Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Bzymek-Strzałkowski
Nazwisko rodowe: Bzymek
Miejsce urodzenia: Wymysłów
Data urodzenia: 12-10-1912
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Szef BW WiN Edward Bzymek-Strzałkowski ps. "Swoboda", "Grudzień" został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 22.08.1946. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Wyrok decyzją B. Bieruta zmieniono na karę 15 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 07/639, t. 1-11 (740/III), mikrofilm o sygn. IPN Kr 096/640 (740/III).
Dokumentacja śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP oraz Wydział Śledczy WUBP w Krakowie od sierpnia 1946 w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. W wyniku działań operacyjnych i zeznań zatrzymanych wcześniej członków tarnowskich struktur WiN Edward Bzymek-Strzałkowski został zatrzymany 22.08.1946 w zasadzce urządzonej przez UB w mieszkaniu innego członka kierownictwa WiN na terenie Krakowa. Materiały zawierają protokoły przesłuchań aresztowanych i świadków przez funkcjonariuszy UB, postanowienia prokuratury, dokumentację z procesu przed WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów oraz dokumentację z odbywania kary przez osadzonych. Po wielomiesięcznym śledztwie podczas którego stosowano przymus fizyczny i psychiczny, nadzorowanym bezpośrednio przez Dep. Śledczy MBP, Edward Bzymek-Strzałkowski został skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Bolesław Bierut w postanowieniu z 06.11.1947 skorzystał z prawa łaski. Wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum MBP 22.01.1948 pod sygn. 1739/śl. Przesygnowano 01.10.1971 do nr 1739/III. Mikrofilm o sygn. 1606/III wykonano w 1977 roku. Akta o sygn. IPN BU 0259/166, t. 1-9 (1739/III), mikrofilm IPN BU 01236/975 (1606/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Edwardowi Bzymek-Strzałkowskiemu i innym członkom kierownictwa II Zarządu WiN. Zatrzymany jako jeden z pierwszych z II ZG WiN przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 22.08.1946. Areszt tymczasowy od 27.08.1946 decyzją WPR w Krakowie podpisał Oskar (Szyja) Karliner. W miejscu zamieszkania w Krakowie przeprowadzono rewizję. Podczas śledztwa i przesłuchań wyskoczył z okna budynku WUBP i odniósł poważne obrażenia. Mimo to dalej poddawano go przesłuchaniom z użyciem brutalnych metod. Akt oskarżenia z 07.07.1947 sporządzony przez funkcjonariusza śledczego MBP Adama Humera zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału Śledczego MBP Różańskiego. Edward Bzymek-Strzałkowski został oskarżony z art. 86 par. 1 i 2 KKWP oraz art. 6 i 7 dekretu z 13.06.1946 o działalność w strukturach kierowniczych WiN i kierowanie Brygadami Wywiadowczymi WiN. Wyrokiem WSR z 10.09.1947 skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i konfiskatę majątku. Postanowieniem z 09.10.1947 NSW odrzucił skargę rewizyjną. Decyzją z 06.11.1947 B. Bierut skorzystał z prawa łaski i kara śmierci została zamieniona na 15 lat więzienia. Postanowieniem WSG w Krakowie z 09.05.1956 o zastosowaniu amnestii karę zmniejszono do 10 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w Warszawa I 27.08.1956. Akta o sygn. IPN Kr 85/246-264 (Sr 978/47) oraz 1 tom o sygn. IPN Kr 110/1593 (Sr 978/47).
Na polecenie Wydz. III KWMO w Warszawie od 1970 roku SB KPMO w Otwocku rozpoczęła rozpracowanie mieszkającego w Wesołej Edwarda Bzymek-Strzałkowskiego. Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Zawzięty" zarejestrowano 16.06.1971 pod nr 6305. Rozpracowywany jako b. członek kierowniczych struktur WiN. Do zbierania informacji użyto agentury TW "Jan". Rozpracowanie zakończono wobec nie stwierdzenia opozycyjnej działalności, a także trybu życia "figuranta" który nie pozwalał na bliższe dotarcie operacyjne ze strony SB. Sprawę zakończono i materiały złożono w16.06.1975 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Warszawie pod sygn. 66156/II. Akta o sygn. IPN BU 0227/1034 (66156/II).
