Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Fedorowicz
Miejsce urodzenia: ŁOMŻA
Data urodzenia: 30-12-1950
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Odrodzenie" (nr rej. Bk-27678) prowadzona była w okresie 20.12.1981 - 14.03.1984 przez Wydział III "A"/ Wydział V KW MO/WUSW w Białymstoku. Została założona z powodu powołania 14.12.1981 przez działaczy zdelegalizowanej "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność", który prowadził kolportaż ulotek i komunikatów "o treści antypaństwowej" oraz próbował odtworzyć dawne struktury związkowe. Andrzej Fedorowicz został zarejestrowany do sprawy 03.02.1983 pod nr rej. Bk-29639 z powodu uczestniczenia w kolportażu nielegalnych wydawnictw. W ramach prowadzenia sprawy przeprowadzono przeszukanie u A. Fedorowicza i odnaleziono ryzy papieru. Z wyżej wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Akta SOR "Odrodzenie" zostały zniszczone w 1989 roku. W aktach o sygn. IPN Bi 012/493 zachowały się tylko meldunki operacyjne. IPN Bi 012/493 (2846/II).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Weterynarz" (nr rej. Bk-31240) prowadzonej w okresie 23.03.1984 - 27.01.1986 przez Wydział V WUSW w Białymstoku. Sprawę założono w związku z uzyskaniem przez SB informacji, że Andrzej Fedorowicz posiada maszynę do pisania, na której sporządzane były matryce do nielegalnie wydawanego pisma pt. "Wątek". Celem prowadzenia sprawy było ustalenie, czy wyżej wymieniony bierze udział w drukowaniu nielegalnych wydawnictw. Podczas prowadzenia sprawy ustalono, że A. Fedorowicz utrzymuje kontakty z liderami białostockiego podziemia "Solidarności", zorganizował w swoim mieszkaniu spotkanie działaczy "Solidarności", aktywnie uczestniczy w imprezach o charakterze politycznym organizowanych przez podziemie "Solidarności", jego postawa nacechowana jest wrogością do rządu i SB oraz, że uczestniczy w wydawaniu nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej, a dalsze rozpracowanie A. Fedorowicza miało być prowadzone w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Uparty". Akta SOS "Weterynarz" zniszczono 13.01.1990. W aktach o sygn. IPN Bi 012/636 zachowały się tylko meldunki operacyjne. IPN Bi 012/636 (3210/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE)/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) /Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Uparty" (nr rej. Bk-27266) prowadzona w okresie 10.09.1982 - 18.05.1987 przez Wydział V KW MO/WUSW w Białymstoku. Sprawa dot. działalności nielegalnych struktur podziemia "Solidarności" na terenie woj. białostockiego. Andrzej Fedorowicz został zarejestrowany do SOR 27.01.1986 pod nr rej. Bk-36856 jako aktywny działacz podziemnych struktur „Solidarności”. Zajmował się drukowaniem nielegalnych wydawnictw, brał udział w wyjeździe do Suchowoli na Mszę Św. w intencji ks. Jerzego Popiełuszki, uczestniczył w rozprawach przed Kolegium ds. Wykroczeń dotyczących członków "Solidarności". W jego mieszkaniu i w pomieszczeniach gospodarczych SB przeprowadziła przeszukanie, zastrzeżono mu wyjazdy za granicę oraz przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Akta sprawy zostały zniszczone w 1989 roku. W aktach o sygn. IPN Bi 012/864 zachowały się tylko meldunki operacyjne. IPN Bi 012/864 (3572/II).
Zarejestrowany pod nr rej. Bk-40005 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Działaczka" (nr rej. Bk-33412) prowadzonej w okresie 04.03.1985 - 30.11.1989 przez Wydział III WUSW w Białymstoku. Sprawę zdjęto z ewidencji 30.11.1989, a materiały zniszczono. Materiały zniszczone jednostce operacyjnej w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Klub" (nr rej. Bk-35084) prowadzona była w okresie 10.06.1985 - 27.01.1986 przez Wydział V WUSW w Białymstoku. Została założona z powodu powstania "nowego ogniwa podziemnych struktur" "Solidarności" w woj. białostockim - Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego Ziemia Białostocka (MKK) z organem prasowym "Jutrzenka". Andrzej Fedorowicz wymieniany jest w jednym z meldunków operacyjnych, w którym został wskazany jako osoba mogąca wchodzić w skład MKK. W rezultacie prowadzenia sprawy SB stwierdziła, że "MKK faktycznie nie istnieje". Po zakończeniu sprawy dalsze działania wobec osób podejrzewanych o przynależność do MKK miały być prowadzone w ramach SOR "Uparty". Akta SOR "Klub" zostały zniszczone 13.01.1990. W aktach o sygn. IPN Bi 012/635 zachowały się tylko meldunki operacyjne. IPN Bi 012/635 (3208/II).
