Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Rajmund
Nazwisko: Pieńkowski
Miejsce urodzenia: Rządz
Data urodzenia: 17-04-1939
Imię ojca: Rajmund
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 20.06.1983 pod nr 47205 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOR krypt. "Komisja" nr rej. 45329 prowadzonej w okresie od 21.10.1982 do 06.04.1988, ponieważ w latach 1983-1985 był aktywistą nielegalnych struktur b. "Solidarności". Sprawę zakończono z powodu zaprzestania "wrogiej" działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19555/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19555/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie od 25.01.1982 do 24.02.1982 w sprawie strajku pracowników w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku w dniach 14-19.12.1981, którego współorganizatorem był A. Pieńkowski. Zatrzymany 8.02.1982, tymczasowo aresztowany 10.02.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 8.02.1982 do 8.02.1984 wniesione przez Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Gdańsku. Akta złożono do archiwum 17.03.1983 pod sygn. 1095/III-m. IPN Gd 431/2 (1095/III-m)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie zorganizowania przez działaczy KZ NSZZ "Solidarność" strajku pracowników CTO w Gdańsku. 26.02.1982 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając ww. o to, że "od 14 do 19 grudnia 1981 w Gdańsku jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, działając wspólnie [z innymi osobami] nie odstąpił od zawieszonej dekretem z 12.12.1981 o stanie wojennym działalności związkowej oraz zorganizował nielegalny strajk pracowników tej instytucji przez zwołanie zebrań pracowników i przeprowadzenie na nich głosowań w przedmiocie przystąpienia do strajku i wybrania jego formy oraz jako członek Komitetu Strajkowego kierował tymże strajkiem". IPN Gd 59/6
Akta sądowe Akta sądowe dotyczące śledztwa RSD-30/82 i postępowania prokuratorskiego 4 Ds.15/82. 3.03.1982 Sąd Wojewódzki w Gdańsku zwrócił Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku akta śledztwa celem uzupełnienia. Adam Pieńkowski został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 20.05.1982 na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat oraz zwolniony z tymczasowego aresztowania. IPN Gd 465/46 t. 1-2
Akta sądowe Akta dotyczące rewizji wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.69/82) z 20.05.1982 skazującego A. Pieńkowskiego na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata za zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z 16.02.1983 zmienił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku w ten sposób, ze obok kary pozbawienia wolności zasądził karę grzywny zaliczając w jej poczet okres tymczasowego aresztowania. IPN BU 754/184
Akta tymczasowo aresztowanego Adam Pieńkowski tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku 10.02.1982 w związku z toczącym się postępowaniem prokuratorskim 4 Ds.15/82. Ww. przybył do AŚ w Gdańsku 12.02.1982. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 20.05.1982 (III K.69/82) odstąpiono od tymczasowego aresztowania. Zwolniony 21.05.1982. IPN Gd 161/313 (38/480)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 8.02.1982 do 8.02.1984 wniesione przez Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Gdańsku ponieważ przeciwko ww. toczyło się postępowanie prokuratorskie dotyczące zorganizowania i kierowania strajkiem w CTO w Gdańsku oraz zastrzeżenie nr Z-704/86/A do WKŚ w okresie 15.04.1986 do 15.04.1988 wniesione przez Wydz. V WUSW w Gdańsku ponieważ ww., "jest figurantem sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. >Komisja< (nr rej.45329) w związku z podejrzeniem o angażowanie się w nielegalną działalność na rzecz konspiracyjnej struktury. Wyniki kontroli operacyjnej ww. wskazują, że utrzymuje on rozległe kontakty korespondencyjne z osobami zamieszkałymi w KK [Krajach Kapitalistycznych]". Zastrzeżenie anulowano 30.06.1988. IPN Gd 00133/7 (EAGD 131763)
Dokumentacja ewidencyjna A. Pieńkowskiego nie dopuszczono do prac tajnych, ponieważ w przeszłości był organizatorem strajku w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku po wprowadzeniu stanu wojennego. Utrzymuje kontakty z osobami z krajów kapitalistycznych. Prezentuje "wrogą" postawę polityczną. Materiały MOB zarejestrowano w Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod nr 321/86. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i ZSKO.
.