Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Wielontek
Miejsce urodzenia: Kowel
Data urodzenia: 28-03-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Uparty”, nr rej. 4581, prowadzony od 06.01.1982 przez Sekcję III Wydziału V KW MO w Skierniewicach, a od 16.05.1983 do 12.02.1985 przez Grupę V KMO/RUSW w Rawie Mazowieckiej w celu inwigilacji Henryka Wielontka, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Zakładach Narzędzi Pomiarowych „Vis” w Rawie Mazowieckiej. W latach 1983-1984 trzykrotnie przeprowadzono z nim „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. KE został wznowiony 16.05.1986 przez Grupę V RUSW w Rawie Mazowieckiej i zakończony 13.05.1987, ponieważ do tego czasu „nie ujawniono, aby prowadził szkodliwą działalność polityczną”. Akta sprawy złożono w archiwum pod sygn. 537/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Według zapisów w dzienniku rejestracyjnym Wydziału „C” KW MO/WUSW w Skierniewicach Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Uparty” zarejestrowano 13.01.1982, a materiały sprawy złożono w archiwum 04.06.1984 pod sygn. 537/II. W uwagach odnotowano: „Przekazano do SB w Rawie Mazowieckiej”. Z kolei w kartotece ogólnoinformacyjnej MSW zanotowano: „W dniu 25.05.1984 zakończono prowadzenie kw. ew. a analizę materiałów włączono do sprawy oper. rozpr. krypt. »Aktywiści«, Nr 5572”. Materiały o sygn. 537/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt admin. IPN Ld 052/59 t. 6/2.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Przymiar”, nr rej. 5010, prowadzona od 17.12.1982 przez Wydział V KW MO w Skierniewicach, od 16.05.1983 przez Grupę V KMO/RUSW w Rawie Mazowieckiej, następnie WOG w Skierniewicach w celu operacyjnej kontroli Zakładów Narzędzi Pomiarowych „Vis” w Rawie Mazowieckiej, której pracownikiem był Henryk Wielontek. W marcu 1983 został wybrany jednym z delegatów na zebranie ogólne pracowników Kombinatu Przemysłu Narzędziowego „Vis”, w skład którego wchodziły zakłady w Rawie Mazowieckiej. W grudniu 1983 został sekretarzem, a w listopadzie 1984 przewodniczącym Rady Pracowniczej ZPN „Vis”. W wyniku grudniowych wyborów w 15-osobowej radzie znalazło się 6 działaczy „Solidarności”, w związku z tym SB planowała podjęcie działań zmierzających do „ewentualnego wyeliminowania tych osób ze składu samorządu”. SO krypt. „Przymiar” zakończono 20.02.1990 na podstawie polecenia dyrektora Departamentu Ochrony Gospodarki MSW. Teczka zawiera niepełną dokumentację sprawy. Część materiałów zachowała się w aktach administracyjnych. IPN Ld 019/21 (74/IV). Akta admin. IPN Ld 052/59 t. 12.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Aktywiści”, nr rej. 5572, prowadzona w okresie 08.02.1984 - 03.12.1985 przez Grupę III RUSW w Rawie Mazowieckiej przeciwko grupie osób podejrzewanych o podejmowanie działań zmierzających do zakłócenia wyborów do rad narodowych. Henryk Wielontek został zarejestrowany do sprawy 17.06.1984 pod nr. 5755 w celu „rozpoznania prowadzonej przez niego propagandy politycznej w gronie działaczy »Solidarności«”. Przed zakończeniem SOR przeprowadzono z nim „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. Akta sprawy zdjęto z ewidencji 08.01.1986 i złożono w archiwum pod sygn. 651/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiały o sygn. 651/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt admin. IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Chemik”, nr rej. 6450, prowadzony w okresie 07.02.1986 - 20.09.1987 przez Grupę VI RUSW w Rawie Mazowieckiej wobec Henryka Wielontka, podejrzewanego o „wrogą działalność polityczną”. KE zakończono z powodu braku dowodów potwierdzających te podejrzenia. Akta sprawy złożono 08.10.1987 w archiwum pod sygn. 810/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiały o sygn. 810/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały administracyjne Wydziału V KW MO/WUSW w Skierniewicach zawierające kopie meldunków przesyłanych w latach 1982-1985 do MSW przez różne jednostki operacyjne w województwie. W meldunku RUSW w Rawie Mazowieckiej z 10.01.1984 Henryk Wielontek wymieniony został jako przewodniczący „byłego” NSZZ „Solidarność” w Zakładach Narzędzi Pomiarowych „Vis” w Rawie Mazowieckiej. IPN Ld 052/99 (6/17/90).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO/WUSW w Skierniewicach z lat 1982-1989 zawierające analizy spraw operacyjnych pod kątem możliwości wszczęcia przez Wydział Śledczy postępowań przygotowawczych. Analiza z 23.04.1984 dotyczy Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Aktywiści” prowadzonej przez Grupę III RUSW w Rawie Mazowieckiej przeciwko grupie osób, w tym Henrykowi Wielontkowi, podejrzewanych o planowanie wykonania napisów nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych. IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Materiały z kartoteki Biura Paszportów MSW informujące o zarejestrowaniu w 1983 pod nr. Z-1277/83 zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ) Henryka Wielontka na okres 5 lat. Z wnioskiem o zastrzeżenie wystąpił RUSW w Rawie Mazowieckiej. Miało ono obowiązywać do 01.10.1988. Anulowano je 23.02.1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.