Edward Bzymek-Strzałkowski przechodzi w sprawie śledczej WUBP w Bydgoszczy prowadzonej pod bezpośrednim nadzorem Dep. Śledczego MBP oraz materiałach operacyjnych MBP i WUBP w Bydgoszczy, dot. Paweł Wieczorek vel Witold Darlewski, vel Lewandowski, ps. "Dar", "Wiktor", "Lot", "Paweł", który był zastępcą Bzymka-Strzałkowskiego w BW OP WiN i w BW przy II ZG WiN i jednym z ostatnich nieujętych do 1951 roku członków kierownictwa II ZG WiN, m.in. dzięki dwukrotnej zmianie danych osobowych. W 1946 roku został oddelegowany przez Bzymka i Prezesa WiN F. Niepokólczyckiego do zakładania siatki BW w Warszawie, Pomorzu, i Wybrzeżu. Od 1949 roku namierzony przez MBP, który do 1951 roku prowadził grę operacyjną w celu ustalenia jak największej liczby kontaktów "Dara" spośród nieujawnionych wcześniej członków WiN, a zwłaszcza członków BW. W aktach protokoły przesłuchań Bzymka-Strzałkowskiego do sprawy, dotyczące struktury i składu osobowego oraz działalności BW WiN z okresu śledztwa, a następnie osadzenia w więzieniu. Akta o sygn. IPN By 070/3610, t. 1-4 (3910/III). Zob. wpis w katalogu rozpracowywanych IPN dot. Franciszek Niepokólczycki, poz. 5 opis akt o sygn. IPN BU 0192/68, t. 2-4 (277/II).
Wyciągi z protokołów przesłuchań Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego przekazywane z Dep. Śledczego MBP do Biura Specjalnego z lat 1946-1950. Zainteresowanie Biura Specjalnego MBP budziła tematyka kontaktów II KG WiN z innymi organizacjami, jak "Racławice" oraz powstawanie w 1946 roku sieci BW WiN na Pomorzu, Warszawie i Łodzi, gdzie w konsultacji z Prezesem II ZG został oddelegowany do tworzenia struktur BW zastępca Bzymka i szef kontrwywiadu BW WiN Paweł Wieczorek vel Lewandowski vel Darlewski. Akta o sygn. IPN BU 0298/446 (250/X/179).
Materiały operacyjne Dep. III MBP w sprawie tworzenia siatki BW WiN przez Bzymka i Wieczorka vel Darlewskiego na terenie Polski północnej, protokoły przesłuchań Bzymka, ustalanie przez UB członków siatki WiN. W czerwcu 1956 do przebywającego w CW we Wronkach Bzymka-Strzałkowskiego Wydz. I Dep. III KdsBP wysłał pracownika w celu odbycia rozmów operacyjnych. W związku z rangą osoby w Dep. III postanowiono po kilku wstępnych rozmowach przeprowadzić werbunek. Po wyjściu z więzienia w trakcie rozmowy werbunkowej Edward Bzymek-Strzałkowski odmówił współpracy. Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 21001/b. W 1967 roku przesygnowano do nr 21001/II. Akta nie zachowały się pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01178/1999 (21001/2).
Przejęte przez Dep. II MBP dokumenty wytworzone przez BW WiN w 1946 roku. W aktach meldunki sytuacyjne z Gdyni, Wrocławia i Kluczborka sygnowane przez E. Bzymka-Strzałkowskiego. Akta o sygn. IPN BU 1568/57 (MBP 57).
Księga Główna Więźniów CW w Rawiczu. Osadzony w CW w Rawiczu w okresie 10.02.1950 - 05.04.1950. Przybył z więzienia Warszawa I i ponownie został tam wysłany transportem 05.04.1950. Księga Główna Więźniów CW w Rawiczu o sygn. IPN Po 3/36.
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach wraz ze skorowidzem. Osadzony w CW we Wronkach od 09.01.1948. Następnie w więzieniu Warszawa I od 25.01.1948. Ponownie osadzony we Wronkach od 29.02.1952. W okresie 04.03.1954 do 11.06.1955 w więzieniu w Poznaniu. Do 10.07.1956 We Wronkach skąd przewieziony do więzienia Warszawa I. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach wraz ze skorowidzem o sygn. IPN Po 3/58, 3/59, 3/63, 3/70-74.
Sporządzone w Biurze "C" MSW w latach 1974-1977 karty osobowe i charakterystyki członków AK i WiN. W aktach kwestionariusz osobowy Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego z 1975 roku. Akta o sygn. IPN BU 0423/7102.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Edward Bzymek-Strzałkowski ps. "Grudzień", "Swoboda", "Bazyli", "Wolski" figuruje w charakterystyce Brygad Wywiadowczych WiN jako Oficer AK. W latach 1942-1944 szef BW AK na Okręg Krakowski, następnie BW "Nie", DSZ. W 1945 roku szef BW Obszaru Południowego WiN krypt. "Izba Kontroli". Od lutego 1946 szef BW przy II ZG WiN. Zatrzymany przez UB 22.08.1946. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.