Materiały administracyjne. W aktach znajduje się m.in. datowany na 04.11.1986 wykaz osób pozostających w zainteresowaniu SB WUSW w Białymstoku, z którego wynika, że Andrzej Fedorowicz pozostawał w zainteresowaniu Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SOS "Weterynarz" (nr rej. Bk-31240) złożonej do archiwum 27.01.1986. IPN Bi 0037/199/4.
Akta kontrolne śledztwa (RSD 29/83) dotyczące innych osób, w sprawie sporządzania i kolportowania nielegalnych wydawnictw oraz organizowania nielegalnej drukarni w Białymstoku. Śledztwo prowadził w okresie 08.12.1983 - 07.06.1984 Wydział Śledczy WUSW w Białymstoku. Andrzej Fedorowicz wymieniany w sprawie jako osoba podejrzana o drukowanie Biuletynów Informacyjnych „Solidarności”. Podczas przeszukania w domu mieszkalnym i w budynkach gospodarczych u wyżej wymienionego odnaleziono duże ilości papieru maszynowego. IPN Bi 07/158 (402/IIIb).
Teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika dotycząca innej osoby, która została wytypowana przez Wydz. V WUSW w Białymstoku do udzielania informacji o Andrzeju Fedorowiczu - figurancie SOS "Weterynarz" i SOR "Uparty", aktywnym działaczu podziemnych struktur "Solidarności", podejrzewanym o drukowanie nielegalnych pism i ulotek. Z opracowania kandydata zrezygnowano z powodu jego nieprzydatności. IPN Bi 009/173 (6811/I-k).
Teczka personalna TW ps. "Adam" (nr rej. Bk-36942) prowadzona przez Wydz. V WUSW w Białymstoku. W aktach znajdują się materiały (notatki służbowe, informacje operacyjne) dotyczące Andrzeja Fedorowicza - figuranta SOR „Uparty”. Wyżej wymieniony, po wprowadzeniu stanu wojennego, zajmował się drukowaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw, miał pod swoją opieką jeden z powielaczy używanych przez podziemie "Solidarności", uczestniczył w Mszach Św. w intencji ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli. A. Fedorowicz przed 1.05.1987 stwierdził że: „imprezy masowe należy wykorzystać w sposób maksymalny, aby pokazać, iż S[Solidarność] istnieje i działa. Trzeba rozrzucać ulotki, kolportować wydawnictwa, robić odczyty, wiecować”. IPN Bi 009/388 (8229/I).
Teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika dotycząca innej osoby, która została wytypowana przez Wydz. III WUSW w Białymstoku do udzielania informacji o Andrzeju Fedorowiczu - figurancie SOR „Działaczka”. Z opracowania kandydata zrezygnowano z powodu jego nieprzydatności. IPN Bi 009/432 (8387/I-k).
Zbiór brudnopisów notatek i informacji operacyjnych sporządzonych na podstawie ustnych relacji TW "Marek". W materiałach WUSW w Białymstoku znajdują się m.in. informacje operacyjne sporządzone na podstawie ustnych relacji TW, w których wymieniany jest Andrzej Fedorowicz jako osoba zajmująca się kolportażem nielegalnych wydawnictw, które m.in. przywoził z Warszawy do Białegostoku oraz rozważająca kupno powielacza. IPN Bi 12/1.
Andrzej Fedorowicz posiadał zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie 05.05.1987 - 05.05.1989 wniesione przez Wydział V WUSW w Białymstoku z powodu, że "jest czołowym działaczem opozycji politycznej w regionie białostockim prowadzącym aktywną, wrogą i szkodliwą działalność polegającą m.in. na drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych bezdebitowych wydawnictw". IPN Bi 452/40282 (EABK 40282).
.