Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Edward
Nazwisko: Oleksiński
Miejsce urodzenia: Mikluszowice
Data urodzenia: 01-01-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Oleksiński został zarejestrowany 19.12.1981 pod nr TA 5901 przez Wydział V KWMO w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Huta” o numerze rejestracyjnym TA 5896 prowadzonej w okresie od 18.12.1981 do 26.01.1982 wobec osób zaangażowanych w strajk przeprowadzony w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego (ZPH) w Bochni. Materiały SOR krypt. ”Huta” złożono 14.03.1984 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 1055/II-gr. Materiały zniszczono 18.01.1990. Materiały o sygn. 1055/II-gr. zniszczono 18.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie w sprawie prowadzonej wobec m.in. Eugeniusza Oleksińskiego, podejrzanego o zorganizowanie i przeprowadzenie strajku w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego (ZPH) w Bochni w dniach 13-15.12.1981. Sprawę zarejestrowano 22.12.1981 pod nr RSD- 9/81. E. Oleksiński został objęty dochodzeniem jako członek Komitetu Strajkowego. Zatrzymany 15.12.1981, na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bochni i 17.12.1981 tymczasowo aresztowany. Materiały złożono 24.06.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 35/III-gr. IPN Kr 071/34 (35/III-gr.).
Akta sprawy sądowej prowadzonej w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie przeciwko Eugeniuszowi Oleksińskiemu i in., oskarżonym z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, o to, że "w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Bochni działając wspólnie zorganizowali strajk pracowników miejscowego Zakładu Przetwórstwa Hutniczego, a następnie strajkiem tym kierowali" oraz o nieodstąpienie od działalności związkowej. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie 05.01.1982 skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych. Rada Państwa 19.04.1983 zastosowała prawo łaski poprzez warunkowe zwolnienie z reszty odbywania kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Kr 13/16 t.1-3 (II K 44/81). Rewizja Nadzwyczajna Prokuratora Generalnego na korzyć E. Oleksińskiego i in. zaskarżająca wyrok z 05.01.1982. Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna w dniu 07.04.1993 zmienił wyroki zaskarżone rewizją nadzwyczajną przez uniewinnienie Eugeniusza Oleksińskiego i in. Ponadto kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa. Sygn. IPN BU 3665/603 (III KRN 43/93)
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie w przedmiocie zastosowania ustawy o amnestii z 21.07.1983 w sprawie Eugeniusza Oleksińskiego i in. Sąd Wojewódzki w Tarnowie po rozpoznaniu na posiedzeniu 19.09.1983 sprawy Eugeniusza Oleksińskiego w przedmiocie zastosowania amnestii postanowił darować skazanemu karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat, karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat, uchylić postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 24.05.1983 w części dotyczącej okresu próby, oddania pod dozór kuratora i nałożonych obowiązków. IPN Kr 904/27 ( III KoW 566/83/A).
Akta penitencjarne E. Oleksińskiego. Aresztowany tymczasowo 15.12.1981 w związku z oskarżeniem o kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego oraz zorganizowanie strajku w Zakładach Przetwórstwa Hutniczego (ZPH) w Bochni. Osadzony 18.12.1981 w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Od 30.08.1982 objęty przerwą w odbywaniu kary ze względu na bardzo ciężką sytuację rodzinną. IPN Kr 162/54 (1/460/83).
.