na terenie zakładu działalność zmierzającą do wywołania strajku rozpowszechniając w tym celu tendencyjne i fałszywe wiadomości". 01.09.1980 przesłano do Prokuratury Rejonowej w Toruniu akta postępowania przygotowawczego w sprawie „gromadzenia i kolportażu literatury zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL” wraz z wnioskiem o zatwierdzenie zrealizowanego 29.08.1980 przeszukania w miejscu zamieszkania Eugeniusza Świderka. IPN By 082/143 t. 2-3 (196/III).
Rozpracowywany pod nr 5764 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Park” nr rej. 5763 prowadzonej od 30.04.1980 do 23.08.1982 przez Wydz. III "A"/ V KW MO w Toruniu. Sprawa dotyczyła prowadzenia działalności antysocjalistycznej w zakładach "Predom- Metron" w Toruniu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 793/II. Akt sygn. 793/II brak, zostały zniszczone przez Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW Toruń 03.01.1990. Akta o sygn. 793/II zniszczono 03.01.1990 za protokołem brakowania nr 1/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego z okresu 21.08.1980 - 10.01.1983. Eugeniusz Świderek figuruje w licznych wykazach osób wytypowanych do izolacji i internowania. Za swoją działalność antysocjalistyczną, kolportaż ulotek, nawoływanie do zgromadzeń był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. W aktach znajduje się charakterystyka jego działalności: rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Park”. W okresie przed wyborami do Sejmu i Wojewódzkich Rad Narodowych oraz przed świętem 1-go Maja powielał oraz kolportował ulotki o treści antysocjalistycznej. Usiłował w ZMB „Predom-Metron” w Toruniu zorganizować strajk solidarnościowy podczas wydarzeń na Wybrzeżu. Jeden z głównych działaczy NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Utrzymywał kontakty z działaczami antysocjalistycznymi z terenu Torunia. Współuczestniczył w przygotowaniu i kolportowaniu materiałów przed strajkami sierpniowymi 1980. Po ich zakończeniu z pasją i zaangażowaniem włączył się w tworzenie nowych związków zawodowych. Kontrolowany poprzez Tajnych Współpracowników (TW) pseud. „Zbigniew” i „Czajka”. IPN By 466/1-3 (156/82-84).
Akta operacyjne Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu z okresu 12.12.1981 - 23.11.1982 dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące internowania Eugeniusza Świderka, internowanego na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 88/81-OE z 13.12.1981, zwolnionego na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 88/81-119 z 11.03.1982. Zatrzymany odmówił podpisania przyjęcia do wiadomości faktu internowania. Eugeniusz Świderek był przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ »Solidarność» oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność» w ZMB „Predom-Metron” w Toruniu. IPN By 082/1 t. 12 (54/III), IPN By 076/321.
Akta osobowe Eugeniusza Świderka internowanego decyzją Komendanta KW MO w Toruniu nr 88/81-OEA z 13.12.1981 gdyż jako pracownik ZMB „Predom-Metron” w Toruniu „nawoływał do nielegalnych zgromadzeń”. Doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Potulicach. Internowanie uchylono decyzją Komendanta KW MO w Toruniu nr 88/81-119 z 11.03.1982. IPN By 97/122 (40/A/122).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od 27.05.1982 do 12.06.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu w sprawie sporządzania i kolportowania ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" oraz wezwania do bojkotu manifestacji 1-wszo majowej 1982 w Toruniu. Śledztwo było prowadzone w trybie doraźnym. Ulotki zatytułowane "Mieszkańcy Torunia” wzywały do udziału w kontrmanifestacji na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu 1 maja 1982 i zademonstrowania oporu wobec władzy oraz poparcia dla zawieszonego związku zawodowego NSZZ "Solidarność”. Eugeniusz Świderek był jednym z podejrzanych o udział w powyższej manifestacji. Śledztwo umorzono 12.06.1982 z powodu nie wykrycia sprawców. IPN By 082/56 (109/III).
Zarejestrowany 18.07.1985 przez Pion V RUSW w Toruniu pod nr 13072 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Organizacja” nr rej. 12168, prowadzonej od 15.01.1985 do 10.10.1985 przez Pion V RUSW w Toruniu. Ww. był „podejrzany o napisanie zbiorowej petycji do dyrekcji zakładu poruszającej problemy płacowe". Materiały złożono 26.10.1985 do archiwum pod sygn. 1524/II. Akta o sygn. 1524/II zniszczono 30.01.1990 przez RUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.