Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Szczudłowski
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 22-11-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpoznania [SOR] Tadeusz Szczudłowski pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym WSW. Materiały złożone do archiwum pod sygn. ZS-247 zniszczono 15.06.1986 za protokołem brakowania nr 94. Materiałów o sygn. ZS-247 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z aktywną działalnością antysocjalistyczną w Gdańsku T. Szczudłowskiego. 30.01.1980 SOS przemianowano na SOR. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19614/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19614/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Ww. 3.05.1980 wygłaszał przemówienie "o treści antysocjalistycznej" pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, za co został ukarany 5.05.1980 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Kolejne przemówienie pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku wygłosił 11.11.1980. Ww., aktywista ROPCiO, był wielokrotnie przeszukiwany: 11.11.1979, 16.12.1979, 11.04.1980. W mieszkaniu ww. 21.02.1980 odbyło się "nielegalne" zebranie, przeszukano mieszkanie ww., został on zatrzymany na 48 h. IPN Gd 013/136 t. 4, 5, 7-9, 11-14 (III-8551)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i przesyłania za granicę nielegalnych wydawnictw. 18.12.1978 przeszukano mieszkanie ww. w związku z planowaną przez KOR i SKS uroczystością składania wieńców pod bramą nr 2 stoczni Gdańskiej im. Lenina.18.04.1979 przeszukano mieszkanie ww.11.11.1979 przeszukano mieszkanie i osobę ww. IPN Gd 286/1 t. 1, 2
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "kolportowania i redagowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dotyczących PRL". 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds.46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds.60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds.46/80. T. Szczudłowski był jedną z 78 osób podejrzanych w sprawie. Ww. figuruje na liście osób, do których wysłano listy z KWMO w Gdańsku. W okresie od 18.12.1978 do 3.05.1980 wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie i osobę ww. Zatrzymywany na 48 godz. 5.12.1980 przy Kolegium ds. Wykroczeń toczyło się postępowanie wobec ww. Śledztwo w sprawie umorzono postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art.1 ust.1 pkt 8 w zw. z art.5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/2 t. 1, 3, 6; IPN Gd 286/10; IPN Gd 286/11; IPN Gd 286/15
Akta prokuratorskie Akta w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978-28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczącego skierowania do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w styczniu 1978 pisma zawierającego groźbę bezprawną pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77.31.03.1978 i 29.04.1978 przeprowadzono badania eliminacyjne dokumentów pisanych odręcznie przez sympatyków KOR-u i ROPCiO, w tym T. Szczudłowskiego. Nie stwierdzono cech wspólnych pisma ww. z napisanym odręcznie anonimem. 28.06.1978 postanowiono o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. obchodów Święta 11 Listopada w Gdańsku organizowanych przez ugrupowania opozycyjne. Plany, notatki służbowe, wykazy. T. Szczudłowski w związku z planowanymi uroczystościami z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w 1979 miał zostać objęty obserwacją Wydz. "B" KW MO Gdańsk od 8.11.1979. Ww. został zatrzymany 11.11.1979 na 48 godz., przeszukano mieszkanie i pracownię ww. T. Szczudłowski przemawiał pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku w dn. 11.11.1980. IPN Gd 0046/364 t. 6 (914/7)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 11.07.1980 na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za to,"że w dniu 3 maja 1980 w Gdańsku w miejscu publicznym i wygłoszonym przemówieniu bez wymaganego zezwolenia właściwych władz kierował zgromadzeniem grupy ludzi, że do przemówienia używał środka nagłaśniającego również bez zezwolenia odpowiednich władz, w którym to przemówieniu okazał demonstracyjne lekceważenie ustrojowi i naczelnym organom PRL, a zgromadzenie to zakłóciło spokój i porządek publiczny". IPN Gd 112/53
Akta penitencjarne Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie M. Gdańska z 5.05.1980 skazany na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za zwołanie i kierowanie nielegalnym zgromadzeniem 3.05.1980 na Targu Drzewnym w Gdańsku z użyciem urządzeń nagłaśniających. Za ten sam czyn skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV Kws 598/80) z 11.07.1980 na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności zaliczając na poczet kary przebywanie w Areszcie Śledczym w Gdańsku od 5.05.1980. Zwolniony 3.08.1980 po odbyciu kary. IPN Gd 161/393 (36/784)
Akta administracyjne Zarządzenia i wytyczne w sprawie alarmowania jednostek MO i SB, harmonogramy czynności i plany pracy z lat 1980-1987. 6.05.1980 Ruch Młodej Polski skierował ulotkę do mieszkańców Trójmiasta dotyczącą uwolnienia Tadeusza Szczudłowskiego skazanego przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 3 miesięcy aresztu za zorganizowanie i kierowanie nielegalną manifestacją 3.05.1980 pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku. IPN Gd 0046/386
