Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Antoni
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-06-1938
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.12.1968 Jacek Bukowski - inżynier chemik i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego - został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KS MO pod nr 4411 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Buk". Dnia 5.02.1969 KE przekształcono w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Jacek Bukowski był operacyjnie kontrolowany z powodu „prowadzenia nielegalnej działalności politycznej polegającej na opracowywaniu i kolportowaniu ulotek o treści antypaństwowej i sporządzania fotograficznych odbitek książki pt. >Wydarzenia marcowe 1968<”. Dnia 1.03.1969 został aresztowany i rozpoczęto śledztwo. Na mocy amnestii z 21 lipca 1969 w dniu 10.03.1970 ww. śledztwo umorzono i aresztowanie J. Bukowskiego uchylono. Po opuszczeniu aresztu był on jednak nadal operacyjnie kontrolowany w ramach SOR "Buk". Prowadzenie tej inwigilacji zakończono i i akta SOR zdjęto z ewidencji dopiero w lipcu 1974. IPN BU 0332/4 t. 1-5 (2042/II).
Figuruje w aktach śledczych Wydz. Śledczego KS MO z lat 1969-1970. W dniu 28.02.1969 Jacek Bukowski został bowiem zarejestrowany do śledztwa nr S-25/69 dot. „wydarzeń marcowych”. Był podejrzany o sporządzanie i kolportaż - na terenie Wydziału Chemii UW - materiałów zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego i obniżyć powagę jego naczelnych organów". Zatrzymany i aresztowany dn. 1.03.1969. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dn. 10.03.1970 na podstawie wcześniejszej amnestii. IPN BU 0224/568 (SUSW 3062/III), IPN BU 01286/2584 (3062/3) mikrofilm.
Akta w sprawie karnej dot. Jacka Bukowskiego i trzech innych osób były prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w latach 1969-1972. Byli oni oskarżeni z artykułu 23 paragraf 1 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. "o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa" – tj. o "opracowywanie, sporządzanie celem rozpowszechniania oraz kolportaż tekstów i ulotek zawierających fałszywe wiadomości o tematyce społeczno-politycznej, nawołujących do przeciwstawienia się władzom państwowym i administracyjnym, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego oraz obniżyć powagę jego naczelnych organów w Warszawie, od marca 1968 do marca 1969 r.". Dołączono akta sprawy o uchylenie tzw. środka zapobiegawczego z Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy. IPN BU 569/171 t. 1-5 (VI Kp. 1854/69; Kz. 6/70, II 2 Ds. 27/69).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Turysta” nr rejestr. 26124. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. IV Dep. III MSW w latach 1969-1971 (od dn. 14.04.1969) przeciwko grupie osób podejrzanych o współpracę z paryską „Kulturą" i organizowanie "przerzutu nielegalnej literatury" na terytorium PRL przez granicę z CSRS. W aktach SB zapisano między innymi, że Jacek Bukowski „wszedł w kontakt z grupą osób działających wraz z ośrodkiem >Kultury< paryskiej i >RWE< p-ko PRL”. IPN BU 0204/23 t. 33 (46541/II), IPN BU 01224/851 (11778/2) mikrofilm.
Akta internowanego. W dniu 24.04.1982 Jacek Bukowski został internowany na wniosek SB z Wydz. III-2 KS MO na podstawie decyzji Komendanta Stołecznego MO o nr 63/B/82 z dn. 24.04.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym (tzw. Ośrodku Odosobnienia) Warszawa-Białołęka. Zapisana przyczyna internowania: „w okresie stanu wojennego przechowywał nielegalne wydawnictwa wydane po 13.12.1981”. W dniu 12.07.1982 internowanie J. Bukowskiego uchylono. IPN BU 448/24.
Występuje w aktach administracyjnych SB z KS MO z roku 1981 i 1984 zatytułowanych "Materiały dotyczące dopuszczenia do tajemnicy państwowej [MOB]". Materiały te dotyczyły typowania i uzgadniania kandydatów "do wykonania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową" w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Telewizyjnej "UNITRA-POLKOLOR" w Warszawie. Z tych akt wynika, że Jacek Bukowski nie został dopuszczony do ww. prac MOB „z uwagi na pismo N-ka Wydz. II B >C< MSW” (nr EO-05052/84). IPN BU 0743/396 (EO-01493/81), IPN BU 0743/4532 (EO-05051/84, EO-05027/84).
W materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KS MO widnieje m.in. zapis o "zastrzeżeniu" Jackowi Bukowskiemu paszportu i zagranicznych wyjazdów z dniem 12.05.1970 (zastrzeżenie o nr Z-III-896/70). To zastrzeżenie wyjazdów anulowano dn. 11.08.1971. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Występuje w opracowaniu MSW z roku 1984 zatytułowanym "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<, wrzesień-październik 1981 r., część I, MSW Biuro >C<, Warszawa 1984 r.". IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
.