Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Pietraszczyk
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Data urodzenia: 18-07-1957
Imię ojca: Adam
Imię matki: Lidia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leszek Pietraszczyk, który po wprowadzeniu stanu wojennego „nie odstąpił od działalności związkowej” i brał udział w organizowaniu strajku okupacyjnego na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, został objęty kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dzik” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 12.01.1982 pod nr. rej. KA 47767 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawę wszczęto w związku z informacją dotyczącą strajku, który rozpoczął się w kopalni „Andaluzja” 14.12.1981 jako wyraz solidarności ze strajkującymi załogami KWK „Julian” i Zakładów Remontowo-Montażowych Przemysłu Metali Nieżelaznych „Montomet”. Górnicy domagali się odwołania stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Strajk zakończono 17.12.1981. Inicjatorzy protestu, m.in. Leszek Pietraszczyk, który stanął na czele Komitetu Strajkowego, zostali skazani przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na kary pozbawienia wolności, a 10 osób biorących „czynny udział” w strajku Kolegium ds. Wykroczeń skazało na karę 3 miesięcy aresztu. W dniu 02.06.1982 ww. zarejestrowano w ewidencji operacyjnej do SOR krypt. „Dzik” pod nr. rej. KA 49926/47767. Rozpracowanie zakończono 29.06.1982, a 17.09.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39176/II. IPN Ka 043/194 t. 1 (39176/II).
Akta zawierają dokumenty wytworzone w związku z aresztowaniem Leszka Pietraszczyka, który jako organizator strajku na terenie KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, został 24.12.1981 na mocy decyzji Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-21/81) osadzony w Areszcie Śledczym w Zabrzu. W dniu 21.01.1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę 5 lat pozbawienia wolności. W okresie od 04.02.1982 do 07.06.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu, następnie został przewieziony do Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Od 28.09.1982 ww. był osadzony w Zakładzie Karnym w Kłodzku, a od 18.05.1983 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Zwolniony 10.08.1983 na podstawie postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 45/82) o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. IPN Wr 149/195 (302/VIII/83).
Leszek Pietraszczyk, który brał udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, został objęty śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (sygn. Pg.Śl-II-21/81). W ramach prowadzonych w trybie doraźnym czynności ww. przesłuchano, obwiniono o to, że będąc członkiem NSZZ „Solidarność” w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 na terenie zmilitaryzowanej kopalni „Andaluzja” nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego dekretem o stanie wojennym związku, poprzez organizowanie, a następnie kierowanie wraz z innymi osobami akcją strajkową, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 i 2 oraz o to, że w dn. 14.12.1981 rozpowszechniał wcześniej osobiście przygotowane ulotki „zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji w kraju po ogłoszeniu stanu wojennego, w celu wywołania niepokoju publicznego, rozruchów i akcji strajkowej”, tj. o czyn z art. 48 ust. 2 i 23.12.1981 tymczasowo aresztowano. W dn. 21.01.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach (sygn. akt SoW 45/82) uznał Leszka Pietraszczyka za winnego zarzucanych aktem oskarżenia czynów i skazał ww. na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych oraz zasądził tytułem opłaty w sprawie karnej kwotę 4200 zł i obciążył kosztami postępowania. IPN Wr 101/360 (SoW 45/82).
W dniu 01.06.1982 Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł do Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej rewizję nadzwyczajną, w której zarzucił wymierzenie Leszkowi Pietraszczykowi skazanemu 21.01.1982 prawomocnym wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego kar jednostkowych i łącznych „rażąco łagodnych, niewspółmiernych do stopnia zawinienia i społecznego niebezpieczeństwa zarzucanych czynów” i wniósł o wymierzenie ww. kary 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych (w dn. 28.07.1982 cofnął rewizję). W dniu 25.07.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 45/82) na podstawie amnestii z dn. 21.07.1983 złagodził karę pozbawienia wolności o połowę i wymierzył nową karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych, a 10.08.1983 na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w Strzelinie zwolnił ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając okres próby do dn. 31.12.1985. Postanowieniem z 30.10.1989 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 45/82) „przebaczył i puścił w niepamięć” skazanie oraz zarządził zatarcie skazania. IPN Wr 101/361 (SoW 45/82).
Leszek Pietraszczyk, który „po skorzystaniu z aktu łaski nie zaprzestał wrogiej działalności” i „oddziałuje negatywnie na środowisko górnicze” był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Spinacz”, zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 23.11.1983 pod nr. rej. KA 54535 i prowadzonego przez Grupę III MUSW Piekary Śląskie. Sprawę założono z uwagi na fakt iż ww. „prezentuje negatywne poglądy krytykując politykę partii i Rządu” oraz „ze względu na uzasadnione podejrzenie, iż w sprzyjających okolicznościach może podjąć działanie o wrogim charakterze”. Celem sprawy była bieżąca kontrola operacyjna, rozpoznanie motywów i pobudek „jego wrogiej postawy” oraz „podjęcie działań uniemożliwiających figurantowi podejmowanie negatywnych inicjatyw politycznych”. KE krypt. „Spinacz” zakończono 21.06.1985 „z powodu braku możliwości operacyjnej kontroli figuranta” w związku z wyjazdem ww. za granicę na pobyt stały. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale C WUSW Katowice pod sygn. 39176/II. IPN Ka 043/194 t. 2 (39176/II).
Leszek Pietraszczyk występuje w materiałach WUSW Wrocław dotyczących osób wobec których zastosowano ustawę z dn. 21.07.1983 o amnestii. Ww. dotyczy informacja o złagodzeniu przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wymiaru kary pozbawienia wolności z 5 lat do lat 2. IPN Wr 039/11383 t. 1 (24640/III).
W dn. 19.06.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. Wo 93/92) po rozpatrzeniu wniosku Naczelnego Prokuratora Wojskowego o wznowienie postępowania w sprawie skazanych prawomocnie wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 21.01.1982 wznowił postępowanie, uchylił ww. wyrok (sygn. akt SoW 45/82) i uniewinnił Leszka Pietraszczyka od popełnienia przypisanych tym wyrokiem czynów określonych w art. 46 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN Wr 101/360.
.