Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Andrzej
Nazwisko: Feduszka
Miejsce urodzenia: Zamość
Data urodzenia: 25-12-1963
Imię ojca: Leon
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały (akta i mikrofilm) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rocznica” (nr rej. 12325), prowadzonej w okresie 13.11.1986 - 11.09.1989 przez Wydział III WUSW Zamość. Sprawę wszczęto w związku z rozkolportowaniem w nocy 10/11.11.1986 na terenie Zamościa około 300 ulotek „o treści nawiązującej do 68. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”, „sygnowanych jako >Gazeta Lublin< 11.11.1986 r.”. Jej celem było „ustalenie kolporterów przedmiotowych ulotek, wyjaśnienie ich związku „z opozycyjnymi strukturami >S[olidarności]<, KPN i LDPN w Lublinie i Zamościu” oraz „ustalenie kanału przerzutowego ulotek z Lublina na teren Zamościa”. Jacek Feduszka, student IV roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został zarejestrowany jako „osoba” do SOR „Rocznica” 03.11.1988, pod nr 14488. W dotyczącym go „Kwestionariuszu osoby rozpracowywanej - sprawdzanej” odnotowano m.in., iż był „negatywnie ustosunkowany do obecnej sytuacji społ.-politycznej” i prezentował „postawę prosolidarnościową”. Natomiast opisując „wynik rozpracowania” podano, że „zebrane materiały agenturalne świadczą, iż figurant dostarczył z Lublina na teren Zamościa ulotki będące przedmiotem nin. sprawy, które następnie zostały rozkolportowane” przez inną, znaną mu osobę - również „figuranta” tej sprawy. W ramach SOR „Rocznica” przeprowadzono szeroko zakrojone działania, m.in. zwrócono się o informacje do innych wydziałów, wykorzystano „17 jednostek agenturalnych oraz dokonano sprawdzenia ogółem 38 osób jako potencjalnych sprawców”, przeprowadzono „rozmowy operacyjno-sondażowe” z dozorcami zatrudnionymi na osiedlu, gdzie doszło do kolportażu oraz z jego mieszkańcami. Jak stwierdzono, „szczególnie istotna dla sprawy okazała się informacja od TW ps. >Fleur<” (na stanie Wydziału V), który wskazał m.in. potencjalnego kolportera ulotek. Z kolei Tajny Współpracownik ps. „Pchełka” przekazał SB informację o zaangażowaniu Jacka Feduszki w dostarczenie tychże ulotek do Zamościa. W wyniku analizy materiałów SOR „Rocznica”, przeprowadzonej w Wydziale Śledczym WUSW Zamość w czerwcu 1989, stwierdzono m.in., iż upłynął rok od czasu popełnienia wykroczenia, toteż „nastąpiło przedawnienie orzekania” i brak podstaw „do podejmowania czynności o charakterze procesowym” wobec uczestników kolportażu, w tym J. Feduszki. We wrześniu 1989 postanowiono zakończyć prowadzenie SOR „Rocznica”, „w związku z osiągnięciem założonych celów”. Uznano przy tym, że J. Feduszka „zaniechał wrogiej działalności”. Według końcowego meldunku Naczelnika Wydziału III WUSW Zamość, „ze względów operacyjnych” (być może chodziło o uniknięcie zdekonspirowania agentury) „odstąpiono od jakichkolwiek czynności” w stosunku do „figurantów” (m.in. analiza materiałów oprac. w Wydziale Śledczym i analiza materiałów oprac. w Wydziale III, sporządzone 20.06.1989, wniosek o zakończenie sprawy z 11.09.1989, meldunek Nr 137/89 o zakończeniu sprawy z 16.09.1989). Dnia 20.09.1989 sprawę „zdjęto z ewidencji”, 26.09 jej materiały złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Zamość pod sygn. 2258/II, zaś 15.11 akta zmikrofilmowano (sygn. mikrofilmu: 2258/2). Zawartość dokumentacji wskazuje, że nie zachowała się w stanie kompletnym. Akta o sygn. IPN Lu 077/727 (2258/II), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0383/29 (2258/2), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Informacje dotyczące Jacka Feduszki umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Odnotowano tu, że został zarejestrowany przez Wydział III WUSW Zamość pod nr 14488, do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania, ponieważ „kolportował ulotki o wrogiej treści”. Jego rozpracowywanie zakończono 11.09.1989, w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. Według zapisu akta sprawy, zarchiwizowane pod sygn. 2258/II, zniszczono, zachowując mikrofilm o sygn. 2258/2. Informacja o osobie z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.