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące młodzieżowej organizacji "Ruch Młodej Polski"- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. W mieszkaniu Tadeusza Szczudłowskiego mieścił się punkt konsultacyjno-informacyjny ROPCiO. Ww. wchodził w skład ścisłego grona RMP. Zatrzymany 3.01.1982 i odtransportowany do miejsca internowania. Zwolniony z internowania 15.10.1982 i poddany kontroli operacyjnej w ramach SOR krypt. "Morena". IPN Gd 340/1 (IPN 0716/217, 54427/II)
Akta operacyjne Operacja "Lato-80". Meldunki do oficerów dyżurnych Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i KG MO. Tadeusz Szczudłowski, działacz ROPCiO przebywał na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w czasie strajków sierpniowych 1980, opracował dokument p. t. "List otwarty do przewodniczącego Komisji Rządowej wicepremiera Mieczysława Jagielskiego" dotyczący m.in. nierozliczenia wydarzeń "Grudnia 70", uwolnienia i rehabilitacji więźniów politycznych. Ww. miał zostać objęty szczególną kontrolą operacyjną przy wykorzystaniu Osobowych Źródeł Informacji (OZI) Wydz. III i III "A" KWMO w Gdańsku oraz techniki operacyjnej Wydz. "T" i Wydz. "B" KWMO w Gdańsku w związku z >planem operacyjnego zabezpieczenia imprez związanych z odsłonięciem pomników i tablicy pamiątkowej na terenie Gdańska i Gdyni w 10 rocznicę wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu< sporządzonym 28.11.1980 przez Wydz. III, Wydz. III "A", Wydz. IV KWMO w Gdańsku. Arkusz ewidencyjny z 17.12.1980 dot. ww. zniszczono za protokołem z 28.12.1982. IPN Gd 0207/2 (911/16/2); IPN Gd 0207/4(911/16/4), IPN Gd 0207/8(911/5), IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww. aktywny uczestnik ROPCiO, w swoim mieszkaniu zorganizował punkt konsultacyjny ROPCiO. 28.09.1981 uczestniczył w drugiej turze obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 5, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 27 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981 oraz w «wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania» sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta internowanego Internowany 4.01.1982 na mocy decyzji nr 45 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". W okresie od 16 do 23.09.1982 ww. przebywał na przepustce w związku ze śmiercią jednego z członków rodziny. Zwolniony z internowania 16.10.1982 decyzją nr 309 wydaną 15.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/354
Akta operacyjne Akta z meldunkami dziennymi dotyczącymi osób internowanych. T. Szczudłowskiego internowano do OO. w Strzebielinku. 15.10.1982 wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 0046/365/4 (918/4)
Akta administracyjne Materiały wydziałowe wykorzystane do analiz kontrwywiadowczych woj. gdańskiego obejmujące I i II półrocze 1984r. T. Szczudłowski, rozpracowywany przez Wydz. III WUSW Gdańsk w ramach SOR krypt. "Morena", figuruje w "Informacji dot. sytuacji społeczno-politycznej i operacyjnej w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydz. III za okres od 30.03 do 30.04.1984" z 30.04.1984. W/w miał wygłosić przemówienie pt. "Na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja" podczas zgromadzenia pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku w dn. 3.05.1984 oraz wydać ulotki zachęcające do udziału w uroczystościach. IPN Gd 0046/369 t. 1, t. 2 cz. 2 (940/15; 940/16)
Akta personalne żołnierza 09.11.1953 powołany do zasadniczej służby wojskowej, w ramach której odbywał przeszkolenia w formacjach WOP. 11.08.1954 powołany do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, od 1958 w WOP, zwolniony do rezerwy w stopniu porucznika 16.02.1968. W materiałach znajduje się notatka służbowa sporządzona 8.05.1979 przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku dotycząca działalności politycznej ww. w tzw. «Społecznym Komitecie Obrony Praw Człowieka». "jego mieszkanie było punktem kontaktowym osób prowadzących nielegalną działalność". Ze względu na działalność Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wnioskował o pozbawienie stopnia wojskowego ww. IPN Gd 659/531
Akta paszportowe W materiałach znajdują się zastrzeżenia wyjazdów za granicę do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) wniesione przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku nr Z-4166/78 w okresie 5.02.1978-5.02.1980, Z-A/A/80 od 12.02.1982, Z-A/A/82 do 3.08.1984, Z-A/A/84 od sierpnia 1984 do sierpnia 1986, Z-2213/86 od września 1986 do września 1988. Zastrzeżenie anulowano 20.07.1989. Zastrzeżenia wniesiono z powodu czynnego zaangażowania w działalność antysocjalistyczną poprzez uczestniczenie w ROPCiO, organizowanie nielegalnych manifestacji rocznicowych, redagowanie nielegalnego pisma pt. "Przedmurze", udostępnianie mieszkania na potrzeby nielegalnych zebrań. Akta paszportowe ww. były wypożyczone 8.02.1980 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, 17.06.1983 przez Wydz. II WUSW w Gdańsku, 28.08.1986 przez Oddział VI Szefostwa WSW w Warszawie. EAGD 121637
.